Specialbranschernas bestämmelser om söckenhelger våren och sommaren 2021

Snabblänkar

Utdelning

Ett ordinarie arbetsskift kan förläggas till alla dagar med undantag för dagarna efter nyårsafton, påskafton, midsommarafton och julafton. På dessa dagar är det möjligt att förlägga ett ordinarie arbetsskift om man inom tidningsföretaget har kommit överens om att framställa den aktuella dagens tidning.

Söndagsersättning betalas för arbete som utförs på en lördag efter en söckenhelg, jul- och midsommarafton samt långfredagen.

För varje på en söckenhelgdag arbetad timme utbetalas lön med en förhöjning om 100 procent.

Glasnings-, byggnadsinglasnings- och glasförädlingsbranschen

Arbetstagaren betalas en söckenhelgsersättning i form av en 8 timmars lön baserat på medeltimlönen för följande dagar: nyårsdagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommardagen, julafton, juldagen samt annandag jul.

Om självständighetsdagen infaller på en ledig dag betalas söckenhelgsersättning i enlighet med denna paragraf.

Söckenhelgsersättning betalas dock endast till arbetstagare vars anställning har pågått oavbrutet i minst tre månader före söckenhelgen i fråga.

Dessutom förutsätts det att arbetstagaren arbetat i enlighet med arbetstidsschemat den närmaste arbetsdagen innan och efter söckenhelgen, eller att frånvaro har skett med arbetsgivarens tillstånd eller berott på reservövning eller annan jämförbar omständighet.

Landsbygdsnäringar

Enligt kollektivavtalet för landsbygdsnäringar betraktas söckenhelger som infaller på andra dagar än lördagar som ersättningsbara söckenhelger. Dessa dagar

 • på våren är långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och 1 maj och
 • kring årsskiftet juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen.

Söckenhelgsersättningens beräkning

Till deltidsanställda arbetstagare betalas söckenhelgsersättningen i förhållande till utförd arbetstid. Beräkningen grundar sig på utförda timmar under medeltimförtjänstens beräkningsperiod.

Betalning av söckenhelgsersättningen

Söckenhelgsersättning betalas till arbetstagare, vars anställningsförhållande oavbrutet varat i minst två månader före ifrågavarande söckenhelg och under förutsättning att arbetsgivaren enligt kollektivavtalet är skyldig att betala lön för den sista arbetsdagen före söckenhelgen och för den närmast påföljande arbetsdagen. Söckenhelgsersättning betalas även i de fall då frånvaron från arbetet under ena av de ovan nämnda dagarna grundar sig på arbetsgivarens samtycke eller permittering.

Söckenhelgsersättning betalas också till arbetstagare som omedelbart före den söckenhelg som ska ersättas har varit minst två veckor i arbete och dessutom under de två senaste åren varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt minst 6 månader.

Arbete som utförts under söckenhelger

En arbetstagare som har rätt till söckenhelgsersättning för juldagen, långfredagen och annandag påsk betalas för arbete som utförts under söckenhelgen i fråga, förutom söckenhelgsersättning, dessutom också lön som för söndagsarbete. För arbete som utförts under andra söckenhelger betalas lön som för söndagsarbete.

För djurskötsel under söckenhelger betalas lön som för söndagsarbete, dvs. ingen söckenhelgsersättning. För juldagen betalas dock bade söckenhelgsersättning och lön som för söndagsarbete, också i det fallet att juldagen infaller på en lördag eller söndag.

Timlön vs. vecko- eller månadslön

Till arbetstagare med vecko- eller månadslön erläggs söckenhelgsersättning endast i det fall att det gäller arbete under juldagen, långfredagen och annandag påsk. I andra fall ingår söckenhelgsersättningarna i vecko eller månadslönen.

Lördagar under söckenhelgsveckan

Under söckenhelgsveckor är alla vardagar arbetsdagar, med undantag för lördagen efter självständighetsdagen, nyårsdagen, trettondagen, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, julen och påsken. Dessa lördagar under söckenhelgsveckan är fridagar.

