Erityisalojen arkipyhämääräykset keväällä ja kesällä 2021

Pikalinkit

Jakelu

Säännöllinen työvuoro voidaan sijoittaa kaikille päiville lukuun ottamatta uudenvuoden aaton, pääsiäislauantain, juhannusaaton ja jouluaaton jälkeisiä päiviä, joille säännöllisen työvuoron sijoittaminen on mahdollista, jos lehtiyrityksessä on sovittu kyseisen päivän lehden tekemisestä.

Arkipyhinä, joulu- ja juhannusaattona sekä pitkänperjantain jälkeisenä lauantaina työskentelystä maksetaan sunnuntaityökorotus.

Arkipyhänä tehdystä työstä maksetaan kullekin työtunnille sunnuntaityökorotuksena 100 prosentilla korotettu palkka.

Lasitus-, rakennuslasitus ja lasinjalostusala

Työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan seuraavilta juhlapäiviltä: uudenvuodenpäivältä, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannuspäivältä, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä ja toiselta joulupäivältä.

Vapaapäiväksi sattuvalta itsenäisyyspäivältä maksetaan tämän pykälän mukainen arkipyhäkorvaus.

Arkipyhäkorvaus maksetaan kuitenkin vain työntekijälle, jonka työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen ko. arkipyhää. Lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä viimeisenä arkipyhää edeltäneenä ja myös sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä, tai toisena näistä päivistä, jos poissaolo on johtunut työnantajan luvasta tai reservin harjoituksesta tai muusta niihin verrattavasta syystä.

Maaseutuelinkeinot

Korvattavat arkipyhät

Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen mukaan korvattavia arkipyhiä ovat muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi osuvat

 • pitkäperjantai, pääsiäismaanantai, helatorstai ja vapunpäivä keväällä sekä
 • joulupäivä, tapaninpäivä, uudenvuodenpäivä ja loppiainen vuodenvaihteessa.

Arkipyhäkorvauksen määrä

Arkipyhäkorvauksena työntekijälle maksetaan keskituntiansion mukainen palkka säännölliseltä työajalta. Osa-aikaiselle työntekijälle arkipyhäkorvaus maksetaan tehdyn työajan suhteessa.

Maksamisen edellytykset

Maksamisen edellytyksenä on, että työsuhde on kestänyt vähintään kaksi kuukautta tai että aiemmista, lyhyistäkin, työsuhteista nykyiseen työnantajaan on kertynyt kahden edellisen vuoden aikana yhteensä kuusi kuukautta ja työsuhde ennen korvattavaa arkipyhää on jatkunut kaksi viikkoa.

Lisäksi edellytetään, että työnantaja on palkanmaksuvelvollinen arkipyhää edeltävältä ja sitä seuraavalta työpäivältä tai poissaoloon toisena edellä mainituista on työnantajan suostumus. Lomautus katsotaan suostumukseksi.

Työnteko arkipyhinä

Pitkäperjantaina, pääsiäismaanantaina ja joulupäivänä tehdystä työstä maksetaan arkipyhäkorvaus ja palkka kuten sunnuntaityöstä. Muina arkipyhinä työskentelystä maksetaan palkka kuten sunnuntaityöstä, ilman arkipyhäkorvausta.

Kaikessa eläintenhoitotyössä arkipyhinä tehdystä työstä maksetaan palkka kuten sunnuntaityöstä, ilman arkipyhäkorvausta. Joulupäivänä tehty eläintenhoitotyö on kuitenkin erityistapaus: silloin työntekijälle maksetaan sekä arkipyhäkorvaus että palkka kuten sunnuntaityöstä myös niissä tapauksissa, kun joulupäivä osuu lauantaiksi tai sunnuntaiksi.

Tuntipalkkaiset vs. viikko- ja kuukausipalkkaiset

Arkipyhäkorvaukset koskevat pääasiassa tuntipalkkaisia. Viikko- tai kuukausipalkalla olevalle työntekijälle arkipyhäkorvaus maksetaan vain silloin, kun hän työskentelee joulupäivänä, pitkäperjantailta tai pääsiäismaanantaina. Muuten arkipyhäkorvaukset sisältyvät viikko- ja kuukausipalkkaan.

