Epäasiallinen kohtelu

Työympäristön kuuluu olla turvallinen ja miellyttävä, eikä epäasiallinen kohtelu kuulu työpaikalle. Epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuminen vaarantaa työntekijän kokonaisvaltaista hyvinvointiaja vaikutukset ovat sekä fyysis että psyykkisiä. Niistä parantuminen vaatii aikaa ja pitkäjänteistä hoitoa. Vastuu työkavereiden kohtelusta ja miellyttävän sosiaalisen ympäristön rakentamisesta ja ylläpitämisestä kuuluu niin työnantajalle kuin työntekijällekin.

Työturvallisuuslain 18 § kieltää epäasiallisen kohtelun työpaikalla:

”Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.” 

Työturvallisuuslain 28 § edellyttää työnantajan ryhtyvän toimiin:

”Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.”

Epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuneen henkilön on mahdollisimman nopeasti oltava yhteydessä esimieheensä, työterveyshuoltoon ja työpaikkansa työsuojeluvaltuutettuun ja luottamusmieheen. Epäasiallinen käytös ei yleensä lopu ennen kuin kolmas osapuoli puuttuu asiaan.

Epäasiallista kohtelua ja käytöstä ei voida lokeroida työpaikan organisaatiorakenteen mukaan. Sitä ei tule tapahtua millään tasolla eikä tasojen eri portailla. Asiallista käytöstä tulee vaatia koko henkilökunnalta, yrityksen asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta. Asiallisesta käytöksestä on vastuussa yrityksen johto, jonka tehtävä on huolehtia, että kohtelu on asiallista kaikissa niissä paikoissa ja työtilanteissa, joissa heidän työntekijöitään työskentelee.

Epäasiallista käytöstä on muun muassa

 • kiusaaminen sen kaikissa toteuttamismuodoissa
 • turvattomuuden tunteen aiheuttaminen muille
 • henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuva syrjiminen
 • vihapuhe- ja -viestit
 • yksityiselämään kajoaminen
 • työtehtävien kautta tapahtuva eriarvoistava kohtelu
 • työyhteisöstä tai tiimistä ulossulkeminen
 • seksuaalissävytteinen puhe ja käytös.

Epäasiallista käytöstä ei ole muun muassa

 • rakentava ja asiallisesti annettu palaute työn laadun parantamiseksi
 • työnjohto-oikeuksien käyttö työn suorittamiseen tai työtehtäviin liittyen
 • satunnainen kipakkakin mielipiteenvaihto, joka ei mene henkilökohtaisuuksiin.

Asiallinen käyttäytyminen on kaikkien vastuulla, ja kaikilla on oikeus asialliseen kohteluun. Liitto on julkaissut Asiallinen käytös sallittu -oppaan, jossa on lisätietoa aiheesta. Oppaassa viitataan lakipykäliin, jotka helpottavat asiallisen käytöksen vaalimista ja epäasialliseen käytökseen ja kohteluun puuttumista työpaikoilla.

Asiallinen kohtelu sallittu -opas

Työsuojeluviranomaisen verkkosivuilla on kaavake, joka on hyvä tuki häirinnästä ilmoitettaessa.