Om arbetstagaren av produktionsrelaterade orsaker arbetar under lördagen i fråga, ges en motsvarande ledighet som förkortar veckoarbetstiden vid en annan tidpunkt. Om motsvarande ledighet inte ges, betalas för arbete som utförts den aktuella lördagen lönen förhöjd med 50 %.

Medie- och tryckeribranschen

Kollektivavtalet känner inte över huvud taget till s.k. söckenhelgsersättning, utan veckolönen eller månadslönen är alltid densamma. För timanställda är söckenhelger alltid lediga dagar med lön om helgdagen i fråga annars skulle ha varit arbetsdag för arbetstagaren.

Andra än tidningsföretag (kollektivavtalet kap. 3a):

Söckenhelger (och andra dagar som anges nedan) är lediga dagar om inte produktionsmässiga skäl fordrar annat. Om de inträffar på andra dagar än lördag och söndag beaktas de som dagar som förkortar årsarbetstiden. Om arbetstagaren arbetar på en söckenhelg eller en helgdagsafton ska en ersättande ledig dag ges vid en annan tidpunkt.

Söckenhelger är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, självständighetsdagen, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.

Ett ordinarie arbetsskift kan förläggas till midsommar-, jul- och nyårsafton kl. 00–14. Då ersätts arbetet på samma sätt som söndagsarbete. Om arbete som utförs efter kl. 14 och om ersättningen för detta ska avtalas på lokal nivå.

Om ett arbetsskift förläggs till påskafton ersätts det på samma sätt som söndagsarbete. För trettondagen, långfredagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, alla helgons dag och självständighetsdagen betalas söndagsersättning med en förhöjning om 50 procent.

Arbetstagaren får ersättning i pengar för söckenhelger som infaller inom 14 dagar efter att en permittering börjat, om de skulle ha varit arbetsdagar i stället för söckenhelg.

Med tanke på dagpenningen TILLÄMPAS 14-dagarsregeln, enligt vilken arbetsgivaren ersätter söckenhelger i fråga om de helger som infaller inom 14 dagar efter att en permittering börjat.

Tidningsföretagen (kollektivavtalet kap. 3 b)

Enlighet kollektivavtalets arbetstidsbestämmelser är trettondagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, självständighetsdagen, julafton, juldagen och nyårsafton lediga dagar med lön om inte annat följer av merutgivningsdagarna. Se Merutgivningsdagar, 3b.1.1.5 i kollektivavtalet

I tidningsarbete kan man arbeta dessa dagar, men motsvarande ledighet förläggs till en annan tidpunkt.

Med tanke på dagpenningen, om arbetstagaren är permitterad under de aktuella dagarna, är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön. Inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem dagar i veckan. Dagarna ökar även självrisktiden eftersom lönen skulle ha betalats om arbetstagaren hade arbetat. Här tillämpas INTE 14-dagarsregeln som tillämpas inom kemibranschen och som går ut på att arbetstagaren får ersättning i pengar för söckenhelger som infaller inom 14 dagar efter att en permittering börjat om de skulle ha varit arbetsdagar.

Skogsindustrin

Tim- och prestationslön

Det finns inga ersättningsbara söckenhelger.

Som söckenhelgsersättning betalas arbetstagaren en personlig tidlön, då arbetstagarens arbetsförhållande har pågått i minst två månader före trettondagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdag och annandag jul. Söckenhelgsersättning utbetalas endast om helgdagen i fråga annars hade varit arbetstagarens arbetsdag.

Månadslön

Dagar som förkortar veckoarbetstiden när de infaller andra dagar än lördag och söndag är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annan dag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, självständighetsdagen och juldagen.

Skogsmaskinbranschen

Till en arbetstagare vars arbetsförhållande utan avbrott fortgått i minst en månad före långfredagen, annandag påsk, första maj, midsommarafton, självständighetsdagen eller julaftonen, betalas som ersättning för söckenhelg en 8 timmars lön i enlighet med den personliga tidlönen, dock endast i sådana fall när den nämnda söckenhelgen annars skulle ha varit dennes arbetsdag.