Arkipyhäviikkojen lauantait

Itsenäisyyspäivän, uudenvuodenpäivän, loppiaisen, helatorstain, vapunpäivän, joulun ja pääsiäisen jälkeiset lauantait ovat vapaapäiviä. Mikäli tuotannollisista syistä johtuen ollaan kuitenkin työssä, annetaan vastaava viikkotyöaikaa lyhentävä vapaa muuna ajankohtana. Ellei vastaavaa vapaata anneta, maksetaan lauantaina tehdystä työstä 50 %:lla korotettu palkka.

Media- ja painoala

Työehtosopimus ei tunne lainkaan ns. arkipyhäkorvausta, vaan viikkopalkka tai kuukausipalkka maksetaan aina samansuuruisena. Tuntipalkalla työskentelevillä arkipyhät ovat palkallisia vapaita, mikäli ko. pyhä muutoin olisi ollut työntekijän työpäivä.

Muut kuin sanomalehtiyritykset (tes 3a luku):

Arkipyhät (ja muut alla luetellut päivät) ovat vapaapäiviä, elleivät tuotannolliset syyt muuta vaadi. Ne on otettu huomioon vuosityöaikaa vähentävinä päivinä silloin, kun ne sattuvat muulle päivälle kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi.

Mikäli työntekijä työskentelee arkipyhänä tai aattovapaana, tulee antaa vastaava vapaapäivä muuna ajankohtana.

Arkipyhiä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäislauantai, 1. pääsiäispäivä, 2. pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, 1. joulupäivä, 2. joulupäivä ja uudenvuoden aatto.

Säännöllinen työvuoro voidaan sijoittaa juhannus-, joulu- ja uudenvuodenaattona klo 00–14 välille. Työ korvataan tällöin kuten sunnuntaina tehty työ. Kello 14:n jälkeen tehtävästä työstä ja siitä maksettavasta korvauksesta on sovittava paikallisesti.

Mikäli työvuoro sijoitetaan pääsiäislauantaille, se korvataan kuten sunnuntaina tehty työ. Loppiaisena, pitkäperjantaina, vapunpäivänä, helatorstaina, pyhäinpäivänä ja itsenäisyyspäivänä sunnuntaityökorvaus maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Lomautuksen alkamisesta 14 vuorokauden sisään sijoittuvat arkipyhät korvataan työntekijälle rahana, mikäli ne olisivat olleet arkipyhän sijasta työpäiviä.

Päivärahaa ajatellen ON käytössä ko. 14 päivän sääntö, jolloin työnantaja korvaa arkipyhät lomautuksen alkamisesta 14 vuorokauden sisään sijoittuvien pyhien osalta.

Sanomalehtiyritykset (tes 3 b luku):

Työehtosopimuksen työaikamääräysten mukaan työaikaa lyhentäviä, palkallisia vapaapäiviä ovat loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäislauantai, 1. pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, 1. joulupäivä, ja uudenvuoden aatto, ellei lisäilmestymispäivistä muuta johdu. Ks. Lisäilmestymispäivät tes 3b.1.1.5

Sanomalehtityössä kyseisinä päivinä voidaan työskennellä, mutta vastaava vapaa on jotain toisena ajankohtana.

Päivärahaa ajatellen, jos työntekijä on lomautettuna ko. päivinä, ei työnantajalla ole palkanmaksuvelvoitetta. Ansiopäiväraha tulee maksuun viideltä päivältä viikossa. Päivät myös kartuttavat omavastuuaikaa, koska palkkain ko. päiviltä olisi maksettu, mikäli töissä olisi oltu. Käytössä EI siis ole kemianaloilta tuttua 14 päivän sääntöä, jonka mukaan lomautuksen alkamisesta 14 vuorokauden sisään sijoittuvat arkipyhät korvataan työntekijälle rahana työnantajan toimesta, mikäli ne olisivat olleet työpäiviä.

Metsäala

Itsenäisyyspäivä 6.12. (Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä)

Tunti- ja suoritepalkkaus

Töiden keskeyttämisestä huolimatta on työntekijälle maksettava itsenäisyyspäivältä, jos se muuten olisi ollut työpäivä, täyttä työpäivää vastaava palkka. Jos työtä tehdään päivä-, tunti- tai urakkapalkalla, on palkan saamisen edellytyksenä kuitenkin, että työntekijä on ollut työnantajan työssä yhdenjaksoisesti vähintään kuusi työpäivää lähinnä ennen itsenäisyyspäivää.

