Arkipyhät ja suurjuhlapyhät keväällä ja kesällä 2021

Arkipyhiä, ts. pyhäpäiviä joilta maksetaan tuntipalkkaisille työntekijöille palkka kaikilla kemian sektorin sopimusaloilla, ovat keväällä 2021 pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä ja helatorstai. Lisäksi auto- ja konekorjaamoalalla maksetaan helatorstaiviikon lauantailta arkipyhäkorvausta vastaava korvaus.

Öljy-, maakaasu- ja petrokemia ja auto- ja konekaupan työehdot on kokonaan kuukausipalkkauksessa ja esim. peruskemia valtaosin kuukausipalkkauksessa, joita arkipyhäkorvaukset eivät koske.

Arkipyhät

Arkipyhiltä maksetaan tuntipalkkaisille työntekijöille täysi palkka, joka käytännössä tarkoittaa keskituntiansiota (Jalometallialalla perustuntipalkka + 3 %).

Tärkeää on huomata, että korvausta ei makseta, jos työntekijä on luvatta poissa työstä joko arkipyhää edeltävänä tai sitä seuraavana työpäivänä. Ympäröivä pekkaspäivä siirtää edellytyspäiviä. Esimerkki pääsiäiseltä: jos perjantaina ja maanantaina olevia arkipyhiä ympäröi pekkaspäivät, työntekijä ei saa olla poissa työstä pekkaspäivää edeltävää päivää ennen arkipyhiä eikä pekkaspäivää seuraavaa päivää arkipyhien jälkeen. Muutoin arkipyhäkorvaus kärähtää, ellei muusta toisin sovita.

Eräissä poikkeustapauksissa arkipyhäkorvaus on maksettava, vaikka päivä ei olisi ollutkaan työpäivä.

Tällaisia päiviä ovat:

  • vuosiloma,
  • sairaus
  • lomautus
  • työnantajan kustantama koulutus
  • lakisääteisten äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta

Tarkasta tarkemmat määräykset oman alasi työehtosopimuksesta

Sopimusala

pitkä-perjantai, perjantai 2. pääsiäis-päivä, maanan-tai vappu-päivä,
lauantai
hela-torstai, torstai helluntai, sun-nuntai juhannus-aatto, perjantai juhannus-päivä, lauantai
Muovituote- ja kemiantuote kyllä kyllä ei kyllä ei kyllä ei
Kemian perusteollisuus kyllä kyllä ei kyllä ei kyllä ei
Veneteollisuus kyllä kyllä kyllä kyllä ei kyllä kyllä
Harja- ja sivellinalat kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä ei kyllä
Kumiteollisuus kyllä kyllä kyllä kyllä ei kyllä ei
Kenkä- ja nahkateollisuus kyllä kyllä kyllä kyllä ei kyllä ei
Autonrengas kyllä kyllä kyllä kyllä ei kyllä ei
Lasikeraaminen ja Fiskars kyllä kyllä kyllä kyllä ei kyllä ei
Jalometalliala kyllä kyllä kyllä kyllä ei kyllä kyllä
Autoalat kyllä kyllä ei kyllä ei kyllä ei

Suurjuhlapyhät

Kemianteollisuus ry:n kanssa tehdyt muovi- ja kemian tuoteteollisuuden, peruskemian teollisuuden ja öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden työehtosopimukset pitävät sisällään määräykset suurjuhlapyhistä.

Suurjuhlapyhät kemianteollisuudessa ovat: uudenvuoden-, loppiais-, pitkäperjantain-, I ja II pääsiäis-, vappu-, helatorstai-, helluntai-, juhannus-, pyhäin-, itsenäisyys- sekä I ja II joulupäivä.

Tämä tarkoittaa sitä, että yllämainituilla aloilla kaikille kyseessä olevina päivinä työssä oleville maksetaan kello 06.00 lähtien 24 tunnin aikana 200 %:lla korotettu palkka, mihin sisältyy sunnuntaityökorvaus.

Mainittujen päivien aattoina maksetaan vuorotyössä tai säännöllisessä ilta- tai yötyössä työtä tekeville suurjuhlapyhän aaton korvausta ilta- ja yövuoron osalta 100 % ja aamuvuorosta 20 %. Korvaus ei sisällä mahdollisia yli- ja sunnuntaityökorotuksia, eli jos aatto on samalla pyhäpäivä, työntekijä saa näiden lisäksi 100 % sunnuntaikorotuksen.

Päivätyössä aattoina työtä tekeville maksetaan korotus, joka on 20 % keskituntiansiosta säännölliseltä työajalta. Toisin kuin vuorotyössä ylityöajalta työehtosopimus ei edellytä tämän korotuksen maksamista.

Huomattavaa on, että kaikkien näiden korotusten laskentaperusteena on työntekijän oma keskituntiansio.