Industrifacket som samhällelig påverkare

Industrifackets mål för samhällspåverkan är att stöda intressebevakningen och förbundets verksamhet. Vårt mål är att vara den starkaste aktören och samhälleliga påverkaren från arbetstagarsidan på den finländska arbetsmarknaden som kan lägga agendan i samhället.

Samhällelig påverkan är en funktion genom vilken man strävar efter att utöva inflytande på det politiska beslutsfattandet, tjänstemannaberedningen, massmedierna och den allmänna opinionen. Det omfattar internationell påverkan, särskilt inom EU, i huvudsak i samarbete med andra fackförbund och centralorganisationer. Arbetet är långsiktig och dess resultat kanske syns i medlemmarnas vardag först flera år senare.

När det gäller samhällelig påverkan kan man också tala om lobbning. Genom lobbning reagerar man på frågor som är av betydelse för förbundet och dess medlemmar, men också för hela industrin och samhället. Genom att reagera före besluten fattas är det möjligt att påverka viktiga frågor redan i ett tidigt skede vilket är av stor betydelse för slutresultatet.

Genom förbundets industripolitik utövas inflytande på både kort- och långsiktiga nationella industripolitiska beslut. Särskilt viktiga frågor är bland annat energipolitiken, beskattningen och tillståndspolitiken. Ett ledande långsiktigt mål är att den finländska industrin är konkurrenskraftig också i framtiden. För att uppnå det här målet samarbetar Industrifacket med andra instanser som delar samma mål.