Urakkatyöstä lasketaan itsenäisyyspäivän päiväpalkka sen keskimääräisen päiväansion perusteella, mikä työntekijällä on ollut kuuden työpäivän aikana lähinnä ennen itsenäisyyspäivää, tai, jollei tätä perustetta voida käyttää, sen mukaan, mitä samanlainen työntekijä paikkakunnalla samaan aikaan yleensä saa.

Muut arkipyhät

Arkipyhäkorvauksena maksetaan työntekijälle, kun työntekijän työsuhde on jatkunut vähintään kaksi kuukautta ennen loppiaista, vapunpäivää, helatorstaita ja tapaninpäivää näiltä päiviltä työntekijän henkilökohtainen aikapalkka. Arkipyhäkorvaus maksetaan vain, jos ko. pyhä muutoin olisi ollut työntekijän työpäivä.

Kuukausipalkkaus

Viikoittaista työaikaa lyhentäviä muuksi päiviksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuvat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, itsenäisyyspäivä ja tapaninpäivä.

Metsäkoneala

Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kuukauden ennen pitkäperjantaita, toista pääsiäispäivää, vapunpäivää, juhannusaattoa, itsenäisyyspäivää tai jouluaattoa, maksetaan arkipyhäkorvauksena henkilökohtaisen aikapalkan mukainen palkka kahdeksalta tunnilta, kuitenkin vain, mikäli mainittu arkipyhä muutoin olisi ollut hänen työpäivänsä.

Puutarha-ala

Korvattavat arkipyhät

Puutarha-alan työehtosopimuksen mukaan korvattavia arkipyhiä ovat muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi osuvat

 • pitkäperjantai, pääsiäismaanantai, helatorstai ja vapunpäivä keväällä sekä
 • joulupäivä, tapaninpäivä, uudenvuodenpäivä ja loppiainen vuodenvaihteessa.

Arkipyhäkorvauksen määrä

Arkipyhäkorvauksena työntekijälle maksetaan keskituntiansion mukainen palkka säännölliseltä työajalta. Osa-aikaiselle työntekijälle arkipyhäkorvaus maksetaan tehdyn työajan suhteessa.

Maksamisen edellytykset

Maksamisen edellytyksenä on, että työsuhde on kestänyt vähintään kaksi kuukautta tai että aiemmista, lyhyistäkin, työsuhteista nykyiseen työnantajaan on kertynyt kahden edellisen vuoden aikana yhteensä kuusi kuukautta ja työsuhde ennen korvattavaa arkipyhää on jatkunut kaksi viikkoa.

Lisäksi edellytetään, että työnantaja on palkanmaksuvelvollinen arkipyhää edeltävältä ja sitä seuraavalta työpäivältä tai poissaoloon toisena edellä mainituista on työnantajan suostumus. Lomautus katsotaan suostumukseksi.

Työnteko arkipyhinä

Pitkäperjantaina, pääsiäismaanantaina ja joulupäivänä tehdystä työstä maksetaan arkipyhäkorvaus ja palkka kuten sunnuntaityöstä. Muina arkipyhinä työskentelystä maksetaan palkka kuten sunnuntaityöstä, ilman arkipyhäkorvausta.

Tuntipalkkaiset vs. viikko- ja kuukausipalkkaiset

Arkipyhäkorvaukset koskevat pääasiassa tuntipalkkaisia. Viikko- tai kuukausipalkalla olevalle työntekijälle arkipyhäkorvaus maksetaan vain silloin, kun hän työskentelee joulupäivänä, pitkäperjantailta tai pääsiäismaanantaina. Muuten arkipyhäkorvaukset sisältyvät viikko- ja kuukausipalkkaan.

Arkipyhäviikkojen lauantait

Itsenäisyyspäivän, uudenvuodenpäivän, loppiaisen, helatorstain, vapunpäivän, joulun ja pääsiäisen jälkeiset lauantait ovat vapaapäiviä. Mikäli tuotannollisista syistä johtuen ollaan kuitenkin työssä, annetaan vastaava viikkotyöaikaa lyhentävä vapaa muuna ajankohtana. Ellei vastaavaa vapaata anneta, maksetaan lauantaina tehdystä työstä 50 %:lla korotettu palkka.

Suorajakelu

Mikäli normaali jakelupäivä on arkipyhä, eikä jakelupäivää siirretä normaalia jakelupäivää edeltäväksi tai seuraavaksi päiväksi, maksetaan kyseisestä jakelukerrasta normaali jakelupalkkio 100 prosentilla korotettuna. Jakelupäivän siirto edellyttää, että jaettavat tuotteet toimitetaan siten, että jakelu on mahdollista suorittaa annettuna ajankohtana. Mahdollisesta jakelupäivän siirrosta tulee ilmoittaa työntekijöille vähintään kahta (2) viikkoa aikaisemmin.

