Industrifacket stödjer sina medlemmar som kandiderar i välfärdsområdesvalet

Industrifacket ger ekonomiskt stöd till valkampanjer som kandiderande medlemmar i förbundet och dess förvaltning samt förbundets anställda för i välfärdsområdesvalet, som ordnas den 23 januari 2022. Stödet till medlemmar och suppleanter i förbundets förvaltning samt till förbundets anställda är 1 000 euro. Stödet till förbundets medlemmar är 300 euro. Valstöd för välfärdsområdesvalet beviljas mot faktiska utgifter.

I hälso- och sjukvårdsreformen bildas 21 välfärdsområden i Finland. Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars medlemmar och ersättare väljs genom välfärdsområdesval. Mandatperioden för fullmäktige är fyra år. Det första välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022. I de minsta välfärdsområdena väljs minst 59 fullmäktigeledamöter och i de största minst 89 fullmäktigeledamöter. I det första välfärdsområdesvalet väljs det nämnda minimiantalet ledamöter.