Työsuojelun jatkokurssi 1. vko

MUKSUKURSSI

Esittely / Presentation

Kurssi syventää peruskurssilla hankittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että osallistujat kykenevät soveltamaan tietoa omaan työympäristöönsä.

Muksukurssille valitaan ensisijaisesti lasten kanssa tulevat opiskelijat.
Ilman lapsia kurssille hakeneet ohjataan jonoon ja heidän opiskelupaikkansa varmistuu kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Muksukurssille huoltaja voi ottaa mukaan 3 – 13 -vuotiaat lapsensa.
Lasten kanssa voi päästä vain yhdelle muksukurssiviikolle vuodessa.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• arvioida työpaikkansa työsuojelutavoitteita ja toimintamalleja.
• ehdottaa kehittämiskohteita työsuojelutavoitteisiin ja toimintamalleihin.
• arvioida työpaikkansa työturvallisuuden tasoa ja ohjeita.
• arvioida työpaikkansa työturvallisuuteen liittyvien vaaratekijöiden tunnistamista ja riskienhallinnan hallintamenettelyjä.
• toimia työpaikkansa erilaisissa neuvottelutilanteissa aktiivisena osapuolena.
• toimia omassa tehtävässään epäasiallisen kohtelun ja häirintätilanteiden ongelmaratkaisu- ja menettelytapatilanteissa.
• määritellä työpaikkansa näkökulmasta työkykyyn vaikuttavat asiat.
• kuvata keskeiset asiat työkyvyttömyystilanteiden (sairaus/työtapaturma/ammattitauti) korvaamisesta.
• antaa esimerkkejä työntekijän tukemisesta työterveysneuvotteluissa.

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa viiteen (5) opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]