Söckenhelger inom teknologisektorn kring årsskiftet 2021–2022

Söckenhelgsersättningar kring årsskiftet

Syftet med de ersättningar för söckenhelger som bestäms i kollektivavtalet är att garantera att arbetstagaren får en normal inkomst även under veckor med kyrkliga högtider eller andra allmänna lediga dagar. Därför betalas söckenhelgsersättning inte om dessa helgdagar infaller på en lördag eller söndag.

I enlighet med 23 kap. i kollektivavtalet för teknologiindustrin ersätts följande söckenhelgdagar kring årsskiftet 2021–2022:

  • julafton (fredag24.12.2021)
  • trettondagen (torsdag 6.1.2022)

Söckenhelgsersättningens belopp

Som söckenhelgsersättning till en arbetstagare med timlön betalas 8 timmars lön enligt medeltimlönen (8 x medeltimlönen). Söckenhelgsersättningen för en deltidsanställd beräknas genom multiplicering av ovannämnda söckenhelgsersättning med kvoten av antalet ordinarie arbetstimmar per arbetsvecka och talet 40.

Till arbetstagare med vecko- eller månadslön betalas ingen separat söckenhelgsersättning, utan de får sin normala lön oavkortad också under veckor med söckenhelger.

I arbete under en söckenhelg

Söckenhelgsersättning betalas också till arbetstagare som i enlighet med sitt arbetstidsschema eller enligt sitt samtycke (övertidsarbete) arbetar under söckenhelgen. Dessutom får arbetstagaren övertidstillägg, om arbetet samtidigt innebär övertidsarbete och förhöjning för söndagsarbete för de helgdagar som är märkta med rött i kalendern.

Bestämmelserna om övertidsarbete, söndagsarbete och arbete som utförs under veckovila finns i 20 kap. i teknologiindustrins kollektivavtal och på motsvarande sätt finns de i arbetstidsbestämmelserna i kollektivavtalen för de andra avtalsbranscherna inom teknologisektorn.

Förutsättningarna för betalning av söckenhelgsersättning

Söckenhelgsersättning betalas till arbetstagare under följande förutsättningar:

1) Anställningsförhållandet har fortgått oavbrutet minst en månad före söckenhelgen i fråga.

Exempel:
Om arbetstagarens anställningsförhållande har inletts senast onsdagen den 24 november, har han eller hon rätt att få den första söckenhelgsersättningen för julafton den 24 december och för de övriga söckenhelgerna kring årsskiftet.

2) Därtill förutsätts att arbetstagaren utfört arbete antingen under den arbetsdag som enligt arbetstidsschemat är närmast före eller närmast efter helgdagen. De här förutsättningsdagarna flyttas av arbetstidsutjämningsdagar och av ledighet som tas ur arbetstidsbanken i enlighet med kollektivavtalet.

Exempel:
Arbetstidsschemat har upprättats så att lördagar och söndagar är lediga dagar och det har avtalats eller bestämts att torsdagen (23.12) före julafton (24.12) är arbetstidsutjämningsdagar (pekkanendagar). Detta betyder att den arbetsdag som enligt arbetstidsschemat är närmast före söckenhelgen, dvs. är en förutsättningsdag, är onsdagen den 22 december. Den arbetsdag som enligt arbetstidsschemat är närmast efter söckenhelgen är måndagen den 27 december. För att få söckenhelgsersättning för julafton och juldagen ska arbetstagaren arbeta enligt arbetstidsschemat under en av förutsättningsdagarna (antingen 22.12 eller 28.12).

Olovlig frånvaro under söckenhelg som infaller på en arbetsdag enligt arbetstidsschemat

Om arbetstagaren enligt arbetstidsschemat är skyldig att arbeta också under en söckenhelg (mån–fre), men är borta från arbetet utan godtagbar orsak, betalas inte söckenhelgsersättning för den söckenhelg som skulle ha varit en arbetsdag.

Söckenhelgsersättning under frånvaro

I vissa situationer kan arbetstagaren inte eller är inte förpliktad att arbeta under de förutsättningsdagar som berättigar till söckenhelgsersättning. Arbetstagaren förlorar inte rätten till söckenhelgsersättning om söckenhelgen infaller under

  • (vinter)semester,
  • tiden för tjänsteårstilläggsledighet,
  • tiden för semesterpremieledighet,
  • en period då arbetsgivaren betalar lön för sjukledighet eller moderskapsledighet,
  • frånvaro med lön förorsakad av plötsligt insjuknat barn enligt punkt 31.3 i kollektivavtalet,
  • de 15 första kalenderdagarna av en permittering som verkställs av ekonomiska eller produktionstekniska orsaker eller
  • lagstadgad faderskapsledighet.

Listan är uttömmande.

Semester under en söckenhelgsvecka

Man kan bestämma eller avtala om att en arbetstagares semester (oftast vintersemester) förläggs så att det i den ingår dagar som inte räknas som semesterdagar enligt semesterlagen. Sådana dagar som infaller kring årsskiftet är söndagar, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen. Om det bestäms eller avtalas om att semestern börjar måndag 27.12.2021, ingår det enligt semesterlagen fem vardagar (måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag) i semesterveckan. Om avsikten är att de sex vintersemesterdagarna ska tas ut i en följd, fortsätter semestern ännu på måndagen.

För att undvika onödiga oklarheter är det önskvärt att frågor som gäller förläggandet av semestern och användningen av semesterdagarna klaras upp med arbetsgivaren på förhand. Man bör komma ihåg att det till arbetstagare med timlön utöver semesterlönen betalas söckenhelgsersättning för de söckenhelger som infaller under semestern.

Arbetsgivaren får inte heller utan arbetstagarens samtycke bestämma att semestern ska börja på en dag som är ledig för arbetstagaren, om detta medför en minskning av antalet lediga vardagar som ingår i semestern.

Söckenhelgsersättning och permittering

Söckenhelgsersättning betalas under permittering som verkställs av ekonomiska och produktionstekniska orsaker, om söckenhelgen infaller under de 15 första kalenderdagarna räknat från då permitteringen inleddes. Dessutom måste villkoret om att anställningsförhållandet har fortgått en månad vara uppfyllt.

Följande exempel förklarar saken:

Fredagen den 24 december är det julafton. Om permitteringen har börjat tidigast fredagen den 10 december, betalas söckenhelgsersättning för julafton, men inte för de andra söckenhelgerna kring årsskiftet. Om permitteringen har inletts tidigare, betalas ingen söckenhelgsersättning.

Om permitteringen avslutas så att arbetstagaren arbetar på den arbetsdag som enligt arbetstidsschemat följer närmast efter söckenhelgen (förutsättningsdagen), betalas söckenhelgsersättning.

Om permitteringen sker i form av förkortad arbetsvecka, betalas söckenhelgsersättningen normalt oberoende av hur länge arrangemanget har pågått.

Teknologisektorns andra avtalsbranscher

Malmgruvorna

Såsom i kollektivavtalet för teknologiindustrin.

Plåt- och industriisoleringsbranschen

Såsom i kollektivavtalet för teknologiindustrin, förutom att ersättningsgrunden enligt kollektivavtalet är arbetstagarens personliga tidlön och att det inte kan avtalas om att byta semesterpenningen mot motsvarande ledig tid.

Försvarsministeriets arbetsplatser

Såsom i kollektivavtalet för teknologiindustrin.

Kari Lähteenmäki
avtalsansvarig
Teknologisektorn