För en bättre arbetsmiljö

Industrifackets arbete för arbetsmiljön handlar om stöd och rådgivning till arbetarskyddsfullmäktige, förtroendevalda och medlemmar. Arbetet innefattar utbildning, utveckling och förhandlingsverksamhet samt påverkan på arbetsgivare, organisationer, ministerier och lagstiftning.

Utvecklingen av arbetarskyddet får också en allt mer internationell prägel. En betydande del av Finlands arbetarskyddsnormer bygger på EU-direktiv. Industrifacket arbetar också för att påverka beredningen av lagstiftningen inom EU tillsammans med andra fackföreningar.

Industrifackets arbetsmiljöenhet arbetar i nära samarbete med fackets olika sektorer. Enheten deltar i kollektivavtalsförhandlingar och medlemmarnas intressebevakning, samt tillhandahåller rådgivningstjänster inom förbundets verksamhetsområden.

I Industrifacket är det arbetsmiljöenheten som sköter arbetsmiljöärenden.

Arbetarskydd på arbetsplatsen

Trygga och hälsosamma arbetsförhållanden grundar sig på arbetsplatsernas åtgärder på eget initiativ.

Arbetsgivaren är skyldig att tillse att arbetsmiljön och arbetsförhållandena är trygga. Arbetsgivaren är även skyldig att köpa skyddsutrustning och hjälpmedel, introducera arbetstagare i arbetet, organisera företagshälsovården och att åtgärda missförhållanden i tid.

Arbetstagarna är skyldiga att se till sin egen och medarbetarnas säkerhet, iaktta arbetsgivarens anvisningar och föreskrifter, använda skyddsutrustning och hjälpmedel, underrätta chefen och arbetarskyddsfullmäktigen om fel och brister samt att uppträda sakligt mot andra.

Arbetarskyddsförvaltningen är den myndighet som tillser minimikraven på arbetsförhållandena och för att de iakttas.

Samarbete

Det är viktigt att skapa en fungerande organisation för arbetarskydd på arbetsplatsen. Samarbetspersonerna inom arbetarskyddet arbetar som sakkunniga för att främja arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren och arbetstagarna är parter i det samarbete som främjar arbetarskyddet på en arbetsplats. Arbetarskyddschefen företräder arbetsgivaren i samarbetet. Arbetarskyddsfullmäktigen företräder och väljs av arbetstagarna. En arbetsplats ska också ha en arbetarskyddskommission. Dessutom innehåller arbetsmarknadsorganisationernas avtal bestämmelser om arbetarskyddsombud. Läs mer.

Arbetarskyddsvalet ordnas vartannat år i november–december.
Läs mer om arbetarskyddsvalet.

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd har som skyldighet att ingripa i missförhållanden som framkommit, om de inte har lösts på arbetsplatsen.

Utbildning i arbetarskydd

Industrifacket utbildar arbetarskyddspersonal vid bland annat Murikka-institutet. Du får mer information om utbildning av utbildningsenheten, arbetsmiljöenheten eller Murikka-institutet. Förbundet anordnar arbetarskyddsutbildning även för fackavdelningar.

Branschkommittéer

De arbetsrelaterade olägenheterna och riskerna varierar inom olika branscher, liksom även arbetsgemenskaperna, arbetsprocesserna, kutymerna och förfaringssätten. Därför varierar även arbetarskyddet per bransch. Arbetarskyddscentralen har fyra branschgrupper och 21 branschkommittéer inom industrin och transportbranschen, som utvecklar arbetarskyddet inom sina egna branscher. Den branschspecifika verksamheten är av central betydelse för Arbetarskyddscentralens verksamhet. Verksamheten planeras till stor del i branschspecifika arbetsgrupper – i branschgrupperna och branschkommittéerna. Läs mer om deras sammansättning här (på finska).