Söckenhelgsersättningar våren och sommaren 2022 inom teknologisektorn

Snabblänkar

Landsbygdsnäringarna

Söckenhelger som ersätts

Enligt kollektivavtalet för landsbygdsnäringar är söckenhelger som ersätts

 • långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och första maj på våren samt
 • juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen vid årsskiftet, när de infaller på någon annan veckodag än lördag.

Söckenhelgsersättningens belopp

Som söckenhelgsersättning betalas arbetstagaren en lön för ordinarie arbetstid enligt medeltimlönen. Till deltidsanställda betalas söckenhelgsersättningen i proportion till den utförda arbetstiden.

Förutsättningar för utbetalning

En förutsättning för utbetalning är att anställningen har pågått utan avbrott i minst två månader eller om arbetstagaren under tidigare, även med beaktande av korta, anställningsförhållanden inom de två senaste åren varit anställd hos nuvarande arbetsgivare i sammanlagt minst sex månader och anställningsförhållandet före den sockenhelg som ska ersättas har pågått i två veckor.

Dessutom förutsätts det att arbetsgivaren är skyldig att betala lön för den sista arbetsdagen före söckenhelgen och för den närmast påföljande arbetsdagen eller då frånvaro från arbetet under en av dessa dagar grundar sig på arbetsgivarens samtycke. Permittering betraktas som samtycke.

Arbete under söckenhelger

För arbete som utförs på långfredag, annandag påsk och juldagen betalas söckenhelgsersättning och lön såsom för söndagsarbete. För arbete som utförs under andra söckenhelger betalas lön såsom för söndagsarbete, utan söckenhelgsersättning.

För allt djurskötselarbete som utförs under söckenhelger betalas lön såsom för söndagsarbete, utan söckenhelgsersättning. Djurskötselarbete som utförs på juldagen är dock ett specialfall: då betalas arbetstagaren både söckenhelgsersättning och lön såsom för söndagsarbete, även i de fall då juldagen infaller på en lördag eller söndag.

Timavlönade vs. vecko- och månadsavlönade arbetstagare

Söckenhelgsersättning gäller främst timavlönade arbetstagare. Söckenhelgsersättning betalas till arbetstagare med vecko- eller månadslön endast när de arbetar på juldagen, långfredagen eller annandag påsk. I annat fall ingår söckenhelgsersättningar i vecko- och månadslönen.

Lördagar i söckenhelgsveckor

Lördagarna efter självständighetsdagen, nyårsdagen, trettondagen, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, jul och påsk är lediga dagar. Om man av produktionsorsaker dock arbetar, ges motsvarande ledighet som förkortar veckoarbetstiden vid en annan tidpunkt. Om motsvarande ledighet inte ges, utbetalas lön förhöjd med 50 % för det arbete som utförs på lördag.

Malmgruvor

Kollektivavtalet kapitel 23.1: Såsom i avtalet för teknologiindustrin.

Skogsbranschen

Självständighetsdagen 6.12 (Lag om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids- och fridag)

Tim- och prestationslön

Oberoende av avbrott i arbetet ska arbetstagaren betalas lön för självständighetsdagen som motsvarar en hel arbetsdag, om självständighetsdagen hade varit arbetsdag. Om arbetet utförs med dags-, tim- eller ackordslön är det dock en förutsättning för att få lön att arbetstagarna har arbetat för arbetsgivaren utan avbrott i minst sex arbetsdagar närmast före självständighetsdagen.

Dagslönen för självständighetsdagen beräknas i ackordsarbete utifrån den genomsnittliga dagsinkomst som arbetstagaren har haft under de sex arbetsdagarna närmast självständighetsdagen, eller om denna grund inte kan användas, enligt vad som en liknande arbetstagare på orten i allmänhet får samtidigt.

