Vuodenvaihteen arkipyhäkorvaukset

Työehtosopimuksen mukaisten arkipyhäkorvausten tarkoituksena on turvata työntekijälle normaali ansio myös sellaisilta viikoilta, joille sattuu kirkollisia juhlapäiviä tai muita yleisiä vapaapäiviä. Tämän vuoksi arkipyhäkorvausta ei makseta, jos edellä mainittu päivä sattuu lauantaiksi tai sunnuntaiksi.

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 23 luvun mukaisesti korvattavia arkipyhiä ovat vuodenvaihteessa 2018–2019 seuraavat:

 • jouluaatto (maanantai 24.12.2018)
 • joulupäivä (tiistai 25.12.2018
 • tapaninpäivä (keskiviikko 26.12.2018)
 • uudenvuodenpäivä (tiistai 1.1.2019

Arkipyhäkorvauksen suuruus

Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena 8 tunnin palkka keskituntiansion mukaan (8 x keskituntiansio). Osa-aikatyöntekijän arkipyhäkorvaus lasketaan kertomalla edellä mainittu arkipyhäkorvaus työviikon säännöllisten työtuntien lukumäärän ja luvun 40 osamäärällä.

Viikko- tai kuukausipalkalla olevalle työntekijälle ei erillistä arkipyhäkorvausta makseta, vaan hän saa myös arkipyhäviikolta normaalin palkkansa vähentämättömänä.

Työssä arkipyhänä

Arkipyhäkorvaus maksetaan myös työntekijälle, joka työtuntijärjestelmän taikka muuten suostumuksensa mukaisesti (ylityö) on työssä arkipyhänä. Tämän lisäksi työntekijälle maksetaan ylityölisä, jos työ on samalla ylityötä ja sunnuntaityökorotus niiltä päiviltä, jotka ovat kalenteriin punaisella merkittyjä pyhäpäiviä.

Ylityötä, sunnuntaityötä ja viikkovapaan aikana tehtävää työtä koskevat määräykset löytyvät teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 20 luvusta ja vastaavasti myös muiden teknologiasektorin sopimusalojen työehtosopimusten työaikamääräyksistä.

Arkipyhäkorvauksen maksamisen edellytykset

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle seuraavin edellytyksin:

1) Työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt ennen arkipyhää vähintään yhden kuukauden.

Esimerkki:
Jos työntekijän työsuhde on alkanut viimeistään lauantaina 24.11., on hän oikeutettu saamaan arkipyhäkorvauksen jouluaatolta 24.12.

2) Lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltäneenä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä.

Kevään ja kesän arkipyhäkorvaukset 2018

Kevään ja kesän 2018 arkipyhäkorvausten tulkinnat ovat teknologiateollisuuden työehtosopimuksesta. Lopussa on lyhyt tiivistelmä teknologiasektorin muiden työehtosopimusalojen korvattavista arkipyhistä.

Teknologiateollisuudessa maksetaan tuntipalkkalaiselle (työehtosopimuksen 23.1) arkipyhäkorvauksena kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan silloin, kun arkipyhä sattuu muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi.

Osa-aikatyöntekijän arkipyhäkorvaus lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Arkipyhäkorvaus = viikon säännöllinen työaika / 40 h x 8 h x KTA

Erillistä arkipyhäkorvauksia ei makseta viikko- tai kuukausipalkalla oleville työntekijöille, vaan hän saa arkipyhäviikolta normaalin kuukausipalkan.

Korvattavat arkipyhät

Tämän kevään ja kesän aikana korvattavia arkipyhiä ovat: pitkäperjantai (30.3.), toinen pääsiäispäivä (2.4.), vappu (1.5.), helatorstai (10.5.), juhannusaatto (22.6.).

Arkipyhäkorvaus maksetaan myös silloin, kun työntekijä tekee arkipyhänä työtä tai on vapaalla työtuntijärjestelmän mukaisesti ja suostumuksensa perusteella ylitöissä. Mikäli työ samalla on työtuntijärjestelmään merkityn säännöllisen viikoittaisen työajan ylittävää työtä (esimerkiksi pitkänäperjantaina, pääsiäislauantaina tai juhannusaattona) on tästä ylityöstä maksettava lisäksi viikkoylityökorvaus.

Työehtosopimuksen 20.9 luvun mukaan pääsisäislauantaina ja juhannusaattona tehdystä työtunneista maksetaan keskituntiansion mukainen 100%:n suuruinen lisä, jos sitä ei muuten tule korvattavaksi 100%:n viikkoylityökorvauksena. Määräys ei koske jatkuvaa yksi- kaksivuorotyötä eikä keskeytymätöntä kolmivuorotyötä.

Arkipyhäkorvauksen maksamisen edellytykset

Työntekijän työsuhteen on tullut kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden ennen korvattavaa arkipyhää. Tämä sääntö koskee jokaista arkipyhää.

Kuukauden työsuhteen lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työssä työtuntijärjestelmän mukaisesti joko viimeisenä arkipyhää edeltäneenä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä. Edellytyspäiviä ovat todelliset työtuntijärjestelmän mukaiset työpäivät. Jos arkipyhää edeltää tai seuraa sovittu tai määrätty työajantasaamispäivä, edellytyspäivä siirtyy työtuntijärjestelmän mukaiseksi arkipyhää edeltäväksi tai seuraavaksi työpäiväksi.

