Kemialliset tekijät 

Kemiallisella tekijällä tarkoitetaan valtioneuvoston asetuksen mukaan yksinään tai seoksessa olevaa alkuainetta tai yhdistettä, sellaisena kuin se esiintyy luonnontilassa tai jonkin työtehtävän yhteydessä tuotettuna, käytettynä tai vapautuneena taikka jätepäästönä riippumatta siitä, onko se tuotettu tarkoituksellisesti vai tahattomasti ja onko se saatettu markkinoille vai ei;.

Vaarojen tunnistaminen 

Käytännössä työpaikoilla tulee huolehtia sekä kemikaalien (tarkoituksella tuotettujen ja hankittujen) että prosessin eri vaiheissa syntyvien aineiden aiheuttamista turvallisuusriskeistä. Kaikki lähtee siitä, että pitää tunnistaa kaikki työpaikalla esiintyvät kemialliset tekijät ja niiden aiheuttamat vaarat. Tulee siis miettiä voiko kemiallinen tekijä lisätä riskiä esim. allergiaan tai syöpään, keskenmenoon tai perimän vaurioitumiseen, aiheutuuko siitä tulipalo- tai räjähdysriski, syövyttääkö se tai onko se tappavaa joko nieltynä, hengitettynä tai ihon kautta imeytyessä. Näiden ongelmien syntyminen tulee estää. Kemikaalit tulee olla merkitty vaaraominaisuuksistaan varoittavilla varoitusmerkeillä.

Käyttöturvallisuustiedotteet ja kemikaaliluettelo

Kemikaalien vaaraominaisuudet ja keskeiset riskinhallintatoimet löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta, joka tulee saada ajantasaisena suomeksi ja ruotsiksi kemikaalin toimittajalta. Käyttöturvallisuustiedotteet tulee olla kaikkien työntekijöiden saatavilla ja niiden sisältämät tiedot kunkin aineen vaarallisuudesta ja turvallisesta käytöstä tulee kouluttaa työntekijöille. Katso malliratkaisu tästä.

Työnantajan tulee pitää luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista, johon merkitään myös niiden vaaraominaisuudet ja altistuvat ihmiset. Se on myös mainio väline kemikaalien turvallisuuden puntarointiin ja tarpeellisuuden miettimiseen. Mitä pienemmäksi saadaan päällekkäisten kemikaalien määrä, sitä helpompaa on riskien hallinta. Toisaalta lainkin mukaan tulee käyttöön valita mahdollisimman vähän haitallinen aine. 

Riskienarviointi

Kemiallisten tekijöiden aiheuttamat riskit tulee siis arvioida ja apuna tulee tarvittaessa käyttää asiantuntijaa. Kirjallisessa, ajan tasalla olevassa riskien arvioinnissa tulee olla mietittynä ja eriteltynä toteutetut riskinhallintatoimenpiteet. Riskien arviointi tulee tehdä uudelleen ennen uuden työtoiminnan, prosessin tai kemikaalin käyttöönottoa ja aina olosuhteiden muuttuessa tai työntekijöiden terveydentilan seurannan tulosten edellyttäessä. Riskien arvioinnin mukaiset asiat tulee kouluttaa työntekijöille. 

Riskienarvioinnissa tulee huomioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit ottaen huomioon kemiallisten tekijöiden vaaralliset ominaisuudet ja määrät sekä tekijöiden mahdolliset yhteisvaikutukset huomioiden kemikaalintoimittajan luovuttamat turvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot mukaan lukien käyttöturvallisuustiedotteet. 

Altistumisen arviointi riskinarvioinnissa

Vaaraominaisuuksien lisäksi tulee miettiä kemiallisille tekijöille altistuminen ja sen määrä eli onko työntekijä tekemisissä näiden kemiallisten tekijöiden kanssa. Käytännössä tulee siis miettiä, päätyykö niitä missä määrin työntekijän silmiin, iholle, hengitysteihin tai ruoansulatus kanavaan. Riskinarvioinnissa tulee siis huomioida altistumisen taso, tyyppi ja kesto kaikissa työtilanteissa, joissa kemiallisia tekijöitä käytetään tai esiintyy, mukaan lukien korjaus- ja kunnossapitotyöt ja muut satunnaisesti tehtävät altistusta aiheuttavat työt. Altistumista tulee vähentää erilaisilla riskinhallinta toimilla, joiden merkitys tulee myös huomioida riskinarvioinnissa 

Altistumisen määrän arvioinnissa tulee huomioida erilaiset työhygieeniset raja-arvot. Mikäli altistumisen määrää ei voida muuten luotettavasti arvioida, tulee työnantajan teettää tarvittavat mittaukset.  

Työterveyshuollon rooli

Työterveyshuollon tulee ottaa kemialliset riskit huomioon miettiessään työpaikan tilannetta (työpaikkaselvitys) ja työntekijöiden terveyttä uhkaavia tekijöitä ja terveystarkastusten tarvetta. Työterveyshuollon tulee myös neuvoa työnantajaa riskienhallinnassa. 

Riskien hallinta

Työnantajan tulee varmistaa, että työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat vaarat poistetaan ja riskit vähennetään mahdollisimman pieneksi. Vaarallisten kemiallisten tekijöiden aiheuttamat riskit tulee hallita ensisijaisesti poistamalla ne korvaamalla aine vähemmän vaarallisella aineella tai menetelmällä. Mikäli poistaminen tai korvaaminen ei ole mahdollista, tulee kemiallinen tekijä pyrkiä eristämään työntekijöistä erilaisin rakenteellisin ja työn järjestelyllisin tavoin. Jos yleiset kaikkia auttavat keinot eivät riitä, voidaan joutua käyttämään henkilösuojaimia. 

Riskien arvioinnissa ja hallinnassa tulee huomioida myös onnettomuustilanteet, kuten palo- ja räjähdysvaarat sekä erilaiset vuodot. Näiden aiheuttamia riskejä voidaan minimoida muun muassa turvallisella käsittelyllä, varastoinnilla ja säilytyksellä. 

Ohjeita ja keskeisiä linkkejä

Keskeinen lainsäädäntö