Trädgårdsbranschen

Enligt kollektivavtalet för trädgårdsbranschen betraktas söckenhelger som infaller på andra dagar än lördagar som ersättningsbara söckenhelger. Dessa dagar

 • på våren är långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och 1 maj och
 • kring årsskiftet juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen.

Söckenhelgsersättningens beräkning

Till deltidsanställda arbetstagare betalas söckenhelgsersättningen i förhållande till utförd arbetstid. Beräkningen grundar sig på utförda timmar under medeltimförtjänstens beräkningsperiod.

Betalning av söckenhelgsersättningen

Söckenhelgsersättning betalas till arbetstagare, vars anställningsförhållande oavbrutet varat i minst två månader före ifrågavarande söckenhelg och under förutsättning att arbetsgivaren enligt kollektivavtalet är skyldig att betala lön för den sista arbetsdagen före söckenhelgen och för den närmast påföljande arbetsdagen. Söckenhelgsersättning betalas även i de fall då frånvaron från arbetet under ena av de ovan nämnda dagarna grundar sig på arbetsgivarens samtycke eller permittering.

Söckenhelgsersättning betalas också till arbetstagare som omedelbart före den söckenhelg som ska ersättas har varit minst två veckor i arbete och dessutom under de två senaste åren varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt minst 6 månader.

Arbete som utförts under söckenhelger

En arbetstagare som har rätt till söckenhelgsersättning för juldagen, långfredagen och annandag påsk betalas för arbete som utförts under söckenhelgen i fråga, förutom söckenhelgsersättning, dessutom också lön som för söndagsarbete. För arbete som utförts under andra söckenhelger betalas lön som för söndagsarbete.

Timlön vs. vecko- eller månadslön

Till arbetstagare med vecko- eller månadslön erläggs söckenhelgsersättning endast i det fall att det gäller arbete under juldagen, långfredagen och annandag påsk. I andra fall ingår söckenhelgsersättningarna i vecko eller månadslönen.

Lördagar under söckenhelgsveckan

Under söckenhelgsveckor är alla vardagar arbetsdagar, med undantag för lördagen efter självständighetsdagen, nyårsdagen, trettondagen, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, julen och påsken. Dessa lördagar under söckenhelgsveckan är fridagar.

Om arbetstagaren av produktionsrelaterade orsaker arbetar under lördagen i fråga, ges en motsvarande ledighet som förkortar veckoarbetstiden vid en annan tidpunkt. Om motsvarande ledighet inte ges, betalas för arbete som utförts den aktuella lördagen lönen förhöjd med 50 %.

Direktutdelning

Om den normala utdelningsdagen är en söckenhelg och utdelningsdagen inte flyttas till dagen före eller efter den normala utdelningsdagen, utbetalas en normal utdelningsersättning med en förhöjning på 100 % för den ifrågavarande utdelningen. Flytt av utdelningsdag förutsätter att de produkter som ska utdelas levereras så, att utdelningen kan genomföras vid den angivna tidpunkten. Eventuell flytt av utdelningsdag ska meddelas till arbetstagarna minst två (2) veckor i förväg.

Plantskolebranschen

Enligt kollektivavtalet för plantskolebranschen betraktas söckenhelger som infaller på andra dagar än lördagar som ersättningsbara söckenhelger. Dessa dagar

 • på våren är långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och 1 maj och
 • kring årsskiftet juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen.

Söckenhelgsersättningens beräkning

Till deltidsanställda arbetstagare betalas söckenhelgsersättningen i förhållande till utförd arbetstid. Beräkningen grundar sig på utförda timmar under medeltimförtjänstens beräkningsperiod.

Betalning av söckenhelgsersättningen

Söckenhelgsersättning betalas till arbetstagare, vars anställningsförhållande oavbrutet varat i minst två månader före ifrågavarande söckenhelg och under förutsättning att arbetsgivaren enligt kollektivavtalet är skyldig att betala lön för den sista arbetsdagen före söckenhelgen och för den närmast påföljande arbetsdagen. Söckenhelgsersättning betalas även i de fall då frånvaron från arbetet under ena av de ovan nämnda dagarna grundar sig på arbetsgivarens samtycke eller permittering.

