Söckenhelgsbestämmelser för specialbranscherna kring årsskiftet

Teknisk service och tekniskt underhåll

Om nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, julafton samt juldagen och annandag jul infaller på någon annan dag än lördag eller söndag betalas arbetstagaren som söckenhelgsersättning en 8 timmars lön enligt medeltimlönen.

Tillämpningsanvisning:
En deltidsarbetande arbetstagares söckenhelgsersättning uträknas så att ovannämnda söckenhelgsersättning multipliceras med kvoten av
antalet ordinarie timmer per vecka och talet 40.

Söckenhelgsersättningen betalas en arbetstagare vars anställning har fortgått minst 1 månad före söckenhelgen i fråga förutsatt att arbetstagaren utfört arbete antingen under den arbetsdag som enligt arbetstidsschemat är närmast före eller närmast efter helgdagen.

Tillämpningsanvisning:
Om villkorsregeln gällande iakttagande av arbetstiden i enlighet med arbetstidssystemet orsakar att söckenhelgsersättningen går förlorad för flera söckenhelger i följd, gäller förlusten endast en av de nämnda söckenhelgerna.

Söckenhelgsersättning betalas till en arbetstagare avsedd i denna paragraf även för sådana enligt moment 1 fastställda söckenhelger som infaller

  • under semestern
  • under den tid för vilken arbetstagaren betalas lön under sjuk- eller moderskapsledighet
  • under frånvaro med lön på grund av barns sjukdom enligt 14 §
  • på grund av ekonomiska eller produktionsrelaterade skäl som pågått högst 2 veckor
  • under permittering före söckenhelgen
  • under tiden för lagstadgad faderskapsledighet
  • under ledighet i stället för semesterpeng

Om arbetstagaren utan godkänd anledning har varit borta på en söckenhelg som enligt arbetstidsschemat är arbetsdag, utbetalas ingen söckenhelgsersättning.

Om arbetstagaren på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall inte är berättigad till lagenlig lön för självständighetsdagen, betalas till honom eller henne den i denna paragraf avsedda söckenhelgsersättningen under den ovan nämnda arbetsoförmögenhetstiden för självständighetsdagen som infaller på någon annan veckodag än lördag eller söndag.

Söckenhelgsersättning betalas inte till arbetstagare med vecko- eller månadslön.

Medie- och tryckeribranschen

I kollektivavtalet finns inga uppgifter om söckenhelgsersättning, utan vecko- eller månadslönen betalas alltid till samma belopp. För arbetstagare med timlön är söckenhelgerna lediga dagar med lön, om helgerna annars skulle ha varit arbetsdagar för arbetstagarna.

Andra än tidningsföretag (3a kap. i kollektivavtalet):

Söckenhelger (och andra dagar som anges nedan) är lediga dagar om inte produktionsmässiga skäl fordrar annat. De har tagits i beaktande som dagar som förkortar arbetstiden per år när de infaller på andra dagar än lördag eller söndag.

Arbetstagare som arbetar på en söckenhelg eller helgafton, ska ges motsvarande ledig dag vid en annan tidpunkt.

Söckenhelger är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, självständighetsdagen, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.

Ett ordinarie arbetsskift kan förläggas till midsommar-, jul- och nyårsafton kl. 00–14. Då ersätts arbetet på samma sätt som söndagsarbete. Om arbete som utförs efter kl. 14 och om ersättningen för detta ska avtalas på lokal nivå.

Om ett arbetsskift förläggs till påskafton ersätts det på samma sätt som söndagsarbete. För trettondagen, långfredagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, alla helgons dag och självständighetsdagen betalas söndagsersättning med en förhöjning om 50 procent.

Arbetstagare får ersättning i pengar för söckenhelger som infaller inom 14 dagar efter att en permittering börjat, om de skulle ha varit arbetsdagar i stället för söckenhelg.

Med tanke på dagpenningen ÄR 14-dagarsregeln i bruk. Enligt den betalar arbetsgivaren ersättning för de söckenhelger som infaller inom 14 dygn från permitteringens början.

Tidningsföretag (3b kap. i kollektivavtalet):

Enligt arbetstidsbestämmelserna i kollektivavtalet är följande dagar avlönade lediga dagar som förkortar arbetstiden: trettondagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, självständighetsdagen, julafton, juldagen och nyårsafton, om inte annat följer av merutgivningsdagarna. Se merutgivningsdagarna i kollektivavtalet 3b.1.1.5.

Inom tidningsföretag kan man arbeta de här dagarna, men motsvarande ledighet ges vid någon annan tidpunkt.

Med tanke på dagpenningen är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för de här dagarna, om arbetstagaren är permitterad. Inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem dagar i veckan. Också självrisktiden löper under de här dagarna, eftersom lön skulle ha betalats om arbetstagaren hade varit i arbete. Således används INTE 14-dagarsregeln från kemibranscherna, enligt vilken arbetsgivaren betalar ersättning till arbetstagaren för de söckenhelger som infaller inom 14 dygn från permitteringens början, om de skulle ha varit arbetsdagar.

