Liên Đoàn Công Nghiệp là công đoàn của bạn

Nếu bạn đang làm việc hoặc đang tham gia đào tạo để làm việc trong ngành nghề thuộc phạm vi thỏa ước tập thể của công đoàn, bạn sẽ được tham gia công đoàn với tư cách là thành viên hay thành viên sinh viên.

Tư cách thành viên của bạn được tính từ ngày bạn bắt đầu thanh toán phí thành viên. Bạn không thể trở thành thành viên toàn diện khi đang trong diện được miễn phí thành viên, lý do như không hưởng lương hay đang hưởng lương nghỉ ốm, do vậy việc thanh toán phí thành viên cũng sẽ không được thực hiện. Hoặc trường hợp bạn đang trong mối quan hệ lao động nhưng không hưởng lương, ví dụ như bạn là công nhân thuộc công ty môi giới lao động, hiện tại không có việc làm hay đang tạm thời nghỉ việc toàn thời gian. Lưu ý! Không áp dụng với trường hợp là thành viên sinh viên.

Các thành viên thuộc các đơn vị cơ sở đều trực thuộc Liên Đoàn Công Nghiệp.

Bạn cũng có thể tham gia làm thành viên tạm thời, cơ hội này đặc biệt phù hợp với công nhân lao động thời vụ.

Liên Đoàn Công Nghiệp rất hoan nghênh sự gia tăng về số lượng công nhân nước ngoài tham gia thành viên Liên Đoàn Công Nghiệp, giúp công đoàn nâng cao các quyền lợi của công nhân và củng cố thêm vị thế của lao động ngoại quốc.

Liên đoàn là tổ chức dựa trên các phong trào của các thành viên – Tất cả đều có quyền tham gia và thúc đẩy vì mục tiêu chung!

Đây là bản dịch không chính thức dành cho lá đơn gia nhập thành viên, được dịch từ tiếng Phần Lan sang tiếng Việt, với mục đích giúp đỡ bạn trong việc điền đơn gia nhập. Lá đơn gốc bằng tiếng Phần Lan là lá đơn chính thức, nhưng bạn có thể điền vào lá đơn tiếng Việt. Xin bạn vui lòng chú ý rằng tiếng Việt không phải là ngôn ngữ sử dụng khi làm việc với Liên đoàn Công nghiệp hoặc Quỹ thất nghiệp (A-kassa).


Thành viên sinh viên