Söckenhelgsersättning betalas också till arbetstagare som omedelbart före den söckenhelg som ska ersättas har varit minst två veckor i arbete och dessutom under de två senaste åren varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt minst 6 månader.

Arbete som utförts under söckenhelger

En arbetstagare som har rätt till söckenhelgsersättning för juldagen, långfredagen och annandag påsk betalas för arbete som utförts under söckenhelgen i fråga, förutom söckenhelgsersättning, dessutom också lön som för söndagsarbete. För arbete som utförts under andra söckenhelger betalas lön som för söndagsarbete.

Timlön vs. vecko- eller månadslön

Till arbetstagare med vecko- eller månadslön erläggs söckenhelgsersättning endast i det fall att det gäller arbete under juldagen, långfredagen och annandag påsk. I andra fall ingår söckenhelgsersättningarna i vecko eller månadslönen.

Lördagar under söckenhelgsveckan

Under söckenhelgsveckor är alla vardagar arbetsdagar, med undantag för lördagen efter självständighetsdagen, nyårsdagen, trettondagen, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, julen och påsken. Dessa lördagar under söckenhelgsveckan är fridagar.

Om arbetstagaren av produktionsrelaterade orsaker arbetar under lördagen i fråga, ges en motsvarande ledighet som förkortar veckoarbetstiden vid en annan tidpunkt. Om motsvarande ledighet inte ges, betalas för arbete som utförts den aktuella lördagen lönen förhöjd med 50 %.

Teknisk service och tekniskt underhåll

Om nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, julafton samt juldagen och annandag jul infaller på någon annan dag än lördag eller söndag betalas arbetstagaren som söckenhelgsersättning en 8 timmars lön enligt medeltimlönen.

Tillämpningsanvisning:

En deltidsarbetande arbetstagares söckenhelgsersättning uträknas så att ovannämnda söckenhelgsersättning multipliceras med kvoten av
antalet ordinarie timmer per vecka och talet 40.

Söckenhelgsersättningen betalas en arbetstagare vars anställning har fortgått minst 1 månad före söckenhelgen i fråga förutsatt att arbetstagaren utfört arbete antingen under den arbetsdag som enligt arbetstidsschemat är närmast före eller närmast efter helgdagen.

Tillämpningsanvisning:

Om villkorsregeln gällande iakttagande av arbetstiden i enlighet med arbetstidssystemet orsakar att söckenhelgsersättningen går förlorad för flera söckenhelger i följd, gäller förlusten endast en av de nämnda söckenhelgerna.

Söckenhelgsersättning betalas till en arbetstagare avsedd i denna paragraf även för sådana enligt moment 1 fastställda söckenhelger som infaller

 • under semestern
 • under den tid för vilken arbetstagaren betalas lön under sjuk- eller moderskapsledighet
 • under frånvaro med lön på grund av barns sjukdom enligt 14 §
 • på grund av ekonomiska eller produktionsrelaterade skäl som pågått högst 2 veckor
 • under permittering före söckenhelgen
 • under tiden för lagstadgad faderskapsledighet
 • under ledighet i stället för semesterpeng

Om arbetstagaren utan godkänd anledning har varit borta på en söckenhelg som enligt arbetstidsschemat är arbetsdag, utbetalas ingen söckenhelgsersättning.

Om arbetstagaren på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall inte är berättigad till lagenlig lön för självständighetsdagen, betalas till honom eller henne den i denna paragraf avsedda söckenhelgsersättningenunder den ovan nämnda arbetsoförmögenhetstiden för självständighetsdagensom infaller på någon annan veckodag än lördag eller söndag.

Textil- och modebranschen

Om nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, midsommarafton, julafton, juldagen eller annandag jul infaller på någon annan dag än lördag eller söndag betalas arbetstagaren som söckenhelgsersättning en lön som motsvarar dennes medeltimlön.

