Arkipyhäkorvaus Puutuotesektorilla juhannuksena 2018

1 Mekaaninen metsäteollisuus ja puusepänteollisuus

Korvattava arkipyhä juhannuksena vuonna 2018 on juhannusaatto, jolta työntekijälle maksetaan kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan, mikäli työsuhde on ennen arkipyhää jatkunut vähintään yhden kuukauden.

Arkipyhäkorvauksen edellytyksenä on myös, että työntekijä on työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltävänä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan niin ikään sellaisessa tapauksessa, että arkipyhä sattuu työntekijän vuosiloman ajaksi tai ajaksi, jolta työntekijälle maksetaan sairausajan palkkaa, tai alle kymmenen vuotta vanhan lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon ajalta.

Arkipyhäkorvaus maksetaan myös taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvan enintään kaksi viikkoa ennen arkipyhää kestäneen lomautuksen ajalta. Työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen niiltä arkipyhiltä, jotka sattuvat lomautuksen alusta luettuna 15 ensimmäisen kalenteripäivän ajalle.

Jos poissaolo työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi sattuvana arkipyhänä johtuu muusta kuin hyväksyttävästä syystä, arkipyhäkorvausta ei makseta.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa juhannusaaton arkipyhäkorvauksen lisäksi maksetaan ns. seisokkiaikana työskentelystä (juhannusaaton aamusta klo 6 alkaen yhdeksän työvuoron ajalta) 200 prosentilla korotettu palkka.

Puusepänteollisuudessa arkipyhänä työskentelystä maksetaan arkipyhäkorvauksen ja sunnuntaityökorvauksen lisäksi mahdollinen ylityökorvaus.

2 Bioteollisuus ja Bioenergiateollisuuden palvelusopimus

Korvattavia arkipyhiä ovat juhannusaatto ja juhannuspäivä edellyttäen, että se muutoin olisi ollut työntekijän työpäivä. Arkipyhäkorvauksena maksetaan näiltä päiviltä kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan työntekijälle, jonka työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään yhden kuukauden.

Jalostuslaitoksilla keskeytymättömässä vuorotyössä maksetaan arkipyhäkorvaus myös sellaiselle työntekijälle, jolle kyseessä oleva arkipyhä on työtuntijärjestelmän mukaan vapaapäivä.

Arkipyhäkorvauksen edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaan työssä, vuosilomalla, palkallisella sairaus- tai äitiyslomalla, työajan lyhennyspäivillä, muulla palkallisella vapaalla viimeisenä arkipyhää edeltäneenä ja sitä lähinnä seuraavana työpäivänä.

Jos työntekijä on ollut työssä vain joko arkipyhää edeltäneenä tai sitä lähinnä seuraavana työpäivänä, arkipyhäkorvaus maksetaan vain, jos poissaoloon on ollut työnantajan lupa tai se on johtunut työntekijän vuosilomasta, äitiyslomasta, sairaudesta, reservin harjoituksesta, palkallisilla vapaapäivillä olosta tai muista vastaavista syistä.

Arkipyhäkorvausta ei makseta kuukausipalkalla olevalle työntekijälle tai työntekijälle, joka muulla perusteella saa työnantajan kustantamaa korvausta arkipyhäpäivältä.

Juhannusaaton aamusta kello 6 alkaen yhdeksän työvuoron ajalta tapahtuvasta työskentelystä maksetaan arkipyhäkorvauksen lisäksi ns. seisokkiajan korvauksena 200 prosentilla korotettu palkka.