Taimitarha-ala

Itsenäisyyspäivä 6.12. (Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä)

Tunti- ja suoritepalkkaus

Töiden keskeyttämisestä huolimatta on työntekijälle maksettava itsenäisyyspäivältä, jos se muuten olisi ollut työpäivä, täyttä työpäivää vastaava palkka. Jos työtä tehdään päivä-, tunti- tai urakkapalkalla, on palkan saamisen edellytyksenä kuitenkin, että työntekijä on ollut työnantajan työssä yhdenjaksoisesti vähintään kuusi työpäivää lähinnä ennen itsenäisyyspäivää.

Urakkatyöstä lasketaan itsenäisyyspäivän päiväpalkka sen keskimääräisen päiväansion perusteella, mikä työntekijällä on ollut kuuden työpäivän aikana lähinnä ennen itsenäisyyspäivää, tai, jollei tätä perustetta voida käyttää, sen mukaan, mitä samanlainen työntekijä paikkakunnalla samaan aikaan yleensä saa.

Muut arkipyhät

Arkipyhältä, joka työssä oltaessa muutoin olisi ollut työntekijän työpäivä ja työt täksi päiväksi keskeytetään, maksetaan työntekijälle 8 tunnin palkka keskituntiansion mukaan.

Tässä sopimuksessa tarkoitettuja arkipyhiä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai sekä ensimmäinen ja toinen joulupäivä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, jonka työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään yhden kuukauden ennen kyseistä arkipyhää ja edellyttäen, että työnantaja on arkipyhää edeltäneeltä ja sitä lähinnä seuranneelta työpäivältä työehtosopimuksen mukaan palkanmaksuvelvollinen. Arkipyhäkorvaus maksetaan myös tapauksissa, joissa työstä poissaolo toisena edellä mainituista päivistä perustuu työnantajan suostumukseen.

Tekninen huolto ja kunnossapito

Muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuvalta uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannusaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä ja toiselta joulupäivältä maksetaan työntekijälle arkipyhäkorvauksena 8 tunnin palkka keskituntiansion mukaan. 

Soveltamisohje

Osa-aikatyötä tekevän työntekijän arkipyhäkorvaus lasketaan siten, että kerrotaan viikon säännöllisten tuntien lukumäärän ja luvun 40 osamäärällä edellä oleva arkipyhäkorvaus.

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, jonka työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään 1 kuukauden ennen kyseistä arkipyhää ja edellyttäen, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltäneenä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä.

Soveltamisohje

Jos työtuntijärjestelmän mukaisen työajan noudattamista koskeva edellytyssääntö aiheuttaisi arkipyhäkorvauksen menetyksen useilta peräkkäisiltä arkipyhiltä, menetys koskee vain yhtä mainituista arkipyhistä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan tämän pykälän tarkoittamalle työntekijälle myös sellaisilta 1. momentin mukaisesti määritellyiltä arkipyhiltä, jotka sattuvat

 • vuosiloman ajaksi
 • ajaksi, jolta työntekijälle maksetaan sairausajan tai äitiysvapaan palkkaa
 • 14 §:ssä tarkoitetun lapsen sairaudesta johtuvan palkallisen poissaolon ajaksi
 • taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvan enintään 2 viikkoa arkipyhää ennen kestäneen lomautuksen ajaksi
 • lakisääteisen isyysvapaan ajaksi
 • lomarahavapaan ajaksi.

Jos poissaolo työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi sattuvana arkipyhänä on johtunut muusta kuin hyväksyttävästä syystä, ei arkipyhäkorvausta kuitenkaan makseta.

Ellei työntekijällä ole sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi oikeutta lain mukaiseen itsenäisyyspäivän palkkaan, maksetaan hänelle tässä pykälässä tarkoitettu arkipyhäkorvaus yllä mainitun mukaiselle työkyvyttömyysajalle muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuvalta itsenäisyyspäivältä.

Tekstiili- ja muotiala

Työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena hänen säännöllistä päivittäistä työaikaansa vastaava palkka keskituntiansion mukaan uudenvuodenpäivältä, muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvalta loppiaiselta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, helatorstailta, vapunpäivältä, juhannusaatolta, jouluaatolta sekä ensimmäiseltä ja toiselta joulupäivältä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan tuntipalkkaiselle työntekijälle, jonka työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen arkipyhää.

Lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä viimeisenä arkipyhää edeltäneenä ja myös sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä, tai toisena näistä päivistä edellyttäen, että poissaololle on hyväksyttävä syy.

Hyväksyttävänä syynä voidaan pitää esimerkiksi työntekijän sairautta, reservin harjoituksia, lomautusta ja työnantajan lupaa.

Tekstiilihuoltoala

Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan uudenvuodenpäivältä, loppiaispäivältä, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannusaatolta, jouluaatolta, ensimmäiseltä ja toiselta joulupäivältä jäljempänä mainituin edellytyksin arkipyhäkorvauksena hänen ansionmenetystään vastaava palkka, mikäli mainitut arkipyhät muuten olisivat olleet hänen työpäiviänsä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan kuitenkin vain työntekijälle, jonka työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään kolme (3) kuukautta ennen ko. arkipyhää ja edellyttäen, että työntekijä on ollut työssä työvuoroluettelon mukaisesti viimeisenä arkipyhää edeltäneenä ja myös sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä tai toisena näistä päivistä, jos poissaolo on johtunut työnantajan luvasta, lomautuksesta tai poissaolo on perustunut työehtosopimuksen sisältämiin palkallisiin poissaoloihin.

Turkistuotantoala

Korvattavat arkipyhät

Turkistuotanto-alan työehtosopimuksen mukaan korvattavia arkipyhiä ovat muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi osuvat

 • pitkäperjantai, pääsiäismaanantai, helatorstai ja vapunpäivä keväällä sekä
 • joulupäivä, tapaninpäivä, uudenvuodenpäivä ja loppiainen vuodenvaihteessa.

Arkipyhäkorvauksen määrä

Arkipyhäkorvauksena työntekijälle maksetaan keskituntiansion mukainen palkka säännölliseltä työajalta. Osa-aikaiselle työntekijälle arkipyhäkorvaus maksetaan tehdyn työajan suhteessa.

Maksamisen edellytykset

Maksamisen edellytyksenä on, että työsuhde on kestänyt vähintään kaksi kuukautta tai että aiemmista, lyhyistäkin, työsuhteista nykyiseen työnantajaan on kertynyt kahden edellisen vuoden aikana yhteensä kuusi kuukautta ja työsuhde ennen korvattavaa arkipyhää on jatkunut kaksi viikkoa.

Lisäksi edellytetään, että työnantaja on palkanmaksuvelvollinen arkipyhää edeltävältä ja sitä seuraavalta työpäivältä tai poissaoloon toisena edellä mainituista on työnantajan suostumus. Lomautus katsotaan suostumukseksi.

Työnteko arkipyhinä

Pitkäperjantaina, pääsiäismaanantaina ja joulupäivänä tehdystä työstä maksetaan arkipyhäkorvaus ja palkka kuten sunnuntaityöstä. Muina arkipyhinä työskentelystä maksetaan palkka kuten sunnuntaityöstä, ilman arkipyhäkorvausta.

Kaikessa eläintenhoitotyössä arkipyhinä tehdystä työstä maksetaan palkka kuten sunnuntaityöstä, ilman arkipyhäkorvausta. Joulupäivänä tehty eläintenhoitotyö on kuitenkin erityistapaus: silloin työntekijälle maksetaan sekä arkipyhäkorvaus että palkka kuten sunnuntaityöstä myös niissä tapauksissa, kun joulupäivä osuu lauantaiksi tai sunnuntaiksi.

Tuntipalkkaiset vs. viikko- ja kuukausipalkkaiset

Arkipyhäkorvaukset koskevat pääasiassa tuntipalkkaisia. Viikko- tai kuukausipalkalla olevalle työntekijälle arkipyhäkorvaus maksetaan vain silloin, kun hän työskentelee joulupäivänä, pitkäperjantailta tai pääsiäismaanantaina. Muuten arkipyhäkorvaukset sisältyvät viikko- ja kuukausipalkkaan.

Arkipyhäviikkojen lauantait

Itsenäisyyspäivän, uudenvuodenpäivän, loppiaisen, helatorstain, vapunpäivän, joulun ja pääsiäisen jälkeiset lauantait ovat vapaapäiviä. Mikäli tuotannollisista syistä johtuen ollaan kuitenkin työssä, annetaan vastaava viikkotyöaikaa lyhentävä vapaa muuna ajankohtana. Ellei vastaavaa vapaata anneta, maksetaan lauantaina tehdystä työstä 50 %:lla korotettu palkka.