Söckenhelgsersättning betalas en arbetstagare med timlön vars anställning pågått oavbrutet i minst 3 månader före söckenhelgen.

Dessutom förutsätts det att den anställde, i enlighet med arbetstidsschemat, arbetat den närmaste arbetsdagen före och efter söckenhelgen eller under en av dessa dagar förutsatt att det finns ett godtagbart skäl för frånvaron.

Godtagbara skäl är till exempel arbetstagarens sjukdom, reservövningar, permittering eller frånvaro med arbetsgivarens lov.

Textilservicebranschen

Till en arbetstagare med timlön betalas enligt nedan nämnda förutsättningar söckenhelgsersättning som motsvarar arbetstagarens inkomstförlust för nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, julafton, juldagen och annandag jul, förutsatt att nämnda söckenhelger annars skulle ha varit den anställdes arbetsdagar.

Söckenhelgsersättning ska emellertid endast betalas en arbetstagare vars anställningsförhållande oavbrutet har fortgått minst tre (3) månader före söckenhelgen i fråga och förutsatt att arbetstagaren i enlighet med arbetstidsschemat varit i arbete den sista arbetsdagen före söckenhelgen och den första arbetsdagen efter söckenhelgen, eller under en av dessa dagar då frånvaron har berott på ett tillstånd av arbetsgivaren eller varit en avlönad frånvaro som ingår i kollektivavtalet.

Pälsproduktionsbranschen

Enligt kollektivavtalet för pälsproduktionsbranschen betraktas söckenhelger som infaller på andra dagar än lördagar som ersättningsbara söckenhelger. Dessa dagar

 • på våren är långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och 1 maj och
 • kring årsskiftet juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen.

Söckenhelgsersättningens beräkning

Till deltidsanställda arbetstagare betalas söckenhelgsersättningen i förhållande till utförd arbetstid. Beräkningen grundar sig på utförda timmar under medeltimförtjänstens beräkningsperiod.

Betalning av söckenhelgsersättningen

Söckenhelgsersättning betalas till arbetstagare, vars anställningsförhållande oavbrutet varat i minst två månader före ifrågavarande söckenhelg och under förutsättning att arbetsgivaren enligt kollektivavtalet är skyldig att betala lön för den sista arbetsdagen före söckenhelgen och för den närmast påföljande arbetsdagen. Söckenhelgsersättning betalas även i de fall då frånvaron från arbetet under ena av de ovan nämnda dagarna grundar sig på arbetsgivarens samtycke eller permittering.

Söckenhelgsersättning betalas också till arbetstagare som omedelbart före den söckenhelg som ska ersättas har varit minst två veckor i arbete och dessutom under de två senaste åren varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt minst 6 månader.

Arbete som utförts under söckenhelger

En arbetstagare som har rätt till söckenhelgsersättning för juldagen, långfredagen och annandag påsk betalas för arbete som utförts under söckenhelgen i fråga, förutom söckenhelgsersättning, dessutom också lön som för söndagsarbete. För arbete som utförts under andra söckenhelger betalas lön som för söndagsarbete.

För djurskötsel under söckenhelger betalas lön som för söndagsarbete, dvs. ingen söckenhelgsersättning. För juldagen betalas dock bade söckenhelgsersättning och lön som för söndagsarbete, också i det fallet att juldagen infaller på en lördag eller söndag.

Timlön vs. vecko- eller månadslön

Till arbetstagare med vecko- eller månadslön erläggs söckenhelgsersättning endast i det fall att det gäller arbete under juldagen, långfredagen och annandag påsk. I andra fall ingår söckenhelgsersättningarna i vecko eller månadslönen.

Lördagar under söckenhelgsveckan

Under söckenhelgsveckor är alla vardagar arbetsdagar, med undantag för lördagen efter självständighetsdagen, nyårsdagen, trettondagen, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, julen och påsken. Dessa lördagar under söckenhelgsveckan är fridagar.

