Arbetarskyddsval 1.11–31.12.2019

Valet av representanter för arbetarskyddet är viktigt med tanke på intressebevakningen på arbetsplatsen. Arbetarskyddsval ordnas på arbetsplatserna vartannat år i november–december.

Arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatserna baserar sig på lagstiftning och avtal mellan arbetsmarknadsparterna. Det är arbetsgivaren och arbetstagarna som är parter i samarbetet. Målet är att främja dialogen mellan arbetsgivaren och arbetstagarna och att göra det möjligt för arbetstagarna att delta och påverka frågor som berör säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

På arbetsplatser med minst 10 arbetstagare väljs en arbetarskyddsfullmäktig och två vicearbetarskyddsfullmäktige samt ett på förhand avtalat antal arbetarskyddsombud. Arbetarskyddsfullmäktige

På arbetsplatser med över 20 anställda bör även en arbetarskyddskommitté eller ett motsvarande samarbetsorgan grundas. I nästa val väljs representanter för åren 2020–2021, om man inte på arbetsplatsen avtalat något annat. För avvikande  mandatperiod behövs välgrundade skäl. Valmaterial hittar du där

De personer som verkar inom arbetarskyddet är viktiga samarbetsparter i samarbetet med arbetsgivaren. De representerar arbetstagarna och jobbar för att få till stånd förbättringar. Förbundet agerar genom de aktiva förtroendevalda, de engagerade inom arbetarskyddet samt genom det arbete som görs i fackavdelningarna. Vår gemensamma stora utmaning är att få arbetarskyddsfullmäktige speciellt till mindre arbetsplatser. De aktiva medlemmarna på arbetsplatserna och i fackavdelningarna är i nyckelposition när det gäller att hitta kandidater som är intresserade av arbetarskyddsfrågor.

Enligt lag ska arbetarskyddsvalet ske arbetsplatsvis och alla anställda på arbetsplatsen, oberoende av om de är medlemmar i facket eller inte, får delta i valet. På Industrifackets arbetsplatser tillämpas de valanvisningar för industri- och servicebranscherna för valet 2019, som arbetsmarknadscentralorganisationerna har avtal om. Valanvisningarna finns till för att hjälpa med de praktiska arrangemangen vid arbetarskyddsvalet. Samma anvisningar kan tillämpas vid val av medlemmar till arbetarskyddskommittén och arbetarskyddsombud.

Valanvisningar för arbetarskyddsvalet.