Työelämän kehittäminen

Työsuojelukysely

Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto sekä Ammattiliitto Pro toteuttivat vuoden 2017 alussa yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja työsuojelutoimenpiteistä. Kysely tehtiin viidettä kertaa. Kyselyn avulla kartoitetaan työturvallisuuden kehitystä, tapaturmien määrää, ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä, keskeisimpiä työsuojeluongelmia sekä sitä, miten työsuojeluasiat työpaikoilla on organisoitu.

Teknologiateollisuuden Työkaari kantaa -hanke

Työkaari kantaa -hanke on teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteishanke, jonka tavoitteena on työhyvinvoinnin paraneminen koko työkaaren aikana ja sitä kautta työurien eheytyminen ja piteneminen. Työkaari kantaa -hankkeen kotisivut.

Autoalan työhyvinvointikysely

Kartoituksen toteuttaja on Autoalan työsuojelun työalatoimikunta TAT (Työturvallisuuskeskus, Autoalan Keskusliitto, Ammattiliitto Pro, Teollisuusliitto). Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa autoalan toimipaikkojen työhyvinvoinnin perusasioitan ja antaa sitä kautta työpaikoille ja yrityksiin tietoa työmotivaation ja tuottavuuden kehittämiseksi. Työturvallisuuskeskus on kampanjan rahoittaja.

Autoalan tapaturmat

Rengasalan meluselvitys

Raportissa selvitetään rengastöissä ja pinnoituksessa syntyviä melulle altistumisia ja annetaan ohjeita melun hallitsemiseksi ja torjumiseksi.

Kemianteollisuuden Hyvää huomista -ohjelma

Hyvää huomista -ohjelmassa kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöt edistävät hyvinvointia kemian alojen työpaikoilla. Hankkeeseen osallistuvat palkansaajajärjestöt Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry sekä työnantajajärjestö Kemianteollisuus ry.

Toimialaohjelman tavoitteet

Hyvää huomista -ohjelman tavoitteena on edistää työhyvinvointia, kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairastavuutta sekä lisätä tuottavuutta kemianteollisuudessa. Lisäksi ohjelmalle on asetettu ja asetetaan tavoitteita sen edetessä vaiheittain.

Kemianteollisuuden työhyvinvointiohjelman lähestymistapa on laaja-alainen, kaikkia alan yrityksiä ja yritysten koko henkilöstöä aktivoiva. Yrityksiä kannustetaan työhyvinvoinnin kehittämiseen luomalla toimintamalleja, jakamalla tietoa ja kokemuksia sekä verkostoitumalla alan yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa. Tuloksia seurataan sekä yritys- että toimialatasolla. Voit lukea lisää ohjelmasta Työelämä2020-verkkosivuilta.

Hyvää huomista -ohjelman verkkosivut.

Kemianteollisuuden Responcible Care – kestävän kehityksen vastuullisuusohjelma

Suomessa on tehty kestävän kehitystä tukevaa kehitystyötä 25 vuotta. Tapaturmat ovat vähentyneet 86 %, energiankulutus 19 %, loppusijoitettava jäte 60 %, vedenkulutus 54 % ja kasvihuonepäästöt 36 %. Responsible Care -ohjelmassa vastuullisuustyö on tavoitteellista ja vuorovaikutus vahvaa.

Resposible Care -ohjelman keskeisiä teemoja ovat

  • Luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus
  • Hyvinvoiva työyhteisö
  • Avoin vuorovaikutus ja yhteistyö

Lue RC-ohjelmasta lisää täältä.

Tekstiili- ja muotialan Ovi hyvään työpäivään -hanke

Tekstiili- ja muotialan työmarkkinaosapuolet tekevät yhteistyötä työhyvinvoinnin edistämiseksi alan työpaikoilla. Työhyvinvointia kehitetään Ovi hyvään työpäivään -hankkeessa.

Hankkeeseen osallistuvat työnantajajärjestö Suomen Tekstiili ja Muoti ry sekä palkansaajajärjestöt Teollisuusliitto ry ja Ammattiliitto Pro ry. Se aloitettiin vuonna 2015.

Hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia, pidentää työuria, vähentää sairastavuutta sekä lisätä tuottavuutta tekstiili- ja muotialalla. Lisäksi hankkeelle on asetettu ja asetetaan tavoitteita sen edetessä vaiheittain. Hankkeessa tehdään aktiivisesti yhteistyötä niin yritysten kuin muiden toimijoiden, esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen, kanssa.

Kehittämisohjelmassa on tuotetty Ovi hyvään työpäivään -opas, jossa kerrotaan, mitä työhyvinvointi on ja miten se näkyy työpaikalla.