Erityisalojen sektorin arkipyhämääräykset pääsiäisenä 2018

1  Media- ja painoala

Työehtosopimus ei tunne lainkaan ns. arkipyhäkorvausta, vaan viikkopalkka tai kuukausipalkka maksetaan aina saman suuruisena.

Tuntipalkalla työskentelevillä arkipyhät ovat palkallisia vapaita, mikäli ko. pyhä muutoin olisi ollut työntekijän työpäivä.

Muut kuin sanomalehtiyritykset (TES 3a luku):

Arkipyhät (ja muut alla luetellut päivät) ovat vapaapäiviä, elleivät tuotannolliset syyt muuta vaadi.

Ne on otettu huomioon vuosityöaikaa vähentävinä päivinä̈ silloin, kun ne sattuvat muulle päiväille kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi.

Mikäli työntekijä työskentelee arkipyhänä̈ tai aattovapaana, tulee antaa vastaava vapaapäivä muuna ajankohtana.

Mikäli työvuoro sijoitetaan pääsiäislauantaille, se korvataan kuten sunnuntaina tehty työ. Pitkäperjantaina sunnuntaityö korvaus maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Lomautuksen alkamisesta 14 vuorokauden sisään sijoittuvat arkipyhät korvataan työntekijälle rahana, mikäli ne olisivat olleet arkipyhän sijasta työpäiviä.

Sanomalehtiyritykset (TES 3 b luku):

Työehtosopimuksen työaikamääräysten mukaan työaikaa lyhentäviä, palkallisia vapaapäiviä pääsiäisenä ovat:

pitkäperjantai, pääsiäislauantai, 1. pääsiäispäivä, ellei lisäilmestymispäivistä muuta johdu. Ks. Lisäilmestymispäivät TES 3b.1.1.5

Sanomalehtityössä kyseisinä päivinä voidaan työskennellä, mutta vastaava vapaa on jotain toisena ajankohtana.

2  Jakelun työehtosopimus

Säännöllinen työvuoro voidaan sijoittaa kaikille päiville lukuun ottamatta pääsiäislauantain jälkeistä päivää, joille säännöllisen työvuoron sijoittaminen on mahdollista vain, jos lehtiyrityksessä on sovittu kyseisen päivän lehden tekemisestä.

Arkipyhinä, sekä pitkänperjantain jälkeisenä lauantaina työskentelystä maksetaan sunnuntaityökorotus. Arkipyhänä tehdystä työstä maksetaan kullekin työtunnille sunnuntaityökorotuksena 100 prosentilla korotettu palkka.

3  Maatalousalat

Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, turkistuotantoalan sekä viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimusten mukaan korvattavia arkipyhiä ovat muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi sattuvat arkipyhät.

Tällaisia päiviä ovat pääsiäisenä pitkäperjantai ja toinen pääsiäispäivä.

Arkipyhäkorvauksena maksetaan palkka keskituntiansion mukaan säännöllistä työaikaa vastaavalta ajalta silloin, kun työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta, tai jos aiemmista, lyhyistäkin, työsuhteista nykyiseen työnantajaan on kertynyt kahden edellisen vuoden aikana yhteensä kuusi kuukautta ja työsuhde ennen korvattavaa arkipyhää on jatkunut kaksi viikkoa.

Lisäksi edellytetään, että työnantaja on ollut palkanmaksuvelvollinen arkipyhää edeltäneeltä ja sitä lähinnä seuraavalta työpäivältä tai poissaoloon toisena näistä päivistä on työnantajan suostumus.

Pääsiäisen aikana arkipyhäpäivänä työssä olevalle työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksen lisäksi palkka kuten sunnuntaityöstä.

Arkipyhäkorvaus viikko- tai kuukausipalkalla olevalle työntekijälle maksetaan vain, kun työntekijä on ollut työssä kyseessä olevina päivinä ja sopimuksen kriteerien mukaan oikeutettu arkipyhäkorvaukseen.

4  Metsäala

Tunti- ja suoritepalkkaus

Korvattavia arkipyhiä ei ole.

Arkipyhäkorvauksena maksetaan työntekijälle, kun työntekijän työsuhde on jatkunut vähintään kaksi kuukautta ennen loppiaista, vapunpäivää, helatorstaita ja tapaninpäivä näiltä päiviltä työntekijän henkilökohtainen aikapalkka. Arkipyhäkorvaus maksetaan vain, jos ko. pyhä muutoin olisi ollut työntekijän työpäivä.

