Mikä on saarto?

Saarto eli boikotti määritellään yleisesti sopimussuhteiden katkaisemiseksi tai sopimusten tekemisestä kieltäytymiseksi tai näihin kehottamiseksi. Saarrolla halutaan saada kohteeksi joutunut yritys taipumaan tiettyyn asiaan.

Työtaisteluna saarto tarkoittaa työnantajan saartamista esimerkiksi hakusaarrolla niin, että työnhakijoita kehotetaan olemaan tekemättä työnantajan kanssa työsopimuksia. Näin yritys ei saa toiminnalleen välttämätöntä työvoimaa. Saarto voidaan toteuttaa myös ostosaartona.

Saarto on laillinen työtaistelutoimi silloin, kun se kohdistuu järjestäytymättömään yritykseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saarron kohteeksi asetettu yritys ei ole järjestäytynyt työnantajaliittoon, jonka kanssa Teollisuusliitolla on voimassa oleva työehtosopimus.

Hakusaarto

Hakusaarrossa työnhakijoita kehotetaan pidättäytymään työhön menemisestä saartoon julistettuun yritykseen. Työsuhteessa olevat jatkavat työskentelyään yrityksessä, mutta uusia työsopimuksia ei synny. Hakusaarron ajatuksena on, että yrityksen toiminta vaikeutuu työvoimapulan vuoksi.

Hakusaarto toimeenpannaan tiedottamalla saartopäätöksestä laajalti mahdollisille työnhakijoille.

Saartopäätöksestä informoidaan työvoimaviranomaisia. Työnvälitys ei ohjaa työnhakijoita työpaikkaan, joka on saarrettu (työttömyysturvalaki 2 a 12 §). Lain mukaan työnhakija ei menetä työttömyysturvaetuaan kieltäytyessään saarron piiriin kuuluvasta työstä.

Työvoimapalvelulain 2 luvun 3 §:n mukaan viranomaisten on annettava työnhakijalle tietoja työriidasta. Puolueettomuusvelvollisuus määrää, että työvoimatoimisto ei saa osallistua lakon tai saarron murtamiseen ohjaamalla työnhakijoita riidanalaiseen työpaikkaan.

Työvoimaviranomaiselle ilmoitetaan myös hakusaarron päättymisestä.

Ostosaarto

Saarto voidaan toimeenpanna myös niin sanottuna ostosaartona. Ostosaarrossa kuluttajia kehotetaan olemaan ostamatta tietyn yrityksen tuotteita.

Ostosaarrolla pyritään myös vaikuttamaan yrityksen tuotantoon, ostopäätöksiin sekä raaka-aineiden toimittajiin ja kuljetuksiin.