Dataskyddsbeskrivning för register över kommunalvalskandidater

Personuppgifterna i registret används för att presentera kandidaterna på Industrifackets webbplats. Uppgifterna används också för att vid behov kontakta kandidaterna för en komplettering av uppgifterna. Behandlingen grundar sig på ett samtycke som kandidaterna ger när de lämnar uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Industrifacket rf
Hagnäskajen 1A, PB 107, 00531 Helsingfors
Tfn 020 774 001

Dataskyddsansvarig

[email protected]

Kontaktuppgifter i ärenden som gäller registret

[email protected]

Registrets namn

Register över kommunalvalskandidater

Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna används för att presentera kandidaterna på kommunalvalssidorna på Industrifackets webbplats. Kommunalvalssidorna är offentliga sidor som sammanställer uppgifter om de kandidater i kommunalvalet 2021 som är medlemmar i Industrifackets fackavdelningar eller anställda på facket.

På kommunalvalssidorna kan användare bläddra i uppgifterna om kandidaterna utifrån kommun.

Uppgifterna används också för att vid behov kontakta kandidaterna för en komplettering av uppgifterna.

Registrets datainnehåll

Registret innehåller uppgifter om kommunalvalskandidater.

Följande uppgifter visas på kommunalvalssidorna:

  • för- och efternamn
  • parti eller annan grupp
  • kommun
  • yrkesbeteckning
  • förtroendeuppdrag
  • länkar till kandidatens webbplats och sidor på sociala medier
  • bild.

För eventuella kontakter från Industrifacket förvaras dessutom följande uppgifter, som emellertid inte visas på kommunalvalssidorna.

  • e-postadress
  • telefonnummer

Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifterna fås av kandidaterna själva.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Industrifacket lämnar inte ut uppgifter till utomstående.

Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

De uppgifter som visas på kommunalvalssidorna finns på Planeetta Internet Oy:s server i Finland och översänds inte utanför EU eller EES.

Förvaringstid för personuppgifter

Uppgifterna förvaras i högst sex månader efter kommunalvalet, dvs. till och med 18.10.2021.

Principer för skyddet av registret

Vid Industrifacket iakttas datasäkerhet och skydd av personuppgifter systematiskt vid all användning och behandling av uppgifter. Industrifacket behandlar alla personuppgifter på ett datasäkert sätt och i enlighet med vad som krävs enligt lag.

Uppgifterna i registret används endast av sådana anställda på Industrifacket som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter i enlighet med sina behörigheter.

Industrifacket säkerställer genom avtal att partnerna och serviceproducenterna behandlar uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

Rätt till tillgång

Enligt artikel 15 i EU-förordning 2016/679 har den registrerade rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne, dvs. rätt att kontrollera uppgifter om sig själv.

Begäran kan göras per telefon (020 774 001) eller via e-post ([email protected]).

Rätt till rättelse

En kandidat kan själv rätta sina uppgifter genom att meddela ändringen till [email protected]

Rätt till radering

En kandidat kan få sina uppgifter raderade tidigare än vad som angetts i punkt 9. Kandidaten kan radera uppgifterna genom att kontakta Industrifacket per telefon (020 774 001) eller via e-post ([email protected]).

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Enligt artikel 77 i EU-förordning 2016/679 har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om personen anser att behandlingen av personuppgifter strider mot EU:s dataskyddsförordning.