Työympäristön hyväksi

Turvallisesti työpaikalla -kahvihetki!

Tule tekemään yhdessä turvallisempaa työpaikkaa Turvallisesti työpaikalla -kahvihetken merkeissä! Kahvihetki on avoin kaikille työturvallisuudesta kiinnostuneille. Tuokiossa käsitellään ajankohtaisia asioita, käydään läpi mitkä asiat työpaikoilla puhuttavat ja verkostoidutaan työsuojeluhenkilöstön kesken sekä opitaan toisiltamme turvallisia toimintatapoja. Tilaisuus toteutetaan joka kuun viimeisenä torstaina kello 9 Teamsilla, ja sen kesto on maksimissaan 45 minuuttia.

Turvallisesti työpaikalla -aamukahvit järjestetään seuraavan kerran 30.5. Puhetta ohjaa Jenni Uljas.

Liity kahvihetkeen napsauttamalla tätä linkkiä

Lisätietoja: Juha Sutinen, työympäristöasiantuntija

Työympäristötoiminta käsittää paljon eri tehtäviä. Perinteisen tapaturmien torjunnan lisäksi siihen kuuluvat myös työelämän kehittäminen, työhyvinvointi sekä asiat, jotka liittyvät sosiaalipolitiikkaan, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

Teollisuusliiton työympäristötoiminta on työsuojeluvaltuutettujen, luottamushenkilöiden sekä jäsenten tukemista ja neuvontaa. Se on koulutusta, kehittämistä ja neuvottelutoimintaa sekä vaikuttamista työnantajiin, järjestöihin, ministeriöihin ja lainsäädäntöön.

Työsuojelun kehittäminen on yhä enemmän myös kansainvälistä toimintaa. Merkittävä osa Suomen työsuojelunormistosta perustuu Euroopan Unionin direktiiveihin. Teollisuusliitto pyrkii vaikuttamaan myös EU:n lainsäädäntövalmisteluun yhdessä muiden ammattijärjestöjen kanssa.

Teollisuusliiton työympäristöyksikkö toimii kiinteässä yhteistyössä liiton sektoreiden kanssa. Se osallistuu työehtosopimusneuvotteluihin, jäsenten edunvalvontaan sekä liiton toimialojen neuvontapalveluiden järjestämiseen.

Teollisuusliitossa työympäristöasioita hoitaa työympäristöyksikkö.

Työsuojelu työpaikalla

Turvallisten ja terveellisten työolojen perustana on työpaikkojen oma-aloitteinen toiminta.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työympäristö ja työolosuhteet ovat turvalliset. Suojainten ja apuvälineiden hankkiminen, työhön perehdyttäminen, työterveyshuollon järjestäminen ja varhainen epäkohtiin puuttuminen kuuluvat työnantajalle.

Työntekijöillä on velvollisuus huolehtia oman ja työtoverien turvallisuuden varmistamisesta, noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä, käyttää suojaimia ja apuvälineitä, ilmoittaa vioista ja puutteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle sekä käyttäytyä asiallisesti muita kohtaan.

Viranomaisena työsuojeluhallinto huolehtii työolojen vähimmäisvaatimuksista ja niiden noudattamisesta.

Yhteistoiminta

On tärkeää, että työpaikoille luodaan toimiva työsuojeluorganisaatio. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt toimivat asiantuntijoina edistämässä työpaikan työoloja. Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolia työpaikalla ovat työnantaja ja työntekijät. Työsuojelupäällikkö edustaa yhteistoiminnassa työnantajaa. Työntekijät valitsevat edustajikseen työsuojeluvaltuutetun. Työpaikoilla tulee perustaa työsuojelutoimikunta. Työmarkkinajärjestöjen sopimuksissa on lisäksi säännöksiä työsuojeluasiamiehistä. Lue lisää.

Työsuojeluvaalit järjestetään kahden vuoden välein marras–joulukuussa.
Lue lisää työsuojeluvaaleista.

Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueen velvollisuus on puuttua esiin tulleisiin epäkohtiin, jos niitä ei ole saatu ratkaistuksi työpaikalla.

Työsuojelukoulutus

Teollisuusliitto kouluttaa työsuojeluhenkilöitä muun muassa Murikka-opistossa. Lisätietoja koulutuksesta saat koulutusyksiköstä, työympäristöyksiköstä tai Murikka-opistosta. Liitto järjestää myös ammattiosastoille työsuojelukoulutusta.

Työalatoimikunnat

Työn vaarat ja haitat ovat erilaisia eri toimialoilla, samoin työyhteisöt, työprosessit, tavat ja käytännöt. Siksi myös työsuojelutoiminta on erilaista alasta riippuen. Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä toimii neljä toimialaryhmää sekä 21 teollisuuden ja kuljetusalan työalatoimikuntaa, jotka kehittävät omien alojensa työsuojelua. Työturvallisuuskeskuksen toiminnassa toimialakohtaisella toiminnalla on keskeinen merkitys. Toimintaa suunnitellaan suurelta osin toimialakohtaisissa työryhmissä – toimialaryhmissä ja työalatoimikunnissa. Voit tutustua niiden kokoonpanoon tarkemmin tästä.