Teollisuusliiton poliittinen lakko koskee kaikkia liiton sopimusalojen työntekijöitä

Teollisuusliitto on julistanut perjantaiksi 2.2.2018 poliittisen lakon. Lakko koskee kaikkia Teollisuusliiton sopimusalojen töitä ja kaikkia alojen työntekijöitä, olivatpa he Teollisuusliiton jäseniä tai eivät.

Keitä ja mitä lakko ei koske?

Lakko ei koske media- ja painoalan työntekijöitä (entiset kirjatyöntekijät), viestintäalan toimihenkilöitä sekä lehdenjakajia. Lisäksi ulkopuolelle on rajattu suojelutyöt ja ne työt, jotka ovat välttämättömiä laiteturvallisuuden, hengen ja terveyden kannalta.

Niin ikään lakon ulkopuolella ovat sellaiset työt, jotka edellyttäisivät kohtuuttomia ylimääräisiä toimenpiteitä prosessien alasajossa tai tuotannon käynnistämisessä. Samoin prosesseihin liittyvät esivalmistelu- ja jälkityöt, joilla on vaikutusta prosessien käynnissä pysymiseen, on rajattu pois.

Lisätietoa lakkoon liittyvistä asioista ja lakon taustoista löytyy liiton verkkosivulta teollisuusliitto.fi/tyotaistelu.

Jäsenillä on velvollisuus osallistua lakkoon

Teollisuusliiton sääntöjen seitsemännen pykälän (7§) mukaisesti liiton hallituksen tai valtuuston päättämä työtaistelu on ammattiosastojen jäseniä sitova.

Teollisuusliiton työtaisteluohjeen mukaisesti henkilö, joka tekee lakon alaista työtä, on Teollisuusliiton ammattiosaston jäsen, hänelle lähetetään ammattiosaston toimesta vastinepyyntö. Vastinepyynnössä kerrotaan, että henkilöä epäillään lakon alaisen työn tekemisestä tietyllä ajalla ja pyydetään jäsentä vastaamaan joko kirjallisesti tai suullisesti asiasta ammattiosastolle.

Vastineen kuulemisen jälkeen ammattiosasto käsittelee asian ja tekee tarvittavat toimenpiteet. Jos rikkuri on jonkin toisen liiton jäsen, ollaan Teollisuusliitosta yhteydessä kyseiseen liittoon ja se ryhtyy tarvittaviin toimiin.

Työntekijöiden oikeus osallistua lakkoon

Kaikilla työntekijöillä on oikeus osallistua lakkoon, ovat he sitten liiton jäseniä tai eivät.

Työnantaja ei saa painostaa työntekijöitä, jotka osallistuvat ammattiyhdistyksen järjestämään työtaistelutoimenpiteeseen.

Painostamista on, jos työnantaja yrittää saada henkilöstöä luopumaan lakosta, eroamaan liitosta tai saattamaan lakkoon osallistuvia epäedullisempaan asemaan muihin työntekijöihin nähden.

Painostamiseksi katsotaan myös se, jos työnantaja käy kysymässä jokaiselta työntekijältä erikseen osallistumisesta lakkoon.

Kaikenlaisesta painostamisesta pitää raportoida liittoon välittömästi. Painostuksen kohteena olleiden kanssa täytyy keskustella asiasta ja varmistaa, että heillä on tieto siitä, ettei lakkoon osallistuvalle voi tulla henkilökohtaisia seuraamuksia liiton tai yhdistyksen järjestämästä työtaistelusta.

Painostamisesta voi seurata työnantajalle sakkoa tai enintään 6 kuukautta vankeutta (Rikoslain 47 luvun 3 ja 4§).

Poliittinen lakko edellyttää yhtenäisyyttä

Työnantajia ja työntekijöitä täytyy muistuttaa, että lakko kohdistuu Suomen hallitusta kohtaan, ei työnantajia kohtaa. Lakon avulla halutaan tukea Teollisuusliiton työttömien jäsenten oikeuksia.

Poliittinen lakko on poikkeuksellinen toimi ja edellyttää vahvaa yhtenäisyyttä koko jäsenistössä. Mikäli työntekijät menevät töihin, antavat he tukensa näille hallituksen tekemille heikennyksille. Tämä murentaa Teollisuusliiton mahdollisuuksia jatkossa puolustaa mm. yleissitovuutta tai työlainsäädäntöä, koska ne ovat aina alttiita vallitseville poliittisille suhdanteille.                                                                          

Teollisuusliitto ry:n keskuslakkotoimikunnan puolesta

Vesa Aallosvirta
keskuslakkotoimikunnan puheenjohtaja