Övriga söckenhelger

Som söckenhelgsersättning betalas arbetstagaren en personlig tidlön, då arbetstagarens anställningsförhållande har pågått i minst två månader före trettondagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdag och annandag jul. Söckenhelgsersättning utbetalas endast om helgdagen i fråga annars hade varit arbetstagarens arbetsdag.

Månadslön

Dagar som förkortar veckoarbetstiden när de infaller andra dagar än lördag och söndag är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, självständighetsdagen och annandag jul.

Skogsmaskinbranschen

Till en arbetstagare vars anställningsförhållande utan avbrott fortgått i minst en månad före långfredagen, annandag påsk, första maj, midsommarafton, självständighetsdagen eller julaftonen, betalas som söckenhelgsersättning en åtta timmars lön i enlighet med den personliga tidlönen, dock endast i sådana fall när den nämnda söckenhelgen annars skulle ha varit dennes arbetsdag.

Plåt- och industriisoleringsbranschen

12 § i kollektivavtalet: Ersättningsgrunden är den personliga tidslönen, för tiden som man är ledig i stället för semesterpenning betalas inte (kan inte avtalas som ledig) och i övrigt såsom i teknologiindustrins avtal.

Trädgårdsbranschen

Söckenhelger som ersätts

Enligt kollektivavtalet för trädgårdsbranschen är söckenhelger som ersätts

 • långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och första maj på våren samt
 • juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen vid årsskiftet, när de infaller på någon annan veckodag än lördag.

Söckenhelgsersättningens belopp

Som söckenhelgsersättning betalas arbetstagaren en lön för ordinarie arbetstid enligt medeltimlönen. Till deltidsanställda betalas söckenhelgsersättningen i proportion till den utförda arbetstiden.

Förutsättningar för utbetalning

En förutsättning för utbetalning är att anställningen har pågått utan avbrott i minst två månader eller om arbetstagaren under tidigare, även med beaktande av korta, anställningsförhållanden inom de två senaste åren varit anställd hos nuvarande arbetsgivare i sammanlagt minst sex månader och anställningsförhållandet före den sockenhelg som ska ersättas har pågått i två veckor.

Dessutom förutsätts det att arbetsgivaren är skyldig att betala lön för den sista arbetsdagen före söckenhelgen och för den närmast påföljande arbetsdagen eller då frånvaro från arbetet under en av dessa dagar grundar sig på arbetsgivarens samtycke. Permittering betraktas som samtycke.

Arbete under söckenhelger

För arbete som utförs på långfredag, annandag påsk och juldagen betalas söckenhelgsersättning och lön såsom för söndagsarbete. För arbete som utförs under andra söckenhelger betalas lön såsom för söndagsarbete, utan söckenhelgsersättning.

Timavlönade vs. vecko- och månadsavlönade arbetstagare

Söckenhelgsersättning gäller främst timavlönade arbetstagare. Söckenhelgsersättning betalas till arbetstagare med vecko- eller månadslön endast när de arbetar på juldagen, långfredagen eller annandag påsk. I annat fall ingår söckenhelgsersättningar i vecko- och månadslönen.

Lördagar i söckenhelgsveckor

Lördagarna efter självständighetsdagen, nyårsdagen, trettondagen, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, jul och påsk är lediga dagar. Om man av produktionsorsaker dock arbetar, ges motsvarande ledighet som förkortar veckoarbetstiden vid en annan tidpunkt. Om motsvarande ledighet inte ges, utbetalas lön förhöjd med 50 % för det arbete som utförs på lördag.

Plantskolebranschen

Självständighetsdagen 6.12 (Lag om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids- och fridag)

Tim- och prestationslön

Oberoende av avbrott i arbetet ska arbetstagaren betalas lön för självständighetsdagen som motsvarar en hel arbetsdag, om självständighetsdagen hade varit arbetsdag. Om arbetet utförs med dags-, tim- eller ackordslön är det dock en förutsättning för att få lön att arbetstagarna har arbetat för arbetsgivaren utan avbrott i minst sex arbetsdagar närmast före självständighetsdagen.

