Ohjaus ja erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta ja tukea opintoihinsa. Opiskelija tarvitsee ohjausta erityisesti koulutuksen nivelkohdissa siirtyessään koulutusasteelta toiselle.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään ja suunnitella opintonsa ja sitoutua opiskeluun. Opiskelijan kanssa tutustutaan tutkinnon perusteisiin ja erilaisiin oppimisen ja opiskelun mahdollisuuksiin. Opiskelijaa ohjataan seuraamaan omaa osaamisen kehittymistä. Opiskelijalle annetaan tarvittaessa tukea osaamisen kehittämisen sekä osoittamisen suunnittelussa. Häntä myös rohkaistaan hakemaan tukea opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan osaamisen hankkimisen ajoitus ja tavat, tarvittava ohjaus ja tuki sekä opiskelijan henkilökohtainen urasuunnitelma.

Erityinen tuki

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän tarvitsee tukea opintoihinsa oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Erityinen tuki perustuu opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin. Erityinen tuki on pedagogista tukea ja toteutuu monipuolisina opetus- ja opiskelujärjestelyinä. Erityisen tuen ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelija saamansa tuen turvin saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen osaamisen.

Jos opiskelija tarvitsee erityistä tukea, koulutuksen järjestäjä tekee päätöksen erityisestä tuesta. Opiskelijan kanssa keskustellaan tarvittavista tukitoimista ja sovitut tukitoimet kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.

Erityisestä tuesta päätettäessä voidaan päättää myös osaamisen arvioinnin mukauttamisesta tai ammattitaitovaatimuksista poikkeamisesta opiskelijan henkilökohtaisten valmiuksien ja tavoitteiden mukaisesti. Mukauttamista tai poikkeamista voidaan tehdä vain siltä osin, kun se on opiskelijan kohdalla välttämätöntä.

Vaativan erityisen koulutustehtävän saaneet koulutuksen järjestäjät voivat järjestää koulutusta niille opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, minkä vuoksi opiskelija tarvitsee laaja-alaista ja monipuolista tukea. Vaativaa erityistä tukea voidaan järjestää tutkintoon johtavana ammatillisena koulutuksena, ammatilliseen koulutukseen valmentavana koulutuksena (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavana koulutuksena (TELMA).

Suomen koulutusjärjestelmä

Ammatillisen peruskoulutuksen ja työkokemuksen hankkimisen jälkeen voi jatkaa ammatti ja erikoisammattitutkintoihin. Ammatillisista perustutkinnoista voi jatkaa myös suoraan ammattikorkeakouluopintoihin. Kaksoistutkintojen ammatillinen perustutkinto ja ylioppilaaksi pääsy auttavat jatkamaan opintoja ammatti- ja tiedekorkeakouluihin.