Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Registrets namn

Medlemsregister

Personuppgiftsansvarig

Teollisuusliitto ry (Industrifacket rf), 0201717-2
PB 107, 00531 Helsingfors
Telefon (växeln) 020 774 001

Dataskyddsansvarig

[email protected]

De registrerade

Industrifacket sparar och behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR, i kraft från den 25 maj 1018), tidigare i enlighet med Finlands personuppgiftslag 523/1999.

I registret behandlas uppgifter om medlemmarna i Industrifackets fackavdelningar.

Enligt stadgarna för Industrifacket på sina fackavdelningars vägnar medlemsregister över deras medlemmar som också kallas förbundsmedlemmar.

Det är viktigt för förbundet och därför också för fackavdelningarna att medlemmarna själva uppdaterar sina uppgifter via den elektroniska ärendehanteringen (e-tjänsten) som finns på förbundets webbplats www.teollisuusliitto.fi/sv

 Ändamål och grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i syfte att hantera medlemsförhållandet och uttaget av medlemsavgifter för de registrerade.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på

 1. föreningsrättslig lagstiftning,
 2. medlemsavtalet,
 3. den personuppgiftsansvariges rättsliga intresse,
 4. samtycke.

Uppgifterna används av Industrifacket och dess registrerade fackavdelningar för att sköta medlemsärenden, följa upp medlemsavgifter och informera om förbundets och fackavdelningarnas tillställningar, kurser och medlemsförmåner.

Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa administrerar tillsammans medlemmarnas uppgifter när en medlem är medlem i både Industrifackets fackförbund och Industrins arbetslöshetskassa. Industrifacket och dess fackavdelningar har inte åtkomst till uppgifter som gäller arbetslöshetskassans förmåner.

Registrets datainnehåll

I registret behandlas personuppgifter, kontaktuppgifter, anställningsuppgifter, medlemsavgiftsuppgifter, uppgifter om förtroendeuppdrag och på basis av samtycke uppgifter om direktmarknadsföring och utbildning för medlemmar i Industrifackets fackavdelningar. Med stöd av lag registreras i vissa fall ekonomiska uppgifter.

Sådana uppgifter är

uppgifter som grundar sig på lag, avtal eller den personuppgiftsansvariges berättigade intresse

 • fullständigt namn
 • hemort
 • postadress
 • telefonnummer
 • personbeteckning
 • e-postadress
 • nationalitet
 • postningsspråk och modersmål
 • kön
 • medlemsnummer
 • uppgift om medlemskap
 • uppgift om fackavdelning
 • uppgift om medlemmens arbetsgivare och arbetsplats
 • avtalsbransch
 • valkrets
 • uppgifter om medlemsavgifter
 • yrkesbeteckning
 • uppgifter om befrielse från medlemsavgift
 • bankkontonummer
 • marknadsföring av förbundets tjänster
 • uppgifter om förtroendeuppdrag
 • uppgifter om betalning av bidrag och utgifter
 • uppgifter om arvoden
 • personuppgiftsbiträdenas anteckningar om kontakter med medlemmar
 • uppgift om kurser
 • utövning av rösträtt samt kandidaturer i förbundsval

uppgifter som grundar sig på samtycke

 • marknadsföring från förbundets samarbetspartner

Om en person inte lämnar ut uppgifter i enlighet med lag eller avtal, kan ett medlemsförhållande inte upprättas.

Regelbundna uppgiftskällor

Uppgifterna lämnas av medlemmen själv eller, när det gäller medlemsavgifter, antingen av medlemmen själv (självbetalande medlem) eller av arbetsgivaren (medlem som omfattas arbetsgivarinkassering). Uppgifter lämnas också av myndigheter, försäkringsbolag, arbetslöshetskassan och andra fackförbund (överföring av medlemskap).

Personuppgifter kan samlas in och uppdateras också från sådana personuppgiftsansvarigas register som tillhandahåller adresstjänster eller andra motsvarande tjänster, till exempel Befolkningsregistercentralen och Posti Abp.

Skyddet av personuppgifter och datasäkerheten

Personuppgifterna behandlas och förvaras absolut konfidentiellt. Uppgifterna sparas i de system och databaser vi använder. Endast personer i förbundets personal som har beviljats personligt tillstånd har åtkomst till dem. Alla personuppgiftsbiträden och användare har tystnadsplikt. Bärbara datorer och lagringsenheter har krypterats.