Kuukausipalkkaus

Viikoittaista työaikaa pääsiäisenä lyhentäviä muuksi päiviksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuvat:

  • pitkäperjantai
  • toinen pääsiäispäivä

5  Metsäkone

Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kuukauden ennen pitkäperjantaita, toista pääsiäispäivää, maksetaan arkipyhäkorvauksena

henkilökohtaisen aikapalkan mukainen palkka kahdeksalta tunnilta, kuitenkin vain, mikäli mainittu arkipyhä muutoin olisi ollut hänen työpäivänsä.

6  Taimitarha-ala

Arkipyhältä, joka työssä oltaessa muutoin olisi ollut työntekijän työpäivä ja työt täksi päiväksi keskeytetään, maksetaan työntekijälle 8 tunnin palkka keskituntiansion mukaan.

Tässä sopimuksessa tarkoitettuja arkipyhiä pääsiäisen aikaan ovat pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, jonka työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään yhden kuukauden ennen kyseistä arkipyhää ja edellyttäen, että työnantaja on arkipyhää edeltäneel­tä ja sitä lähinnä seuranneelta työpäivältä työehtosopimuksen mukaan palkanmak­suvelvolli­nen. Arkipyhäkorvaus maksetaan myös tapauksissa, joissa työstä poissaolo toisena edellä maini­tuista päivistä perustuu työnantajan suostumukseen.

7  Turvetuotantoala

Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut yh­denjaksoi­sesti vähin­tään kuu­kauden ennen pitkäper­jantai­ta, toista pääsiäispäivää, maksetaan arkipyhäkorvauksena henkilökohtaisen aikapalkan mukainen palkka kah­dek­salta tun­nilta, kuitenkin vain, mikäli mainittu arkipyhä muutoin olisi ollut hänen työpäivänsä.

8  Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet

Elleivät tuotantotekniset syyt muuta vaadi, seuraa­vat päivät ovat viikkotyöaikaa lyhentäviä palkallisia va­paapäiviä, jos toimihenkilöllä on työvuoroluettelon mu­kainen työpäivä kyseisenä päivänä: pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä.

Mikäli tuotannolliset syyt edellyttävät työskentelyä mainittuina päivinä, on tällaisen vapaapäivän menet­täminen korvattava muuna aikana työvuoroluettelon puitteissa annettavilla vapaapäivillä tai korvaamalla niinä vapaapäivinä suoritettu työ samalla tavoin kuin mitä viikkoylityöstä on sovittu.

Lyhyemmin voisi sanoa, että pitkäperjantai ja toinen pääsiäispäivä lyhentävät viikoittaista työaikaa.

Mikäli ko. päivinä tuotannollisista syistä johtuen työskennellään, pidetään vastaava vapaa muuna ajankohtana tai korvataan työskentely ko. päivinä ylityömääräyksiä noudattaen (sovittava).  Lisäksi maksetaan sunnuntaityökorotus.

9  Tekstiilihuoltoala

Tekstiilihuollossa arkipyhäkorvaus maksetaan, jos arkipyhä olisi normaalisti ollut työpäivä.

Tässä sopimuksessa tarkoitettuja arkipyhiä ovat pitkäperjantai ja toinen pää­siäispäi­vä.

10  Tekstiili- ja muotiala

Tekstiilin ja muodin sopimuksessa maksetaan arkipyhäkorvaus myös silloin, kun arkipyhä osuu vapaapäiväksi.

Tässä sopimuksessa tarkoitettuja arkipyhiä ovat pitkäperjantai ja toinen pää­siäispäi­vä.

11  Lasitus- rakennuslasitus- ja lasinjalostusala

Lasitus- rakennuslasitus ja lasinjalostusalan sopimuksessa maksetaan arkipyhäkorvaus myös silloin, kun arkipyhä osuu vapaapäiväksi.

Tässä sopimuksessa tarkoitettuja arkipyhiä ovat pitkäperjantai ja toinen pää­siäispäi­vä.

12  Tekninen huolto- ja kunnossapito

Teknisessä huollossa ja kunnossapidossa arkipyhäkorvaus maksetaan, jos arkipyhä olisi normaalisti ollut työpäivä.

Tässä sopimuksessa tarkoitettuja arkipyhiä ovat pitkäperjantai, toinen pää­siäispäi­vä.