Dagslönen för självständighetsdagen beräknas i ackordsarbete utifrån den genomsnittliga dagsinkomst som arbetstagaren har haft under de sex arbetsdagarna närmast självständighetsdagen, eller om denna grund inte kan användas, enligt vad som en liknande arbetstagare på orten i allmänhet får samtidigt.

Övriga söckenhelger

För söckenhelger som annars skulle ha varit arbetstagarens arbetsdag då arbetet avbryts för denna dag, betalas arbetstagaren en 8 timmars lön enligt medeltimlönen.

Söckenhelger som avses i detta avtal är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag samt juldagen och annandag jul.

Söckenhelgsersättning betalas en arbetstagare vars anställningsförhållande oavbrutet har varat i minst en månad före söckenhelgen i fråga och under förutsättning att arbetsgivaren enligt kollektivavtalet varit skyldig att betala lön för arbetsdagen omedelbart före och närmast efter söckenhelgen. Söckenhelgsersättning betalas också då frånvaro från arbete under någondera av ovan nämnda dagar baserar sig på arbetsgivarens samtycke.

Teknisk service och tekniskt underhåll

Om nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, julafton samt juldagen och annandag jul infaller på någon annan dag än lördag eller söndag betalas arbetstagaren som söckenhelgsersättning en 8 timmars lön enligt medeltimlönen.

Tillämpningsanvisning

En deltidsarbetande arbetstagares söckenhelgsersättning uträknas så att ovannämnda söckenhelgsersättning multipliceras med kvoten av
antalet ordinarie timmer per vecka och talet 40.

Söckenhelgsersättningen betalas en arbetstagare vars anställning har fortgått minst 1 månad före söckenhelgen i fråga förutsatt att arbetstagaren utfört arbete antingen under den arbetsdag som enligt arbetstidsschemat är närmast före eller närmast efter helgdagen.

Tillämpningsanvisning

Om villkorsregeln gällande iakttagande av arbetstiden i enlighet med arbetstidssystemet orsakar att söckenhelgsersättningen går förlorad för flera söckenhelger i följd, gäller förlusten endast en av de nämnda söckenhelgerna.

Söckenhelgsersättning betalas till en arbetstagare avsedd i denna paragraf även för sådana enligt moment 1 fastställda söckenhelger som infaller

 • under semestern
 • under den tid för vilken arbetstagaren betalas lön under sjuk- eller moderskapsledighet
 • under frånvaro med lön på grund av barns sjukdom enligt 14 §
 • under permittering på grund av ekonomiska eller produktionsorsaker som pågått högst 2 veckor före söckenhelgen
 • under tiden för lagstadgad faderskapsledighet
 • under ledighet i stället för semesterpeng

Om arbetstagaren utan godkänd anledning har varit borta på en söckenhelg som enligt arbetstidsschemat är arbetsdag, utbetalas ingen söckenhelgsersättning.

Om arbetstagaren på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall inte är berättigad till lagenlig lön för självständighetsdagen, betalas till honom eller henne den i denna paragraf avsedda söckenhelgsersättningen under den ovan nämnda arbetsoförmögenhetstiden för självständighetsdagen som infaller på någon annan veckodag än lördag eller söndag.

Teknologiindustrin

Tolkning av söckenhelgsersättningar våren och sommaren 2022 ur kollektivavtalet för teknologiindustrin. I slutet finns en kort sammanfattning av de söckenhelger som ersätts inom teknologisektorns övriga kollektivavtalsbranscher.

Inom teknologiindustrin betalas till timanställda (23.1 i kollektivavtalet) söckenhelgsersättning som åtta timmars lön enligt medeltimförtjänsten då söckenhelgen infaller en annan veckodag än lördag eller söndag.