Personuppgifterna sparas i databaser som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra tekniska metoder. På grund av det sätt på vilket personuppgiftsdatabaserna tekniskt är uppbyggda finns uppgifterna på förbundets egna och på utomstående partners servrar och utrustning och tas därifrån till behandling med hjälp av en teknisk anslutning. Databaserna och säkerhetskopior av dem finns i våra egna/ våra partners/ våra tjänstetillhandahållares lokaler och åtkomst till uppgifterna har endast personer som har rätt till det och som har förbundit sig till tystnadsplikt.

Uppgifter i manuella register förvaras i stängda utrymmen med begränsat tillträde för personer som behöver uppgifterna i sitt arbete. Material som förvaras i arbetsrum är inlåsta i skåp och lådsystem.

Industrifacket får som underleverantörer (personuppgiftsbiträden) anlita företag med vilka man ingår ett skriftligt avtal som beaktar dataskyddslagstiftningens krav.

Utlämnande och överföring av personuppgifter

Uppgifter lämnas inte ut till tredje part, bortsett från lagstadgade rapporter till arbetslöshetskassan, myndigheter och försäkringsbolag eller på grund av medlemskapsrättigheter till den personuppgiftsansvariges samarbetspartner, med beaktande av kraven i dataskyddslagstiftningen och denna dataskyddsbeskrivning.

Personuppgifter kan överföras annanstans när registrets tjänstetillhandahållare byts ut till en ny systemansvarig. Den samarbetspartner till den personregisteransvarige som tillhandahåller personregistrets tekniska underhåll och hantering får överföra personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om integritetsskydd och denna dataskyddsbeskrivning.

Förvaringstid för personuppgifter

Lagstiftningen ställer olika förvaringstider för uppgifter. Förvaringstiderna med avseende på dessa grundar sig på lag.

Uppgifter som grundar sig på avtal ska bevaras så länge avtalet i fråga är i kraft och i tio år efter att det upphört att gälla. (Grundval avtalsansvar).

Uppgifter som grundar sig på samtycke ska bevaras tills samtycket återtas.

Den registrerades rättigheter

En registrerad har rätt att när som helst motsätta sig användning av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Den registrerade kan till Industrifacket lämna sitt samtycke till eller förbjuda specifika kanaler för direktmarknadsföring.

Vidare har en registrerad rätt att när som helst i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning

 • få tillgång till sina egna uppgifter och kontrollera de personuppgifter om sig som förbundet har behandlat,
 • kräva rättelse av inexakta och felaktiga personuppgifter och komplettering av uppgifterna,
 • kräva radering av sina personuppgifter,
 • återta sitt samtycke och motsätta sig behandling av sina personuppgifter till den del behandlingen grundar sig på samtycke,
 • motsätta sig behandling av sina personuppgifter på grundval av en särskild personlig situation till den del grunden för behandlingen av personuppgifterna är Industrifackets berättigade intresse,
 • få sina personuppgifter i maskinläsbar form och föra över dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig; förbundet behandlar sådana personuppgifter utifrån den registrerades samtycke och behandlingen sker automatiskt,
 • kräva inskränkningar i behandlingen av sina personuppgifter.

Den registrerade ska lägga fram en begäran om att utöva en sådan rätt i enlighet med punkten Kontakter i denna dataskyddsbeskrivning. Industrifacket kan be den registrerade precisera sin begäran skriftligen och kontrollera den registrerades identitet innan begäran behandlas. Industrifacket kan vägra fullgöra en begäran med stöd av en tillämplig lagstadgad grund. En registrerad får framföra en sådan begäran en gång om året utan särskild ersättning.

Via e-tjänsten kan medlemmen syna sina egna medlemsuppgifter.

Rätt att anföra besvär till tillsynsmyndigheten

Var och en som är registrerad har rätt att anföra besvär till den behöriga tillsynsmyndigheten [dataskyddsombudet] eller till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen där den registrerade har sin bostad eller arbetsplats, om den registrerade anser att personuppgifterna inte har behandlats i enlighet med tillämplig dataskyddspolicy.

Kontakter

En begäran som rör utövande av registrerades rättigheter, frågor om denna dataskyddsbeskrivning eller andra förfrågningar ska lämnas per e-post till adressen: [email protected] Den registrerade kan också ta kontakt personligen, eller skriftligen till följande adress: Den dataskyddsansvarige, Industrifacket, PB 107, 00531 Helsingfors, tfn 020 774 001.

Ändringar till denna dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras tidvis till exempel när lagstiftningen ändras. Denna beskrivning har senast uppdaterats den 23 maj 2018.