För en bättre arbetsmiljö

Ett fungerande arbetarskydd och en bra arbetsmiljö innefattar flera saker. Förutom det traditionella jobbet för att förebygga arbetsolyckor jobbar man inom arbetarskyddet också med att utveckla arbetslivet, öka trivseln och hälsan på jobbet samt socialpolitiska frågor som jämlikhet och likabehandling.

Industrifackets arbetsmiljöverksamhet innefattar stöd och rådgivning åt arbetarskyddsfullmäktigen, förtroendevalda och medlemmar. Verksamheten innefattar också utbildning, utveckling och förhandlingar samt lobbning för att påverka arbetsgivare, organisationer, ministerier och lagstiftning.

Utvecklandet av arbetarskyddet är i allt större grad också internationell verksamhet. En betydande del av arbetarskyddslagstiftningen i Finland baserar sig på EU-direktiv. Industrifacket strävar också efter att påverka lagberedningen i EU tillsammans med andra fackförbund.

Industrifackets arbetsmiljöenhet har ett nära samarbete med förbundets sektorer och deltar vid behov i kollektivavtalsförhandlingar och förbundets intressebevakning, samt ordnar rådgivning inom sitt verksamhetsområde.

De ansvarande för arbetsmiljöfrågor vid Industrifacket. Kontaktuppgifterna.

Arbetarskyddet på arbetsplatsen

Grunden för säkra och hälsosamma arbetsvillkor ligger i självständiga initiativ på arbetsplatserna.

Det ligger på arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön och arbetsvillkoren är säkra. Också anskaffningen av skyddsutrustning och hjälpmedel, inlärning i arbetet, arrangerandet av företagshälsovård och tidigt ingripande i oegentligheter hör till arbetsgivarens uppgifter.

Arbetstagarna är skyldiga att ta hand om att säkra sin egen och arbetskamraternas säkerhet, följa de instruktioner och direktiv som arbetsgivaren gett, använda skyddsutrustning och hjälpmedel, meddela sin chef och arbetarskyddsfullmäktige om fel och brister samt att bete sig saklig mot andra.

Som myndighet ser arbetarskyddsförvaltningen till minimi arbetsvillkor och att de följs.

Arbetarskyddssamarbete

Det är viktigt att man skapar en fungerande arbetarskyddsorganisation på arbetsplatsen. De som utsätts till samarbetspersonal inom arbetarskyddet på arbetsplatsen fungerar som experter som utvecklar arbetsmiljön på arbetsplatsen. Parterna i arbetarskyddssamarbetet är arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetarskyddschefen representerar arbetsgivaren i arbetarskyddssamarbetet.

På arbetsplatser med fler än tio arbetstagare väljer arbetstagarna en arbetarskyddsfullmäktig som sin representant och dessutom skall en arbetarskyddskommission bildas.

I avtal mellan arbetsmarknadsparterna finns dessutom regler kring skyddsombud.

Läs mera

Arbetarskyddsval ordnas vartannat år i november-december. Läs mera om arbetarskyddsvalet.

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd har som ansvar att ingripa i oegentligheter som kommit fram, om man inte lyckats lösa dem på arbetsplatsen.

Branschkommittéer

Faror och skador är olika inom alla branscher, likaså arbetsgemenskaperna, arbetsprocesserna och traditionerna, och verksamhetssätten. Därför är också arbetarskyddsverksamheten olika inom alla branscher.

Vid Arbetarskyddscentralen finns fyra olika branschgrupper: industrigruppen, servicegruppen, kommungruppen samt transport- och logistikgruppen. Industrin och transportbranschen har därtill 20 branschspecifika branschkommittéer som utvecklar den egna branschens arbetarskydd.

Arbetarskyddsutbildning

Industrifacket utbildar förtroendevalda inom arbetarskyddet bland annat på Murikka-institutet. Mer information om utbildningen får du från förbundets verksamhetsområde för utbildning, arbetsmiljöenheten eller Murikka-institutet. Förbundet ordnar också arbetarskyddsutbildning för fackavdelningarna.

Arbetssäkerhetskortet

För att utveckla arbetssäkerheten på arbetsplatserna inom industrin har en nationell arbetssäkerhetsutbildning utvecklats.

Läs mera