Söckenhelgsersättningar inom trävarusektorn våren och sommaren 2018

1 Mekaniska skogsindustrin och snickeriindustrin

Söckenhelger som infaller någon annan veckodag än lördag eller söndag ersätts som söckenhelger år 2018. Sådana dagar är långfredag, annandag påsk, 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag och midsommarafton, som arbetstagaren betalas lön för åtta timmar enligt medeltimförtjänsten, förutsatt att anställningsförhållandet varit i kraft minst en månad före söckenhelgen.

För att få söckenhelgsersättning förutsätts dessutom att arbetstagaren i enlighet med arbetstidsschemat arbetat antingen under den närmaste arbetsdagen före eller efter helgdagen.

Söckenhelgsersättning betalas också för sådana helgdagar, som infaller under arbetstagarens semester, tid då sjuklön betalas, eller vid frånvaro p.g.a. sjukdom hos barn under tio år.

Söckenhelgsersättning betalas också under en permittering p.g.a. ekonomiska och produktionsmässiga orsaker om permitteringen pågått i högst två veckor före söckenhelgen. Arbetstagaren är berättigad till söckenhelgsersättning för sådana söckenhelger som infaller inom 15 kalenderdagar från början av en permittering.

Ifall frånvaro på en söckenhelg som enligt arbetstidsschemat är arbetsdag beror på andra än godtagbara skäl betalas ingen söckenhelgsersättning.
För arbetstagare som jobbar under de aktuella söckenhelgerna betalas utöver söckenhelgsersättning en lön som höjs med 200 procent (med undantag för Kristi himmelsfärdsdag) inom Mekanisk skogsindustri. Inom Snickeriindustri betalas för arbete under en söckenhelg utöver söndagsersättning även eventuell övertidsersättning och för den aktuella söckenhelgen söckenhelgsersättning.

Inom Snickeriindustri betalas för arbete under påsklördagen en lön som höjs med 200 % och inom Mekanisk skogsindustri för Kristi himmelsfärdsdag.

2 Bioindustri och Bioenergiindustrins serviceavtal

Söckenhelger som ersätts är långfredag, annandag påsk, 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton och midsommardagen, förutsatt att den hade varit en arbetsdag. Till arbetstagare vars anställningsförhållande har pågått oavbrutet minst en månad före söckenhelgen utbetalas som söckenhelgsersättning lön för åtta timmar enligt medeltimförtjänsten.

På förädlingsanläggningar i kontinuerligt skiftesarbete betalas söckenhelgser-sättning även till arbetstagare som enligt arbetstidsschemat har en ledig dag den aktuella söckenhelgen.

Villkoret för att få söckenhelgsersättning är att arbetstagaren enligt arbetstidsschemat har varit i arbete, på semester, haft sjuk- eller moderskapsledighet med lön, haft arbetstidsförkortningsdag eller annan ledighet med lön under den sista vardagen före och den första vardagen efter söckenhelgdagen.

Om en arbetstagare arbetat endast den sista arbetsdagen före eller den första arbetsdagen efter söckenhelgdagen betalas söckenhelgdagsersättning endast under förutsättning att frånvaron har haft arbetsgivarens tillstånd eller har berott på arbetstagarens semester, moderskapsledighet, sjukdom, reservövning, varit avlönad ledig dag eller andra motsvarande skäl.

Söckenhelgsersättning betalas ej till arbetstagare som har månadslön eller till sådan arbetstagare som på annan grund får av arbetsgivaren bekostad ersättning för söckenhelgen.

Till en arbetstagare som arbetar under en söckenhelg betalas lön som höjs med 200 procent.