Om arbetstagaren av produktionsrelaterade orsaker arbetar under lördagen i fråga, ges en motsvarande ledighet som förkortar veckoarbetstiden vid en annan tidpunkt. Om motsvarande ledighet inte ges, betalas för arbete som utförts den aktuella lördagen lönen förhöjd med 50 %.

Torvproduktionsbranschen

Till en arbetstagare vars arbetsförhållande utan avbrott fortgått i minst en månad före nyårsdagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, självständighetsdagen, julaftonen eller juldagen eller annandag jul, betalas som ersättning för söckenhelg åtta timmars lön i enlighet med den personliga tidlönen, dock endast i sådana fall när den nämnda söckenhelgen annars skulle ha varit dennes arbetsdag.

Kommunikationsbranschens tjänstemän Grafinet

Om inte produktionstekniska orsaker så kräver, är följande dagar avlönade lediga dagar som förkortar veckoarbetstiden, om denna dag enligt arbetsskiftsförteckningen är tjänstemannens arbetsdag: nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, självständighetsdagen, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.

Om produktionsrelaterade orsaker kräver att man arbetar under den nämnda dagen, ska förlusten av en sådan ledig dag ersättas med en ledig dag som ges vid en annan tidpunkt inom ramarna för arbetsskiftsförteckningen, eller genom att ersätta ovan nämnda arbete som utförts på en ledig dag på samma sätt som man avtalat om övertidsarbete per vecka.

Grön- och miljöbyggnadsbranschen

Enligt kollektivavtalet för pälsproduktionsbranschen betraktas söckenhelger som infaller på andra dagar än lördagar som ersättningsbara söckenhelger. Dessa dagar

 • på våren är långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och 1 maj och
 • kring årsskiftet juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen.

Söckenhelgsersättningens beräkning

Till deltidsanställda arbetstagare betalas söckenhelgsersättningen i förhållande till utförd arbetstid. Beräkningen grundar sig på utförda timmar under medeltimförtjänstens beräkningsperiod.

Betalning av söckenhelgsersättningen

Söckenhelgsersättning betalas till arbetstagare, vars anställningsförhållande oavbrutet varat i minst två månader före ifrågavarande söckenhelg och under förutsättning att arbetsgivaren enligt kollektivavtalet är skyldig att betala lön för den sista arbetsdagen före söckenhelgen och för den närmast påföljande arbetsdagen. Söckenhelgsersättning betalas även i de fall då frånvaron från arbetet under ena av de ovan nämnda dagarna grundar sig på arbetsgivarens samtycke eller permittering.

Söckenhelgsersättning betalas också till arbetstagare som omedelbart före den söckenhelg som ska ersättas har varit minst två veckor i arbete och dessutom under de två senaste åren varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt minst 6 månader.

Arbete som utförts under söckenhelger

En arbetstagare som har rätt till söckenhelgsersättning för juldagen, långfredagen och annandag påsk betalas för arbete som utförts under söckenhelgen i fråga, förutom söckenhelgsersättning, dessutom också lön som för söndagsarbete. För arbete som utförts under andra söckenhelger betalas lön som för söndagsarbete.

Timlön vs. vecko- eller månadslön

Till arbetstagare med vecko- eller månadslön erläggs söckenhelgsersättning endast i det fall att det gäller arbete under juldagen, långfredagen och annandag påsk. I andra fall ingår söckenhelgsersättningarna i vecko eller månadslönen.

Lördagar under söckenhelgsveckan

Under söckenhelgsveckor är alla vardagar arbetsdagar, med undantag för lördagen efter självständighetsdagen, nyårsdagen, trettondagen, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, julen och påsken. Dessa lördagar under söckenhelgsveckan är fridagar.

Om arbetstagaren av produktionsrelaterade orsaker arbetar under lördagen i fråga, ges en motsvarande ledighet som förkortar veckoarbetstiden vid en annan tidpunkt. Om motsvarande ledighet inte ges, betalas för arbete som utförts den aktuella lördagen lönen förhöjd med 50 %.