Söckenhelgsersättningar våren och sommaren 2021 inom teknologisektorn

Tolkning av söckenhelgsersättningar våren och sommaren 2021 ur kollektivavtalet för teknologiindustrin. I slutet finns en kort sammanfattning av de söckenhelger som ersätts inom teknologisektorns övriga kollektivavtalsbranscher.

Inom teknologiindustrin betalas till timanställda (23.1 i kollektivavtalet) söckenhelgsersättning som åtta timmars lön enligt medeltimförtjänsten då söckenhelgen infaller en annan veckodag än lördag eller söndag.

Söckenhelgsersättning för deltidsanställda beräknas i enlighet med följande formel:

Söckenhelgsersättning = veckans regelbundna arbetstid / 40 h x 8 h x medeltimförtjänsten

Separat söckenhelgsersättning betalas inte för arbetstagare som har vecko- eller månadslön, utan till denne betalas normal månadslön under en vecka som innehåller en söckenhelg.

Söckenhelger som ersätts

Söckenhelger som ersätts denna vår och sommar:

 • långfredagen (2.4)
 • annandag påsk (5.4)
 • Kristi himmelsfärdsdag (13.5)
 • midsommarafton (25.6)

Söckenhelgsersättning betalas ut även då en arbetstagare arbetar under en söckenhelg eller har en ledig dag i enlighet med arbetsschemat och arbetar övertid enligt sitt samtycke. Om arbetet samtidigt överskrider en regelbunden veckoarbetstid som märkts ut i arbetstidsschemat (t.ex. på långfredag, påsklördag eller midsommarafton) ska dessutom veckoövertidsersättning betalas för denna övertid.

Enligt punkt 20.9 i kollektivavtalet betalas för arbetstimmar under påsklördagen och midsommaraftonen ett tillägg på 100 % i enlighet med medeltimförtjänsten, om den inte annars ersätts med 100 % veckoövertidsersättning. Bestämmelsen gäller inte kontinuerligt en- eller tvåskiftsarbete och inte oavbrutet treskiftsarbete.

Förutsättningar för att söckenhelgsersättning ska betalas

Arbetstagarens anställningsförhållande ska ha varit i kraft oavbrutet minst en månad innan den aktuella söckenhelg. Denna regel gäller varje söckenhelg.

Utöver en månads anställningsförhållande förutsätts för att söckenhelgsersättning ska betalas dessutom att arbetstagaren enligt arbetstidsschemat arbetat under antingen den närmaste arbetsdagen före eller efter helgdagen. Dagarna som krävs är de arbetsdagar som är faktiska arbetsdagar i enlighet med arbetstidsschemat. Om en utjämningsdag för arbetstid infaller före eller efter söckenhelgen och bankfria arbetstider, flyttas dagen som förutsätts till dagen före eller efter söckenhelgen i enlighet med arbetstidsschemat.

Om arbetstagaren arbetar normalt under påskveckan antingen i dags- eller två skiftesarbete med avbrott för veckoslut eller i treskiftesarbete, och har söndagen ledig och därtill lördagen som veckans andra lediga dag, är dagarna som förutsätts för långfredag och annandag påsk i enlighet med arbetstidssystemet antingen torsdag 1.4 eller tisdag 6.4.

Om arbetstidens utjämningsdag i detta arbetstidssystem har avtalats till torsdag 1.4, är dagarna som förutsätts i enlighet med arbetstidssystemet onsdag 31.3 eller tisdag 6.4.

Om de båda dagarna som förutsätts av en eller annan orsak saknas och förutsättningsregeln som gäller arbetstidens uppföljning i enlighet med arbetstidsschemat gör att söckenhelgsersättningen uteblir under flera varandra påföljande söckenhelger, gäller förlusten i enlighet med kollektivavtalet bara en av nämnda söckenhelger. Söckenhelger som infaller efter varandra denna vår är långfredagen och annandag påsk.

Om en söckenhelg som ersätts infaller under en sådan dag som enligt arbetstidsschemat skulle ha varit arbetsdag och arbetstagaren är frånvarande av en icke-godtagbar orsak, betalas ingen ersättning för denna söckenhelg.

Semester och annan frånvaro

Söckenhelgsersättning betalas till en arbetstagare om långfredagen 2.4, annandag påsk 5.4, Kristi himmelsfärdsdag 13.5 eller midsommarafton 25.6 infaller:

 • under semestern (vintersemestern)
 • under ledighet för tjänsteårstillägg
 • under ledighet i stället för semesterpeng
 • under tiden, då arbetstagaren betalas lön för sjukdomstid eller moderskapsledighet
 • punkt 31.3 i kollektivavtalet som avser frånvaro med lön på grund av barnets sjukdom
 • under de första 15 kalenderdagarna under en permittering av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker
 • under tiden för lagstadgad faderskapsledighet

Enbart de fall som nämns i denna förteckning omfattas av söckenhelgsersättning.

Semester (vintersemester) under en vecka då en  söckenhelg infaller

Som semesterdagar i enlighet med semesterlagen räknas inte söndagar, långfredag, påsklördag, annandag påsk, 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag och midsommarafton. Semesterdagar är alltså vardagar från måndag till lördag. Detta innebär i praktiken att om en arbetstagares semester infaller under en vecka som har en söckenhelg, förlängs semestern till följd av söckenhelger och en del aftondagar.

Om en semestervecka (vintersemester) hålls till exempel under påskveckan från och med måndagen den 6 april, ska semestern omfatta sex vardagar, och till dem räknas inte långfredagen, påsklördagen och inte annandag påsk. En vintersemester med sex vardagar förläggs då till tiden 29.3–7.4. Utöver semesterlönen ska söckenhelgsersättning betalas för långfredagen och annandag påsk i enlighet med förteckningen ovan med orsaker till frånvaro.

Söckenhelgsersättning under permittering

Söckenhelgsersättning betalas till en arbetstagare under en permittering av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker för söckenhelger som infaller under de 15 första kalenderdagarna. Även i permitteringsfall förutsätts att anställningsförhållandet varit i kraft en månad innan den aktuella söckenhelgen.

Exempel. Om permittering påbörjas tidigast måndagen den 22.3, betalas söckenhelgersättning både långfredag och annandag påsk. Om permitteringen har börjat fredagen den 19.3 betalas söckenhelgersättning endast för långfredag. Om permitteringen börjat innan 19.3, betalas ingen söckenhelgsersättning.

När en permittering upphör

Söckenhelgsersättning betalas om permitteringen upphör så att arbetstagaren arbetar under arbetsdagen efter en söckenhelg i enlighet med arbetstidsschemat (dag som förutsätts).

Permittering som förkortad arbetsvecka

Då en arbetstagare som arbetar förkortad arbetsvecka permitteras, betalas söckenhelgsersättning normalt oavsett hur länge den förkortade arbetsveckan gällt.

Söckenhelgsersättningar inom teknologisektorns övriga avtalsbranscher

Kollektivavtalet för malmgruvor kapitel 23.1

Såsom i avtalet för teknikindustri.

12 § i kollektivavtalet för plåt- och industriisoleringsbranschen

Ersättningsgrunden är den personliga tidslönen, för tiden som man är ledig i stället för semesterpenning betalas inte (kan inte avtalas som ledig) och i övrigt såsom i teknologiindustrins avtal.

Försvarsministeriets arbetsplatser

Såsom i avtalet för teknikindustri.