Suomi-TES -sanakirja

Olemme keränneet tähän sinulle keskeistä sanastoa, jonka avulla meille kaikille tärkeä työehtosopimus eli TES tulee tutummaksi. Täydennämme sanastoa vuoden aikana!

A

Ammattiliitto, kuten Teollisuusliitto, on yhteenliittymä, jonka tehtävänä on valvoa jäsentensä etuja työelämässä. Ammattiosastot ovat ammattiliiton jäsenyhdistyksiä.

Ammattiosasto on ammattiliiton jäsenyhdistys. Teollisuusliitossa on yli 500 ammattiosastoa, joissa on yhteensä noin 200 000 jäsentä. Ne voivat olla joko yhden työpaikan työntekijöiden yhdistyksiä tai muodostua usean työpaikan työntekijöistä.

Arkipyhä on arkipäivälle, toisin sanoen muulle kuin lauantaille tai sunnuntaille, osuva pyhäpäivä kuten vappu, juhannus ja pääsiäisen pyhät. Arkipyhät ovat pääsääntöisesti palkallisia vapaapäiviä. Joidenkin työehtosopimuksien määräysten mukaisesti arkipyhät korvataan aina, huolimatta niiden sijoittumisesta eri kalenteripäiville, vaikkapa sunnuntaille.

Ay tarkoittaa ammattiyhdistystä muun muassa sanoissa ay-liike ja ay-järjestö.

B

Bruttopalkka eli kokonaispalkka on peruspalkka lisineen ennen verojen, työttömyys-, sairausvakuutus- ja työeläkemaksun vähentämistä. Vrt. Nettopalkka on palkka, joka jää käteen, kun bruttopalkasta vähennetään verot, työeläkemaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu.

E

Edunvalvonta on sitä, että työpaikalla ammattiliiton jäsenet ja luottamusmies yhdessä parantavat ja kehittävät työsuhteen ehtoja yhdessä liiton kanssa. Esimerkiksi palkankorotukset, vuosilomat, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat ja työeläke ovat ay-liikkeen edunvalvontatyön tuloksia.

Euro- tai senttilinja tarkoittaa kaikille palkansaajille sovittuja euro- tai senttimääräisiä korotuksia prosentuaalisten korotusten asemasta. Katso myös prosenttilinja ja sekalinja.

K

Kenttä eli järjestökenttä tarkoittaa ay-kielessä ammattiliiton jäseniä työpaikoilla ja ammattiosastoissa.

Keskusjärjestö kuten Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on jäsenliittojensa yhteenliittymä. Teollisuusliitto kuuluu SAK:hon.

L

Lakko eli työnseisaus on työtaistelutoimi. Lakosta sovitaan yhteisellä päätöksellä ja sillä on painostustarkoitus. Lakkoa tai sillä uhkaamista voidaan käyttää esimerkiksi työehtosopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi. Myötätuntolakolla voidaan tukea toisen alan työtaistelua.

Liittokierroksella ammattiliitto kuten Teollisuusliitto ja työnantajaliitto kuten Kemianteollisuus ry neuvottelevat työehtosopimuksesta ja sopivat palkkaratkaisusta. Liittokierroksella neuvotteluihin eivät osallistu keskusjärjestöt eikä maan hallitus.

Lomautus on työantajan yksipuolinen päätös keskeyttää työnteko ja palkanmaksu. Perusteena voi olla väliaikainen töiden väheneminen. Työsuhde pysyy lomautuksen aikana voimassa.

Luottamusmies on työpaikan työehtosopimuksen solmivaan liittoon kuuluvien työntekijöiden edustaja, jonka he valitsevat ja jonka asema perustuu työehtosopimusten määräyksiin ja yleissopimukseen. Luottamusmies edustaa työntekijöitä neuvotteluissa työnantajan kanssa.

N

Nettopalkka on palkka, joka jää käteen, kun bruttopalkasta vähennetään verot, työeläkemaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Vrt. Bruttopalkka eli kokonaispalkka on peruspalkka lisineen ennen verojen, työttömyys-, sairasvakuutus- ja työeläkemaksun vähentämistä.

Normaalisitovuus tai normaalisitova työehtosopimus koskee vain alalla toimivia, työehtosopimuksen solmineeseen työnantajaliittoon järjestäytyneitä yrityksiä. Työntekijäliiton ja työnantajaliiton kesken solmituissa työehtosopimuksissa voi olla laista poikkeavia kohtia mm. vuosilomasta, ylitöiden määräytymisestä ja työajan tasaamisesta, sekä paikallisesti sovittavia kohtia.

O

Osa-aikatyö tai osa-aikainen työ on työtä, jota tehdään alle työaikalain tai työehtosopimuksen mukaisen säännöllisen enimmäistyöajan.

