Thanh toán phí thành viên

Phí thành viên của năm 2023 và 2024 là 1% tổng thu nhập khai thuế (bao gồm cả phí qũy thất nghiệp trong tổng 1% phí thành viên).

Trường hợp đang nghỉ phép hay hưởng lương nghỉ ốm vẫn phải đóng phí thành viên. Tuy nhiên bạn sẽ được miễn phí thành viên khi đang hưởng phụ cấp thất nghiệp như hưởng phụ cấp thất nghiệp tương quan thu nhập.

Bên cạnh đó bạn cũng không phải thanh toán phí thành viên khi đang hưởng trợ cấp từ FPA (Qũy Hưu Trí và Phúc Lợi Xã Hội Phần Lan). Lưu ý, luôn báo cáo lý do được miễn phí thành viên tới bộ phận đăng ký thành viên (ví dụ như nghỉ thai sản, nghỉ bệnh, thất nghiệp).

Bạn cũng có thể trực tiếp thanh toán phí thành viên cho công đoàn. Lưu ý, số tham chiếu dành riêng cho mỗi cá nhân, ví dụ như bạn không được dùng chung số tham chiếu đề thanh toán cho vợ chồng, con hay bạn bè bằng số tham chiếu của mình.

Luôn thông báo tới bộ phận chăm sóc thành viên, bô phận trung ương hay đơn vị cơ sở trường hợp miễn phí thành viên của bạn. FPA hay Qũy Thất Nghiệp sẽ không báo cáo tới Liên Đoàn Công Nghiệp việc nghỉ phép trông con hoặc hưởng phụ cấp thất nghiệp của bạn, do vậy việc chủ động thông báo tới công đoàn là rất quan trọng. 

Nếu bạn không được hưởng lương vì lý do thất nghiệp hay nghỉ ốm, hãy liên hệ tới đơn vị công đoàn hay bộ phận chăm sóc thành viên ít nhất sáu tháng một lần, giúp thông tin miễn phí thành viên của bạn được bổ sung đầy đủ.

Bạn có thể tính phí thành viên theo hướng dẫn dưới đây

Bảng tính phí thành viên 2024

Tổng thu nhập

Đăng ký thành viên

€ / thời gian trả lương