Frågor och svar om strejken

1. Varför har vi vidtagit stridsåtgärder inom den mekaniska skogsindustrin?

Hösten 2020 meddelade Skogsindustrin rf att den inte längre förhandlar om kollektivavtalet med Industrifacket. Också i framtiden ser Industrifacket till anställningsvillkoren för sina medlemmar och förhandlar med knappa 200 företag om företagsspecifika kollektivavtal. Hos vissa har det redan uppnåtts en lösning och hos många har förhandlingar inletts men ännu inte avslutats. Kollektivavtalet löper ut 31.12.2021. Dess fortsatta verkan skyddar dock anställda tills ett nytt avtal trätt ikraft.

Enligt Industrifacket kan arbetsgivaren inte med en enkel ensidig anmälan bli av med dessa viktiga anställningsvillkor eftersom det handlar om ett avtalsförhållande.

Industrifacket är berett att vidta stridsåtgärder för att garantera anställningsvillkoren på de företag som inte godtar denna fortsatta verkan och vill försämra anställningsvillkoren med lokala avtal eller genom att rentav förlita sig på gällande arbetslagstiftningen.

2. Vem omfattar strejken?

Strejken rör utvalda arbetsplatser inom den mekaniska skogsindustrin.

Strejken omfattar allt arbete enligt det tillämpliga kollektivavtalet på arbetsplatsen.

De strejkbelagda arbetsplatserna inom avtalsområdet för den mekaniska skogsindustrin här.

Strejken rör allt arbete oberoende av arbetsuppgift eller medlemskap i Industrifacket.

OBS! Stridsåtgärderna rör också anställda på andra företag som på de strejkbelagda företagen utför uppgifter som omfattas av tillämpningsområdet för ovannämnda kollektivavtal, till exempel arbetstagare uthyrda av bemanningsföretag.

3. När börjar och slutar strejken inom den mekaniska skogindustrin?

Börjar ett skift före strejken och fortsätter efter att den börjat, slutförs skiftet.

Börjar ett skift under strejken förblir det ogjort. Vi återvänder till arbetet först efter att strejken slutat till ett skift som börjar efter den.

Under strejken upphör produktionen på arbetsplatsen. Krävs en nedkörning av en process görs detta innan strejken inleds och processen startas åter efter att strejken avblåsts.

4. Är strejken laglig?

Ja. Kollektivavtalen för de avtalsområden som omfattas av strejken har löpt ut före den. Därmed gäller inte fredsplikten inom dessa avtalsområden.

Konflikträtten är en grundläggande rättighet.

5. Kan arbetsgivaren säga upp mig på grund av att jag deltar i strejken?

Nej. Verkställer en fackförening en stridsåtgärd har arbetsgivaren inte rätt att säga upp eller häva arbetsavtalet på grund av att någon deltar i stridsåtgärden. Industrifacket är en fackförening.

6. Vad om arbetsgivaren bestämmer att jag ska arbeta trots strejken?

Strejk är en laglig åtgärd som arbetsgivare inte får blanda sig i till exempel genom att försöka hindra anställda att lämna arbetsplatsen eller besluta om sanktioner. Också förtroendevalda deltar i strejken.

Försöker arbetsgivaren hindra dig att delta i strejken kontakta Industrifackets anställningsrådgivning, tfn 020 690 447, vardagar kl. 8.30–15, eller sänd e-post till [email protected]

7. Har strejken begränsats på något sätt?

Utanför strejken står följande arbete: arbete nödvändigt för att skydda liv och hälsa, arbete för att förhindra allvarliga miljöhot, arbete på företagshälsovårdsstationer, arbete på fabriksbrandkårer och nödarbete.

Industrifackets centrala strejkkommitté har fastställt gränserna för strejken och informerat huvudförtroendemännen på de ställen där det strejkas om dem. Enligt de fastställda gränserna avtalar huvudförtroendemannen med arbetsgivaren om det arbete som eventuellt står utanför strejken.

Undantag från gränserna kan beviljas endast av Industrifackets centrala strejkkommitté. Arbetsgivaren söker tillstånd per e-post hos strejkjouren.

8. Utbetalas strejkunderstöd?

Ja. Strejkunderstödet är 100 euro per skift enligt arbetsskiftssystemet. Av detta är 16 euro skattefritt. Av resten innehålls 40 % skatt. Därmed får du 66,40 euro. Du behöver inte skicka oss ditt skattekort.

Endast förbundsmedlemmar har rätt till strejkunderstöd.

9. Var får jag ytterligare uppgifter om strejken?

För ytterligare uppgifter om strejken kontakta din förtroendeman eller Industrifackets anställningsrådgivning, tfn 020 690 447, vardagar kl. 8.30–15, eller sänd e-post till [email protected]

10. Förstör Industrifackets löneförhöjningskrav konkurrenskraften?

Nej. Industrifacket eftersträvar löneförhöjningar som säkerställer köpkraften bland medlemmarna och som samtidigt är rimliga så att konkurrenskraften och sysselsättningen inte lider. Löneförhöjningarna gynnar till stor del den inhemska konsumtionen, vilket håller nationalekonomin i gång.

11. Förstör arbetskonflikten nationalekonomin?

Nej. Var arbetsgivarna verkligen bekymrade över detta hade de sett till att avtalen hade förhandlats fram redan för länge sedan. Med sitt agerande och byte av förhandlingsorganisation fördröjde arbetsgivarparten orimligt förhandlingarna. För tillfället går det relativt bra för finländska nationalekonomin. De dystra scenarier som tidvis framförts i offentligheten handlar helt enkelt om förhandlingstaktik.

12. Leder stridsåtgärderna till att företag går i konkurs eller flyttar utomlands?

Det är enkelt att utnyttja en stridsåtgärd som käpphäst för att måla upp skräckscenarier. Ger vi upp inför denna skrämseltaktik ger vi upp vår grundläggande rätt att bevaka och försvara anställdas intressen och ställning – vid behov via stridsåtgärder.

13. Gagnar arbetskonflikten anställda?

Arbetsgivarpartens agerande vid förhandlingsborden har utgjort en direkt attack mot organisering och allmänt bindande kollektivavtal. Inom den mekaniska skogsindustrin uppnåddes redan detta mål. Kollektivavtal för alla anställda är det enda sättet att säkerställa deras anställningsvillkor och se till att systemet med förtroendevalda består.

Industrifackets mål att säkerställa köpkraften med löneförhöjningar är viktigt med tanke på framtiden. Nu ställer vi fast den nivå från vilken framtida lönerna utgår.