Työsuojelu

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia, ettei työstä aiheudu vaaraa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle. Työsuojelusta työpaikalla huolehtivat työsuojelupäällikkö (työnantajan edustaja) ja työsuojeluvaltuutettu (työntekijöiden edustaja). Työsuojeluvaltuutettu on valittava työpaikalle, jolla työskentelee säännöllisesti yli kymmenen työntekijää.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan on esimerkiksi huolehdittava

 • työpaikan sopivasta lämpötilasta, valaistuksesta ja melutasosta,
 • saataville riittävästi apuvälineitä nostoihin, nousuihin ja kyykkimisiin,
 • työn asiallisesta johtamisesta ja tasapuolisesta kohtelusta,
 • tapaturmien ehkäisystä ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta.

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. Uusille työntekijöille on tehtävä työhöntulotarkastus, jos työstä saattaa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle.

Työntekijän oikeudet ja vastuut

Kaikilla työntekijöillä on työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia oikeuksia. Näitä ovat

 • oikeus perehdytykseen,
 • oikeus tietää työn suorittamisen kannalta olennaisista asioista,
 • oikeus osallistua työn kannalta tärkeisiin tapahtumiin ja kokoontumisiin,
 • oikeus kieltäytyä työstä, joka ei ole turvallista.

Työntekijän vastuulla on

 • tehdä työ turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen,
 • ilmoittaa vaaroista työtä tehdessä tai työpaikalla,
 • käyttää tai pitää yllä suojavarusteita.