Söckenhelgsersättning för deltidsanställda beräknas i enlighet med följande formel:

Söckenhelgsersättning = veckans regelbundna arbetstid / 40 h x 8 h x medeltimförtjänsten

Separat söckenhelgsersättning betalas inte för arbetstagare som har vecko- eller månadslön, utan till denne betalas normal månadslön under en vecka som innehåller en söckenhelg.

Söckenhelger som ersätts

Söckenhelger som ersätts denna vår och sommar:

 • långfredagen (15.4)
 • annandag påsk (18.4)
 • Kristi himmelsfärdsdag (26.5)
 • midsommarafton (24.6)

Söckenhelgsersättning betalas ut även då en arbetstagare arbetar under en söckenhelg eller har en ledig dag i enlighet med arbetsschemat och arbetar övertid enligt sitt samtycke. Om arbetet samtidigt överskrider en regelbunden veckoarbetstid som märkts ut i arbetstidsschemat (t.ex. på långfredag, påsklördag eller midsommarafton) ska dessutom veckoövertidsersättning betalas för denna övertid.

Enligt punkt 20.9 i kollektivavtalet betalas för arbetstimmar under påsklördagen och midsommaraftonen ett tillägg på 100 % i enlighet med medeltimförtjänsten, om den inte annars ersätts med 100 % veckoövertidsersättning. Bestämmelsen gäller inte kontinuerligt en- eller tvåskiftsarbete och inte oavbrutet treskiftsarbete.

Förutsättningar för att söckenhelgsersättning ska betalas

Arbetstagarens anställningsförhållande ska ha varit i kraft oavbrutet minst en månad innan den aktuella söckenhelg. Denna regel gäller varje söckenhelg.

Utöver en månads anställningsförhållande förutsätts för att söckenhelgsersättning ska betalas dessutom att arbetstagaren enligt arbetstidsschemat arbetat under antingen den närmaste arbetsdagen före eller efter helgdagen. Dagarna som krävs är de arbetsdagar som är faktiska arbetsdagar i enlighet med arbetstidsschemat. Om en utjämningsdag för arbetstid infaller före eller efter söckenhelgen och bankfria arbetstider, flyttas dagen som förutsätts till dagen före eller efter söckenhelgen i enlighet med arbetstidsschemat.

Om arbetstagaren arbetar normalt under påskveckan antingen i dags- eller två skiftesarbete med avbrott för veckoslut eller i treskiftesarbete, och har söndagen ledig och därtill lördagen som veckans andra lediga dag, är dagarna som förutsätts för långfredag och annandag påsk i enlighet med arbetstidssystemet antingen torsdag 14.4 eller tisdag 19.4.

Om arbetstidens utjämningsdag i detta arbetstidssystem har avtalats till torsdag 14.4, är dagarna som förutsätts i enlighet med arbetstidssystemet onsdag 13.4 eller tisdag 19.4.

Om de båda dagarna som förutsätts av en eller annan orsak saknas och förutsättningsregeln som gäller arbetstidens uppföljning i enlighet med arbetstidsschemat gör att söckenhelgsersättningen uteblir under flera varandra påföljande söckenhelger, gäller förlusten i enlighet med kollektivavtalet bara en av nämnda söckenhelger. Söckenhelger som infaller efter varandra denna vår är långfredagen och annandag påsk.

Om en söckenhelg som ersätts infaller under en sådan dag som enligt arbetstidsschemat skulle ha varit arbetsdag och arbetstagaren är frånvarande av en icke-godtagbar orsak, betalas ingen ersättning för denna söckenhelg.

Semester och annan frånvaro

Söckenhelgsersättning betalas till en arbetstagare om långfredagen 15.4, annandag påsk 18.4, Kristi himmelsfärdsdag 26.5 eller midsommarafton 24.6 infaller:

 • under semestern (vintersemestern)
 • under ledighet för tjänsteårstillägg
 • under ledighet i stället för semesterpeng
 • under tiden, då arbetstagaren betalas lön för sjukdomstid eller moderskapsledighet
 • punkt 31.3 i kollektivavtalet som avser frånvaro med lön på grund av barnets sjukdom
 • under de första 15 kalenderdagarna under en permittering av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker
 • under tiden för lagstadgad faderskapsledighet

Enbart de fall som nämns i denna förteckning omfattas av söckenhelgsersättning.

