Mitä tehdä, kun työsuhteessa on ongelmia?

Työsuhteessa ilmenee toisinaan erimielisyyksiä. Luottamusmiehet työpaikoilla, jäsenen oma ammattiosasto ja liiton aluekeskuksissa ja keskustoimistossa työskentelevät asiantuntijat ovat tarvittaessa jäsenen tukena erilaisten työsuhteessa ilmenneiden ongelmatilanteiden selvittämisessä.

Ongelmat pyritään aina ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolia ohjeistamalla, neuvottelemalla ja sopimalla. Menettelytavat vaihtelevat hiukan riippuen siitä, onko työnantaja järjestäytynyt eli kuuluuko työnantaja työnantajaliittoon vai ei. Eri tilanteissa noudatettavat menettelytavat on kuvattu tarkemmin täällä.

Jos asia ei jostain syystä ratkea neuvotteluteitse, jäsen voi muiden edellytysten täyttyessä saada liitolta oikeusapua. Oikeusapuarvioinnin tekee ja oikeusavun myöntämisestä päättää liiton oikeudellinen yksikkö liiton hallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Kenen puoleen tulisi kääntyä?

Työsuhteessa ilmenneet epäselvyydet tulisi ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan työnantajan ja työntekijän välillä. Neuvoa ja taustatukea asian selvittämiseen kannattaa toki epäselvissä tilanteissa pyytää työpaikan luottamusmieheltä ja liiton asiantuntijoilta.

Luottamusmies apuna asian selvittämisessä

Jos asia ei ratkea työnantajan ja työntekijän välillä, työntekijän tulisi ensisijaisesti kääntyä työpaikan luottamusmiehen puoleen työsuhteessa ilmenneiden epäselvyyksien selvittämiseksi. Luottamusmies tuntee työehtosopimuksen, työpaikan käytännöt ja paikalliset sopimukset ja on näin ollen ensisijainen henkilö selvittämään asiaa työnantajan kanssa. Jäsenen työskennellessä järjestäytyneen työnantajan palveluksessa jo työehtosopimus edellyttää, että erimielisyyksistä neuvotellaan ensin paikallisella tasolla luottamusmiehen ja työnantajan välillä. Luottamusmiehillä on aina käytössään liiton taustatuki ja neuvontapalvelut asian selvittämisessä.

Aluekeskukset ja liiton keskustoimisto

Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä tai luottamusmies ei ole jäsenen tiedossa, jäsen voi olla yhteydessä myös liiton lähimpään aluekeskukseen asiansa selvittämiseksi. Aluekeskukset ohjeistavat ja tukevat jäsentä ja alueen luottamusmiehiä työpaikalla ilmenneiden ongelmien selvittämisessä.

Myös liiton keskustoimisto ohjeistaa ja tukee jäsentä ja työpaikkojen luottamusmiehiä erimielisyyksien selvittämisessä:

Työsuhdeasioissa neuvoja saa edunvalvonnan päivystysnumerosta 020 690 447 ja sähköpostitse osoitteesta [email protected].

Työympäristö- ja sosiaaliturva-asioissa neuvoja saa työympäristöyksikön päivystysnumerosta 020 690 449 ja sähköpostitse osoitteesta [email protected].

Tietyn työehtosopimuksen tulkintaa koskevissa alakohtaisissa erityiskysymyksissä luottamusmiehet voivat tarvittaessa kääntyä myös suoraan sopimusalasta vastaavan sopimusasiantuntijan puoleen.