Thanh toán phí thành viên là điều kiện duy nhất để trở thành thành viên 

Hãy luôn lưu ý thanh toán phí thành viên! Việc thanh toán phí là điều kiện duy nhất để trở thành thành viên.

Nếu không thanh toán phí thành viên trong vòng sáu tháng bạn sẽ bị khai trừ khỏi công đoàn và qũy thất nghiệp.

Luôn báo cáo lý do được miễn phí thành viên tới tổ dịch vụ đăng ký thành viên (ví dụ nghỉ thai sản hoặc nghỉ chăm con, nghỉ ốm, nghỉ thất nghiệp). Ngoài ra bạn cũng cần báo cáo khi thay đổi nội dung về thông tin liên hệ, chủ doanh nghiệp hay thay đổi về nội dung của thỏa ước tập thể. 

Trường hợp bạn không thanh toán phí thành viên và có nhu cầu thông báo tình trạng được miễn phí thành viên, vui lòng liên hệ tới dịch vụ hỗ trợ thành viên và thoả thuận việc thanh toán phí giúp duy trì tư cách thành viên.