Semester (vintersemester) under en vecka då en  söckenhelg infaller

Som semesterdagar i enlighet med semesterlagen räknas inte söndagar, långfredag, påsklördag, annandag påsk, 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag och midsommarafton. Semesterdagar är alltså vardagar från måndag till lördag. Detta innebär i praktiken att om en arbetstagares semester infaller under en vecka som har en söckenhelg, förlängs semestern till följd av söckenhelger och en del aftondagar.

Om en semestervecka (vintersemester) hålls till exempel under påskveckan från och med måndagen den 11 april, ska semestern omfatta sex vardagar, och till dem räknas inte långfredagen, påsklördagen och inte annandag påsk. En vintersemester med sex vardagar förläggs då till tiden 11–20.4. Utöver semesterlönen ska söckenhelgsersättning betalas för långfredagen och annandag påsk i enlighet med förteckningen ovan med orsaker till frånvaro.

Söckenhelgsersättning under permittering

Söckenhelgsersättning betalas till en arbetstagare under en permittering av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker för söckenhelger som infaller under de 15 första kalenderdagarna. Även i permitteringsfall förutsätts att anställningsförhållandet varit i kraft en månad innan den aktuella söckenhelgen.

Exempel. Om permittering påbörjas tidigast måndagen den 4.4, betalas söckenhelgersättning både långfredag och annandag påsk. Om permitteringen har börjat fredagen den 1.4 betalas söckenhelgersättning endast för långfredag. Om permitteringen börjat innan 1.4, betalas ingen söckenhelgsersättning.

När en permittering upphör

Söckenhelgsersättning betalas om permitteringen upphör så att arbetstagaren arbetar under arbetsdagen efter en söckenhelg i enlighet med arbetstidsschemat (dag som förutsätts).

Permittering som förkortad arbetsvecka

Då en arbetstagare som arbetar förkortad arbetsvecka permitteras, betalas söckenhelgsersättning normalt oavsett hur länge den förkortade arbetsveckan gällt.

Pälsproduktionsbranschen

Söckenhelger som ersätts

Enligt kollektivavtalet för pälsproduktionsbranschen är söckenhelger som ersätts

 • långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och första maj på våren samt
 • juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen vid årsskiftet, när de infaller på någon annan veckodag än lördag.

Söckenhelgsersättningens belopp

Som söckenhelgsersättning betalas arbetstagaren en lön för ordinarie arbetstid enligt medeltimlönen. Till deltidsanställda betalas söckenhelgsersättningen i proportion till den utförda arbetstiden.

Förutsättningar för utbetalning

En förutsättning för utbetalning är att anställningen har pågått utan avbrott i minst två månader eller om arbetstagaren under tidigare, även med beaktande av korta, anställningsförhållanden inom de två senaste åren varit anställd hos nuvarande arbetsgivare i sammanlagt minst sex månader och anställningsförhållandet före den sockenhelg som ska ersättas har pågått i två veckor.

Dessutom förutsätts det att arbetsgivaren är skyldig att betala lön för den sista arbetsdagen före söckenhelgen och för den närmast påföljande arbetsdagen eller då frånvaro från arbetet under en av dessa dagar grundar sig på arbetsgivarens samtycke. Permittering betraktas som samtycke.

Arbete under söckenhelger

För arbete som utförs på långfredag, annandag påsk och juldagen betalas söckenhelgsersättning och lön såsom för söndagsarbete. För arbete som utförs under andra söckenhelger betalas lön såsom för söndagsarbete, utan söckenhelgsersättning.

