Những câu hỏi phổ biến về thông lệ thay đổi thẻ thành viên Liên Đoàn Công Nghiệp

Tôi đổi điện thoại mới. Tôi có thể tải thẻ thành viên xuống điện thoại không?

Đăng nhập vào E-tjänsten. Xác nhận danh tính qua mã ngân hàng trực tuyến hay qua hình thức xác nhận di động.

  • Kích vào Medlemsuppgifter. Kiểm tra đảm bảo thông tin cá nhân của bạn đã được cập nhật chính xác.
  • Tiếp đó chọn Medlemskort và chọn  Beställ mobilt medlemskort.

Bạn sẽ nhận được đường link liên kết trong điện thoại. Tải thẻ thành viên xuống điện thoại thông qua đường liên hết.

Tôi có cần thường xuyên cập nhật thành viên không?

Thẻ thành viên di động cập nhật tự động thường xuyên, bạn không cần tải lại thẻ.  

Thẻ thành viên di động của Liên Đoàn Công Nghiệp phù hợp với phiên bản điện thoại nào?

Thẻ thành viên di động hoạt động hầu hết phù hợp trên mọi phiên bản điện thoại dưới nền tảng của Android và iPhone. Sau khi tải thẻ thành viên bạn có thể lưu lại trên phông hình chính của điện thoại. Vui lòng tham khảo hướng dẫn lưu thẻ trong điện thoại.

Tôi nhận thấy mình đã nạp nhầm số điện thoại. Làm cách nào để nhận được thể thành viên vào đúng số điện thoại?

Đăng nhập E-tjänsten. Xác nhận danh tính qua mã ngân hàng trực tuyến hay qua hình thức xác nhận di động.

  • Kích vào Medlemsuppgifter và kiểm tra, đảm bảo thông tin cá nhận đã được cập nhật chính xác.
  • Chọn tiếp mục Medlemskort và chọn Beställ mobilt medlemskort.

Bạn sẽ nhận được đường link liên kết trong điện thoại. Tải thẻ thành viên xuống điện thoại thông qua đường liên hết.

Tôi có nhận được đường link liên kết để kích hoạt thẻ thành viên trong thư điện tử không?

Bạn chỉ có thể yêu cầu đường link liên kết tải thẻ thành viên di động trực tiếp, duy nhất từ điện thoại của mình. 

Tôi dùng điện thoại Motorola. Tôi có thể tải được thẻ thành xuống điện thoại không?

Thẻ thành viên di động hoạt động hầu hết trên mọi phiên bản điện thoại dưới nền tảng của Android và iPhone. Sau khi tải thẻ thành viên, bạn có thể lưu lại trên phông hình chính của điện thoại. Vui lòng tham khảo hướng dẫn lưu thẻ trong điện thoại.

Nếu tôi chỉ sử dụng thẻ thành viên bằng nhựa cứng của Liên Đoàn Công Nghiệp, làm cách nào để xin giấy xác nhận bảo hiểm sau ngày 1.1.2023?

Nếu bạn chỉ sử dụng thẻ thành viên bằng nhựa cứng, trong trường hợp cần thiết bạn có thể

  • In giấy xác nhận bảo hiểm từ trang chủ của Turva www.turva.fi (yêu cầu xác nhận danh tính)
  • Yêu cầu giấy xác nhận bằng cách liên hệ qua số điện thoại 010 195 110 hay tới nhận ở văn phòng bảo hiểm Turva
  • Gửi yêu cầu xin giấy xác nhận bảo hiểm qua trang chủ www.turva.fi/teollisuusliitto. Trong vòng ba ngày bạn sẽ nhận được giấy xác nhận trong thư điện tử.

Tôi không có điện thoại thông minh, tôi sẽ nhận thẻ thành viên bằng nhựa cứng của Liên Đoàn Công Nghiệp ở đâu?

Bạn có thể đăng ký xin thẻ thành viên bằng nhựa cứng qua hình thức trực tuyến trong mục E-tjänsten.

  • Đăng nhập vào E-tjänsten bằng mã số ngân hàng trực tuyến của bạn. Bạn cũng có thể đăng nhập qua hình thức xác nhận di động.
  • Kích vào Medlemsuppgifter và kiểm tra đảm bảo thông tin cá nhận đã được cập nhật chính xác.

•    Tiếp đó chọn Medlemskort và Beställ medlemskort i plast.

Thẻ thành viên hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn chọn thẻ thành viên bằng nhựa cứng, bạn sẽ nhận được thẻ qua đường bưu điện khoảng sau bốn tuần.

Tôi không có điện thoại thông minh, làm cách nảo để tìm hiểu các quyền lợi của thành viên Liên Đoàn Công Nghiệp?

Bạn có thể tham khảo thông tin trên trang chủ của Liên Đoàn Công Nghiệp www.teollisuusliitto.fi/sv/medlemsformaner. Công đoàn cũng thường xuyên đăng tải các thông tin về lợi ích của công đoàn và chia sẻ các kênh thông tin khác như mạng xã hội và tạp chí Tekijä.

Thẻ thành viên di động có tự cập nhật khi tôi đổi sang đơn vị công đoàn khác không?

Không, thẻ của bạn sẽ không tự cập nhật, bạn phải xóa thẻ thành viên cũ và yêu cầu đường link liên kết mới, thông qua được liên kết bạn có thể tải xuống thẻ mới với thông tin cập nhất của đơn vị công đoàn mới.

Tôi không có ngân hàng trực tuyến (sử dụng chung cùng vợ/chồng), làm cách nào để nhận thẻ thành viên bằng nhựa cứng của Liên Đoàn Công Nghiệp?

Bạn có thể đặt thẻ bằng cách gọi điện thoại tới dịch vụ hỗ trợ thành viên .