Utdelare

Ordinarie arbetsskift kan förläggas till alla dagar, förutom dagarna efter nyårsafton, påskafton, midsommarafton och julafton, till vilka det är möjligt att förlägga ordinarie arbetsskift om det i tidningsföretaget avtalats om att göra en tidning den dagen.

För arbetet på söckenhelger, julafton och midsommarafton samt lördagen efter långfredagen betalas förhöjning för söndagsarbete.

För arbete som utförs på söckenhelger betalas lönen förhöjd med 100 procent för varje arbetstimme som förhöjning för söndagsarbete.

Direktutdelning

Om den normala utdelningsdagen är en söckenhelg och utdelningsdagen inte flyttas till dagen före eller efter den normala utdelningsdagen, utbetalas en normal utdelningsersättning med en förhöjning på 100 % för den ifrågavarande utdelningen. Flytt av utdelningsdag förutsätter att de produkter som ska utdelas levereras så, att utdelningen kan genomföras vid den angivna tidpunkten. Eventuell flytt av utdelningsdag ska meddelas till arbetstagarna minst två (2) veckor i förväg.

Tjänstemän inom kommunikationsbranschen

Om inte produktionstekniska orsaker så kräver, är följande dagar avlönade lediga dagar som förkortar veckoarbetstiden, om denna dag enligt arbetsskiftsförteckningen är tjänstemannens arbetsdag: nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, självständighetsdagen, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.

Ifall produktionsrelaterade orsaker kräver att man arbetar under den nämnda dagen, ska förlusten av en sådan ledig dag ersättas med en ledig dag som ges vid en annan tidpunkt inom ramarna för arbetsskiftsförteckningen, eller genom att ersätta ovan nämnda arbete som utförts på en ledig dag på samma sätt som man avtalat om övertidsarbete per vecka.

Landsbygdsnäringar

Enligt kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, pälsdjursbranschen och grön- och miljöbyggnadsbranschen ersätts sådana söckenhelger som infaller på andra veckodagar än lördag. Enligt kollektivavtalen för de här branscherna är de dagar som infaller kring årsskiftet juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen.

Som söckenhelgsersättning betalas enligt medeltimförtjänsten lön för en tid som motsvarar ordinarie arbetstid, när anställningsförhållandet oavbrutet varat i minst två månader före söckenhelgen i fråga. Söckenhelgsersättning betalas också om arbetstagaren under de två senaste åren haft, också korta, anställningsförhållanden som uppgår till sammanlagt sex månader hos nuvarande arbetsgivare och det nuvarande anställningsförhållandet har fortgått i minst två veckor före den söckenhelg som ska ersättas.

Dessutom förutsätts att arbetsgivaren varit skyldig att betala lön för den sista arbetsdagen före söckenhelgen och för den närmast påföljande arbetsdagen efter söckenhelgen eller att frånvaro från arbetet under en av de ovan nämnda dagarna grundar sig på arbetsgivarens samtycke.

Till arbetstagare som varit i arbete under juldagen betalas, förutom söckenhelgsersättning, också lön såsom för söndagsarbete. För arbete som utförts under annandag jul, nyårsdagen och trettondagen betalas lön såsom för söndagsarbete, utan söckenhelgsersättning.

Till arbetstagare med månadslön betalas söckenhelgsersättning endast i det fall då arbetstagaren varit i arbete under juldagen.

För självständighetsdagen betalas, om den annars hade varit arbetsdag, en lön som motsvarar en hel arbetsdag och som räknats ut enligt medeltimförtjänsten. För arbetstagare med timlön är förutsättningen att de varit anställda hos arbetsgivaren minst sex arbetsdagar före självständighetsdagen. Till arbetstagare som är i arbete under självständighetsdagen betalas lön såsom för söndagsarbete.

Skogsbranschen

Självständighetsdagen 6.12 (Lagen om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids- och fridag)

Tim- och prestationslön

Även om arbetet ställs in ska åt arbetstagare för självständighetsdagen, om den annars hade varit arbetsdag, betalas lön motsvarande en hel arbetsdag. Om arbetet utförs mot dag-, tim- eller ackordslön, är förutsättningen för att få lön dock att arbetstagaren varit i arbete hos arbetsgivaren oavbrutet minst sex arbetsdagar närmast före självständighetsdagen.

Övriga söckenhelger

Om en arbetstagares anställningsförhållande har fortgått i minst två månader före trettondagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdag och annandag jul, betalas till arbetstagaren i söckenhelgsersättning hans eller hennes personliga tidlön för dessa dagar. Söckenhelgsersättning betalas endast om helgdagen i fråga annars hade varit arbetstagarens arbetsdag.

Månadslön

Till en arbetstagare vars anställningsförhållande har fortgått i minst en månad före långfredagen, annandag påsk, första maj, självständighetsdagen eller julafton, betalas i söckenhelgsersättning lön för åtta timmar enligt hans eller hennes personliga tidlön, dock endast om helgdagen i fråga annars hade varit arbetstagarens arbetsdag.