Turvetuotantoala

Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kuukauden ennen uudenvuoden päivää, loppiaista, pitkäperjantaita, toista pääsiäispäivää, vapunpäivää, itsenäisyyspäivää, jouluaattoa tai ensimmäistä taikka toista joulupäivää maksetaan arkipyhäkorvauksena henkilökohtaisen aikapalkan mukainen palkka kahdeksalta tunnilta, kuitenkin vain, mikäli mainittu arkipyhä muutoin olisi ollut hänen työpäivänsä.

Viestintäalan toimihenkilöt

Toimihenkilöt ovat kuukausipalkkaisia, joten palkka maksetaan aina saman suuruisena riippumatta työaikaa lyhentävistä pyhä- ja aattovapaista.

Elleivät tuotantotekniset syyt muuta vaadi, seuraavat päivät ovat viikkotyöaikaa lyhentäviä palkallisia vapaapäiviä, jos toimihenkilöllä on työvuoroluettelon mukainen työpäivä kyseisenä päivänä: uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä ja uudenvuodenaatto.

Mikäli tuotannolliset syyt edellyttävät työskentelyä mainittuina päivinä, on tällaisen vapaapäivän menettäminen korvattava muuna aikana työvuoroluettelon puitteissa annettavilla vapaapäivillä tai korvaamalla niinä vapaapäivinä suoritettu työ samalla tavoin kuin mitä viikkoylityöstä on sovittu.

Viher- ja ympäristörakentamisala

Korvattavat arkipyhät

Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimuksen mukaan korvattavia arkipyhiä ovat muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi osuvat

 • pitkäperjantai, pääsiäismaanantai, helatorstai ja vapunpäivä keväällä sekä
 • joulupäivä, tapaninpäivä, uudenvuodenpäivä ja loppiainen vuodenvaihteessa.

Arkipyhäkorvauksen määrä

Arkipyhäkorvauksena työntekijälle maksetaan keskituntiansion mukainen palkka säännölliseltä työajalta. Osa-aikaiselle työntekijälle arkipyhäkorvaus maksetaan tehdyn työajan suhteessa.

Maksamisen edellytykset

Maksamisen edellytyksenä on, että työsuhde on kestänyt vähintään kaksi kuukautta tai että aiemmista, lyhyistäkin, työsuhteista nykyiseen työnantajaan on kertynyt kahden edellisen vuoden aikana yhteensä kuusi kuukautta ja työsuhde ennen korvattavaa arkipyhää on jatkunut kaksi viikkoa.

Lisäksi edellytetään, että työnantaja on palkanmaksuvelvollinen arkipyhää edeltävältä ja sitä seuraavalta työpäivältä tai poissaoloon toisena edellä mainituista on työnantajan suostumus. Lomautus katsotaan suostumukseksi.

Työnteko arkipyhinä

Pitkäperjantaina, pääsiäismaanantaina ja joulupäivänä tehdystä työstä maksetaan arkipyhäkorvaus ja palkka kuten sunnuntaityöstä. Muina arkipyhinä työskentelystä maksetaan palkka kuten sunnuntaityöstä, ilman arkipyhäkorvausta.

Tuntipalkkaiset vs. viikko- ja kuukausipalkkaiset

Arkipyhäkorvaukset koskevat pääasiassa tuntipalkkaisia. Viikko- tai kuukausipalkalla olevalle työntekijälle arkipyhäkorvaus maksetaan vain silloin, kun hän työskentelee joulupäivänä, pitkäperjantailta tai pääsiäismaanantaina. Muuten arkipyhäkorvaukset sisältyvät viikko- ja kuukausipalkkaan.

Arkipyhäviikkojen lauantait

Itsenäisyyspäivän, uudenvuodenpäivän, loppiaisen, helatorstain, vapunpäivän, joulun ja pääsiäisen jälkeiset lauantait ovat vapaapäiviä. Mikäli tuotannollisista syistä johtuen ollaan kuitenkin työssä, annetaan vastaava viikkotyöaikaa lyhentävä vapaa muuna ajankohtana. Ellei vastaavaa vapaata anneta, maksetaan lauantaina tehdystä työstä 50 %:lla korotettu palkka.