Työntekijän työskennellessä pääsiäisviikolla normaalisti joko keskeytyvässä päivä- tai kaksivuorotyössä tai kolmivuorotyössä, jossa sunnuntain lisäksi viikon toinen vapaapäivä on lauantai, pitkäperjantain ja toisen pääsiäispäivän edellytyspäivät ovat työtuntijärjestelmän mukaisesti joko torstai 29.3. tai tiistai 3.4.

Mikäli tällaisessa työaikajärjestelyssä työajan tasaamispäiväksi on sovittu torstai 29.3., edellytyspäivät ovat työtuntijärjestelmän mukaisesti keskiviikko 28.3. tai tiistai 3.4.

Mikäli molemmat edellytyspäivät syystä tai toisesta puuttuvat ja työtuntijärjestelmän mukaisen työajan noudattamista koskeva edellytyssääntö aiheuttaisi näin arkipyhäkorvauksen menetyksen useilta peräkkäisiltä arkipyhiltä, menetys koskee työehtosopimuksen mukaisesti vain yhtä mainituista arkipyhistä. Tänä keväänä korvattavia peräkkäisiä arkipyhiä ovat pitkäperjantai ja toinen pääsiäispäivä.

Jos korvattava arkipyhä sattuu työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi ja työntekijä on silloin pois työstä muusta kuin hyväksyttävästä syystä, tältä arkipyhältä ei makseta korvausta.

Lomat ym. poissaolot

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, mikäli pitkäperjantai 30.3., 2. pääsiäispäivä 2.4., vappu 1.5., helatorstai 10.5. tai juhannusaatto 22.6. sattuvat:

 • vuosiloman (talviloman) ajalle
 • palvelusvuosilisävapaa ajaksi
 • lomarahavapaan ajaksi
 • ajalle, jolta työntekijälle maksetaan sairausajan tai äitiysvapaan palkkaa
 • työehtosopimuksen kohdan 31.3 tarkoitetun lapsen sairaudesta johtuvan palkallisen poissaolon ajalle
 • taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvan lomautuksen ensimmäisten 15 kalenteripäivän ajaksi
 • lakisääteisen isyysvapaan ajaksi

Vain tässä luettelossa mainitut tapaukset ovat arkipyhäkorvausten piirissä.

 Vuosiloma (talviloma) arkipyhäviikolla

Vuosilomalain tarkoittamaksi lomapäiväksi ei lasketa sunnuntaipäiviä, pitkäperjantaita, pääsiäislauantaita, 2. pääsiäispäivää, vapunpäivää, helatorstaita ja juhannusaattoa.  Lomapäiviä ovat siis arkipäivät maanantaista lauantaihin. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että jos työntekijän vuosiloma sijoittuu arkipyhäviikolle, arkipyhät ja eräät aattopäivät jatkavat vuosilomaa.

Mikäli viikon vuosiloma (talviloma) pidetään esimerkiksi pääsiäisviikolla maanantaista 26.3. alkaen, lomaan pitää sisältyä kuusi arkipäivää, joihin ei lueta pitkäperjantaita, pääsiäislauantaita, eikä 2. pääsiäispäivää. Kuuden arkipäivän talviloma sijoittuu silloin ajalle 26.3.–4.4. Vuosilomapalkan lisäksi arkipyhäkorvaus on maksettava pitkäperjantailta ja 2. pääsiäispäivältä edellä olevan poissaolojen syitä käsittelevän luettelon mukaisesti.

Arkipyhäkorvaus lomautuksen aikana

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuneen lomautuksen alusta lukien 15 ensimmäisen kalenteripäivän ajalle sattuvista arkipyhistä. Myös lomautustapauksissa edellytetään, että työsuhde on kestänyt yhden kuukauden ennen kyseessä olevaa arkipyhää.

Esimerkki. Jos lomautus on alkanut aikaisintaan maanantaina 19.3., arkipyhäkorvaus maksetaan pitkältäperjantailta sekä 2. pääsiäispäivältä tai perjantain 16.3 alkaneella lomautuksella maksetaan arkipyhäkorvaus pitkältäperjantailta. Jos lomautus on alkanut tätä ennen, arkipyhäkorvausta ei makseta.

Lomautuksen päättyminen

Arkipyhäkorvaus maksetaan, jos lomautus päättyy siten, että työntekijä on työssä arkipyhän jälkeisenä työtuntijärjestelmän mukaisena työpäivänä (edellytyspäivä).

Lomautus lyhennettynä työviikkona

Lomautuksen toteuttaminen lyhennettyä työviikkoa tekevälle työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvaukset normaalisti riippumatta siitä, kuinka kauan lyhennettyä työviikkoa on kestänyt.

Teknologiasektorin muiden sopimusalojen arkipyhäkorvaukset

Malmikaivosten työehtosopimus 23.1 luku

Kuten teknologiateollisuuden sopimuksessa.

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus 12:§

Korvausperuste on henkilökohtainen aikapalkka, lomarahavapaa ajalta ei makseta (ei mahdollista sopia vapaaksi) ja muilta osin kuten teknologiateollisuuden sopimuksessa.

Puolustusministeriön työpaikat

Kuten teknologiateollisuuden sopimuksessa.