KAMAT-tietokortit

KAMAT-tietokortteihin on koottu tietoa kussakin ammatissa tai työtehtävässä yleisimmin esiintyvistä kemikaaleista, niille altistumisesta sekä terveysriskeistä. Korteissa annetaan ohjeita altistumisen ja terveysriskien vähentämiseksi.

Sähkömagneettiset kentät – Käytännön opas

EMF-direktiivissä säädetään turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta sähkömagneettisista kentistä aiheutuville riskeille. EU-komission laatimassa oppaassa on ohjeita riskinarvioinnin tekemisestä ja suojaus- tai ehkäisytoimenpiteistä.

Töissä Suomessa – tietoa maahanmuuttajalle

Työterveyslaitoksen julkaisemassa oppaassa kerrotaan perusasioita mm. työnhausta, suomalaisesta työkulttuurista, työhön perehdyttämisestä, esimiehen roolista sekä työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta.

Asbestipurkutyötä koskeva sääntely selkeytyy

Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Asbesti aiheuttaa edelleen eniten työperäisiä kuolemia Suomessa. Asbestipurkutyö on edellyttänyt 1.1.2016 alkaen työsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista.

Opas kaivosten asbestiriskien hallinnasta

Työterveyslaitos on julkaissut ohjeet kaivosten asbestiriskien hallinnasta. Opas on tarkoitettu työnantajille, työntekijöille ja työterveyshuolloille. Asbestiriskien hallintaohjeet kaivoksille -oppaan voit ladata tästä.

Asiallinen käytös sallittu -opas

Opas valottaa muun muassa sitä, miten häirintä ilmenee työelämässä, ja kertoo, miten kannattaa menetellä, jos havaitsee häirinnäksi luokiteltavaa käytöstä omalla työpaikalla. Opas on verkossa ja voit ladata sen tästä..

Ilmansuodatuksen puutteista hengitystieoireita konepajoissa

Metallin työstössä käytettävistä työstönesteistä vapautuu työn aikana ilmaan sumua ja kaasumaisia epäpuhtauksia. Työterveyslaitoksen koordinoimassa tutkimuksessa kartoitettiin keinoja, joilla epäpuhtauksien pääsyä työtilan ilmaan voidaan vähentää. Metallintyöstön kohdepoistoilman hallinta -julkaisu Työterveyslaitoksen sivuilla.

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 1.8.2018 voimaan astuneella asetukuksella työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) ja vastaavat biologisten altistumisindikaattorien ohjeraja-arvot. Ne on tarkoitettu huomioon otettavaksi työpaikan ilman puhtautta, työntekijöiden altistumista ja mittaustulosten merkitystä arvioitaessa. Aiheesta on julkaistu Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet -opas, jonka löydät täältä. Ruotsinkielinen Koncentrationer som befunnits skadliga -opas löytyy puolestaa täältä.

Älä jää yksin tinnituksen kanssa

Korvien soiminen eli tinnitus on varsin yleinen, eräille hyvinkin vaikea ja epämukava kokemus. Se voi syntyä melun seurauksena, mutta myös ilman tunnistettavaa syytä.

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi

Työturvallisuuskeskuksen Alihankintayritysten turvallisuusarviointi -julkaisulla on tarkoitus kannustaa tilaajayritysten yhteistyökumppaneita kehittämään työterveyttä ja -turvallisuutta edistäviä toimintatapoja.

Työhyvinvointikortti-koulutus ja Sykettätyöhön.fi

Työturvallisuuskeskus tarjoaa työhyvinvoinnin kehittämisvälineeksi päivän kestävän Työhyvinvointikorttikoulutuksen. Koulutus on tarkoitettu esimiehille, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle ja kaikille muillekin työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.

Koulutuksen tavoitteena on käynnistää kehittämisprosesseja työpaikalla ja lisätä yhteistyötä. Päivän päätteeksi kerrataan opittuja asioita tentin avulla. Koulutuksen ja tentin suorittaneille annetaan Työhyvinvointikortti.

Sykettätyöhön.fi-verkkopalvelu tarjoaa työkaluja yhteistoiminnassa työpaikalla toteutettaviin työhyvinvointiprojekteihin. Työhyvinvointikorttikoulutuksen ideoita voi jatkokehittää palvelussa.

Turvallisuusohje

Työturvallisuuskeskuksen kotisivulla on työkalu, jolla teet helposti yrityksellesi vierailijan turvallisuusohjeen tai perehdyttämisen tukimateriaalin.

Työsuojelun valvontalaki

Työsuojelun valvontalaki astui voimaan vuonna 2006.

Autoalan työsuojeluopas

Uusi työsuojeluopas on ilmestynyt. Opas on tehty yhteistyössä työturvallisuuskeskuksen autoalan työalatoimikunnassa. Työalatoimikunta on autokaupan ja autokorjaamoalan yhteistyöelin, joka edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä oman alansa työpaikoilla. Työalatoimikuntaan kuuluu 10 jäsentä, joista 4 edustaa työnantajia, 2 edustaa teknisiä toimihenkilöitä ja 4 edustaa työntekijöitä

Autoalan työsuojeluopas on luettavissa sähköisenä versiona ja sitä voi tilata myös kirjallisena versiona suoraan Työturvallisuuskeskuksesta.

Rengasturvallisuuskortti

Rengasturvallisuuskorttikoulutus on rengastyötä tekevien työturvallisuuskoulutusta.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa rengastyön työturvallisuutta.

Koulutuksen hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään Rengasturvallisuuskortti, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulututuksen suunnitteluun ovat  osallistuneet Työturvallisuuskeskus, kumiteollisuuden ja autorengasalan työalatoimikunta sekä rengasalan yrityksiä.

Vakava työtapaturma ja ammattitauti -opas

Vakava työtapaturma ja ammattitauti -oppaan tarkoituksena on ohjeistaa Teollisuusliiton työpaikkoja ja jäseniä siinä, kuinka toimitaan vakavan työtapaturman tai ammattitaudin kohdatessa.

Opas löytyy myös ruotsiksi: Allvarliga arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Pitkittynyt työkyvyttömyys ja toimeentulo -opas

Pitkittynyt työkyvyttömyys ja toimeentulo -oppaan tarkoituksena on antaa vinkkejä siitä, miten korvausjärjestelmässä edetään, ja mistä voi saada tukea. Opas on hyödyllinen niin toimitsijoille kuin luottamushenkilöille työpaikoilla ja
etenkin työkyvyttömälle jäsenelle. Oppaan verkkoversiota päivitetään Teollisuusliiton verkkosivuilla aina lainsäädännön muuttuessa.

Opas löytyy myös ruotsiksi: Långvarig arbetsoförmåga och försörjning.

Työkyvyn tukemisen vinkkilista

Työpaikan luottamushenkilöillä on tärkeä rooli työkyvyn tukemisessa, sillä he tuntevat työpaikan työt ja työolosuhteet. Yhteistyö työnantajan, työterveyshuollon ja luottamushenkilöiden välillä on välttämätöntä työpaikan työkykyasioissa. Tutustu myös työsuhteiden järjestelytukeen TE-keskuksen sivuilla.