För allt djurskötselarbete som utförs under söckenhelger betalas lön såsom för söndagsarbete, utan söckenhelgsersättning. Djurskötselarbete som utförs på juldagen är dock ett specialfall: då betalas arbetstagaren både söckenhelgsersättning och lön såsom för söndagsarbete, även i de fall då juldagen infaller på en lördag eller söndag.

Timavlönade vs. vecko- och månadsavlönade arbetstagare

Söckenhelgsersättning gäller främst timavlönade arbetstagare. Söckenhelgsersättning betalas till arbetstagare med vecko- eller månadslön endast när de arbetar på juldagen, långfredagen eller annandag påsk. I annat fall ingår söckenhelgsersättningar i vecko- och månadslönen.

Lördagar i söckenhelgsveckor

Lördagarna efter självständighetsdagen, nyårsdagen, trettondagen, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, jul och påsk är lediga dagar. Om man av produktionsorsaker dock arbetar, ges motsvarande ledighet som förkortar veckoarbetstiden vid en annan tidpunkt. Om motsvarande ledighet inte ges, utbetalas lön förhöjd med 50 % för det arbete som utförs på lördag.

Torvproduktionsbranschen

Till en arbetstagare vars arbetsförhållande utan avbrott fortgått i minst en månad före nyårsdagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, självständighetsdagen, julaftonen eller juldagen eller annandag jul, betalas som ersättning för söckenhelg åtta timmars lön i enlighet med den personliga tidlönen, dock endast i sådana fall när den nämnda söckenhelgen annars skulle ha varit dennes arbetsdag.

Grön- och miljöbyggnadsbranschen

Söckenhelger som ersätts

Enligt kollektivavtalet för grön- och miljöbyggnadsbranschen är söckenhelger som ersätts

 • långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och första maj på våren samt
 • juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen vid årsskiftet, när de infaller på någon annan veckodag än lördag.

Söckenhelgsersättningens belopp

Som söckenhelgsersättning betalas arbetstagaren en lön för ordinarie arbetstid enligt medeltimlönen. Till deltidsanställda betalas söckenhelgsersättningen i proportion till den utförda arbetstiden.

Förutsättningar för utbetalning

En förutsättning för utbetalning är att anställningen har pågått utan avbrott i minst två månader eller om arbetstagaren under tidigare, även med beaktande av korta, anställningsförhållanden inom de två senaste åren varit anställd hos nuvarande arbetsgivare i sammanlagt minst sex månader och anställningsförhållandet före den sockenhelg som ska ersättas har pågått i två veckor.

Dessutom förutsätts det att arbetsgivaren är skyldig att betala lön för den sista arbetsdagen före söckenhelgen och för den närmast påföljande arbetsdagen eller då frånvaro från arbetet under en av dessa dagar grundar sig på arbetsgivarens samtycke. Permittering betraktas som samtycke.

Arbete under söckenhelger

För arbete som utförs på långfredag, annandag påsk och juldagen betalas söckenhelgsersättning och lön såsom för söndagsarbete. För arbete som utförs under andra söckenhelger betalas lön såsom för söndagsarbete, utan söckenhelgsersättning.

Timavlönade vs. vecko- och månadsavlönade arbetstagare

Söckenhelgsersättning gäller främst timavlönade arbetstagare. Söckenhelgsersättning betalas till arbetstagare med vecko- eller månadslön endast när de arbetar på juldagen, långfredagen eller annandag påsk. I annat fall ingår söckenhelgsersättningar i vecko- och månadslönen.

Lördagar i söckenhelgsveckor

Lördagarna efter självständighetsdagen, nyårsdagen, trettondagen, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, jul och påsk är lediga dagar. Om man av produktionsorsaker dock arbetar, ges motsvarande ledighet som förkortar veckoarbetstiden vid en annan tidpunkt. Om motsvarande ledighet inte ges, utbetalas lön förhöjd med 50 % för det arbete som utförs på lördag.