Skogsmaskinsbranschen

Till en arbetstagare, vars anställningsförhållande fortgått oavbrutet i minst en månad före långfredagen, annandag påsk, första maj, självständighetsdagen eller julaftonen, betalas som söckenhelgsersättning lön för åtta timmar enligt den personliga tidlönen, dock endast i sådana fall, då söckenhelgen i fråga annars skulle ha varit arbetstagarens arbetsdag.

Plantskolebranschen

Självständighetsdagen 6.12 (Lagen om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids- och fridag)

Tim- och prestationslön

Även om arbetet ställs in ska åt arbetstagare för självständighetsdagen, om den annars skulle ha varit en arbetsdag, betalas en lön som motsvarar en hel arbetsdag. Om arbetet utförs mot dag-, tim- eller ackordslön, är förutsättningen för att få lön dock att arbetstagaren varit i arbete hos arbetsgivaren oavbrutet minst sex arbetsdagar närmast före självständighetsdagen.

Övriga söckenhelger

För söckenhelger som annars skulle ha varit arbetstagarens arbetsdag då arbetet avbryts för denna dag, betalas åt arbetstagaren lön för 8 timmar enligt den genomsnittliga timförtjänsten.

Söckenhelger som avses i detta avtal är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag samt juldagen och annandag jul.

Söckenhelgsersättning betalas åt en arbetstagare vars anställningsförhållande oavbrutet har varat i minst en månad före söckenhelgen i fråga och under förutsättning att arbetsgivaren enligt kollektivavtalet varit skyldig att betala lön för arbetsdagen omedelbart före och arbetsdagen närmast efter söckenhelgen. Söckenhelgsersättningen betalas också i fall då frånvaro från arbete under någondera av ovan nämnda dagar baserar sig på arbetsgivarens tillåtelse.

Torvproduktionsbranschen

Till en arbetstagare vars anställningsförhållande oavbrutet fortgått minst en månad före nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, självständighetsdagen, julafton, juldagen eller annandag jul betalas i söckenhelgsersättning lön för åtta timmar enligt den personliga tidlönen, dock endast om helgdagen i fråga annars hade varit arbetsdag för arbetstagaren.

Glasnings-, byggnadsinglasnings- och glasförädlingsbranschen

För nyårsdagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommardagen, julafton, juldagen och annandag jul betalas till arbetstagaren som söckenhelgsersättning 8 timmars lön enligt medeltimförtjänsten.

När självständighetsdagen infaller på en ledig dag betalas söckenhelgsersättning enligt denna paragraf.

Söckenhelgsersättning betalas dock endast till en arbetstagare vars anställningsförhållande fortgått oavbrutet i minst tre månader före söckenhelgen i fråga.
Dessutom förutsätts att arbetstagaren arbetat enligt arbetstidsschemat den sista arbetsdagen före söckenhelgen och även den närmast därefter följande arbetsdagen, eller någondera av dessa dagar om frånvaron har berott på arbetsgivarens tillåtelse eller arbetstagarens reservövning eller någon annan jämförbar anledning.

Textil- och modebranschen

Utifrån sin genomsnittliga timförtjänst får arbetstagaren i söckenhelgsersättning en lön som motsvarar hans eller hennes ordinarie arbetstid per dag för nyårsdagen, trettondagen när den infaller på annan vardag än lördag, långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, midsommarafton, julafton samt juldagen och annandag jul.

Söckenhelgsersättningen betalas till en arbetstagare med timlön vars anställningsförhållande oavbrutet har fortgått minst tre (3) månader före söckenhelgen i fråga.

Det krävs dessutom att arbetstagaren enligt arbetstidsschemat har arbetat på den sista arbetsdagen före och den första arbetsdagen efter söckenhelgen eller på endera av dessa dagar förutsatt att frånvaron berodde på ett godtagbart skäl.

Sjukdom, reservövningar, permittering och tillstånd av arbetsgivaren kan till exempel anses vara godtagbara skäl.

Textilvårdsbranschen

Till en arbetstagare med timlön betalas för nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, julafton, juldagen och annandag jul under nedan nämnda förutsättningar som söckenhelgsersättning en lön som motsvarar inkomstbortfallet, ifall nämnda söckenhelger annars skulle ha varit arbetstagarens arbetsdagar.

Söckenhelgsersättningen ska dock endast betalas till en arbetstagare vars anställningsförhållande oavbrutet har fortgått minst tre (3) månader före den ifrågavarande söckenhelgen och förutsatt att arbetstagaren i enlighet med arbetstidsschemat varit i arbete den sista arbetsdagen före söckenhelgen och den första arbetsdagen efter söckenhelgen, eller under en av dessa dagar då frånvaron har berott på ett tillstånd av arbetsgivaren, permittering eller varit en avlönad frånvaro som ingår i kollektivavtalet.