P

Paikallinen sopimus on työntekijöiden luottamusmiehen, muun henkilöstöedustajan tai henkilöstöryhmän yhdessä ja työantajan edustajan työpaikalla neuvottelema sopimus. Paikallisella sopimisella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla voidaan sopia toisin tietyistä työehtosopimuksen määräyksistä. Ammattiliittojen sopimissa työehtosopimuksissa on laajat paikallisen sopimisen mahdollisuudet. Paikallisen sopimisen edellytyksenä on, että molemmat paikalliset sopijaosapuolet hyötyvät sopimisesta.

Palkansaajakeskusjärjestöjä ovat AKAVA, SAK ja STTK.

Palkkaratkaisu on ammattiliiton ja työnantajaliiton työehtosopimusneuvotteluissa tehty sopimus palkoista.

Pekkas-vapaat ovat työajan lyhennysvapaita.

Prosenttilinja on palkankorotusratkaisu, jossa kaikille palkansaajille sovitaan prosentuaalisesti eli suhteellisesti, mutta ei euromääräisesti yhtä suuret korotukset. Katso myös sekalinja ja euro- tai senttilinja.

Päänavaussopimus on neuvottelukierroksella ensimmäisenä solmittu työ- tai virkaehtosopimus.

R

Reaalipalkka on palkan ostokyky. Se kertoo, kuinka paljon palkalla voi ostaa tavaroita ja palveluja.

Rekisteröity yhdistys on yhdistys, joka on merkitty yhdistysrekisteriin. Teollisuusliitto ja sen jäsenenä olevat ammattiosastot ovat rekisteröityjä yhdistyksiä.

S

SAK eli Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö on palkansaajakeskusjärjestö.

Sairauspäivärahaa tai sairausvakuutuksen päivärahaa maksetaan 16–67-vuotiaalle henkilölle, joka on sairauden vuoksi kykenemätön työhön. Päiväraha korvaa ansionmenetystä. Henkilön edellytetään olleen työssä sairautta edeltäneen kolmen kuukauden aikana.

Sekalinjan palkankorotusratkaisussa sovitaan korotuksiksi x senttiä mutta kuitenkin vähintään y prosenttia.

Sopimuskorotus eli sovittu palkankorotus koskee kaikkia sopimuksen piiriin kuuluvia.

Sopimuskausi on työehtosopimuksen voimassaoloaika.

Syrjintäkielto kieltää työantajaa asettamasta työntekijöitä ja työnhakijoita epäedulliseen asemaan iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

T

Tasapuolisen kohtelun vaatimus edellyttää, että työnantaja lähtökohtaisesti kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti

TEL on lakisääteinen työeläke, jota maksavat sekä työntekijät että työnantajat.

TES on työehtosopimus.

Teollisuusliitto on kaikkien sen sopimusaloilla työskentelevien työntekijöiden ja aloille opiskelevien edunvalvontaorganisaatio.

Tarkistusneuvottelu käydään sopimuskaudella. Tarkistusneuvottelussa mietitään, tuovatko muuttuneet olosuhteet muutoksia työehtosopimukseen.

Työaika on se aika, jonka työntekijä käyttää työntekoon tai on velvollinen olemaan työpaikalla tai muuten työnantajan käytettävissä.

Työehtosopimus eli TES on ammattiliiton ja työnantajaliiton tai ammattiliiton ja yrityksen neuvottelema sopimus kyseisen alan tai yrityksen työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehdoista. Se pitää sisällään mm. palkat, työajat ja lomat. Siinä sovitaan vähimmäisehdoista, joita työnantajan on noudatettava työntekijöihinsä.

Työmarkkinoilla tarkoitetaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhdetta ja työntekijöiden ja työnantajien etujärjestöjen suhteita. Työmarkkinaosapuolia ovat työmarkkinajärjestöt, ammattiliitot, työnantajaliitot, palkansaajakeskusjärjestöt ja työnantajakeskusjärjestöt.

Työrauha Kun työehtosopimus tulee noudatettavaksi työehtosopimuslain perusteella, sen noudattamiseen liittyy työrauhavelvollisuus.

Työsuojeluvaltuutettu (TSV) on työntekijöiden valitsema työpaikkansa työolojen kehittäjä ja edustaja työsuojeluasioissa.

Y

Yhdyshenkilö on työntekijöiden kontakti ammattiliittoon työpaikalla, jossa ei ole luottamusmiestä. Yhdyshenkilöä eivät koske sopimuksissa määritellyt luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet.

Yhteistoimintalaki (yt) velvoittaa työnantajaa tiedottamaan työntekijöille yritystä koskevista tärkeimmistä asioista ja neuvotelemaan henkilöstön asemaan vaikuttavissa asioissa.

Yleissitovuus ja yleissitova työehtosopimus tarkoittavat sopimusta, jota jokaisen kyseessä olevan alalla toimivan työnantajan on noudatettava työnantajan järjestäytymisestä riippumatta.

PALAA PÄÄSIVULLE →