5. Ett arbetsliv i förändring behöver både arbetare och experter

Industrifacket är aktivt med och utvecklar arbetslivet och tar utmaningarna i arbetslivet på allvar. En såpass liten ekonomi som Finland klarar inte av att tillhandahålla nuvarande levnadsstandard för sin befolkning utan en framgångsrik, konkurrenskraftig och miljövänlig industri. Industriarbetet har vid sidan av serviceutbudet också blivit mer globalt. Arbetsuppgifter som finländarna utfört flyttar någon annanstans, och i Finland skapas nya jobb. Finland behöver dessutom arbetstagare från andra länder och nya medborgare som arbetar sida vid sida med finländarna.

Under 2000-talet har Finland drabbats av stora förändringar gällande ekonomin och produktionsstrukturerna. Inom industrin har arbetsplatserna minskat med ca 100 000. Inte ens den relativt goda ekonomiska tillväxten har på ett nämnvärt sätt ökat antalet arbetsplatser inom industrin. Det beror inte enbart på en ökad automation eller ny teknologi. Det handlar framför allt om en strukturomvandling, där tillverkningen har flyttat någon annanstans. Arbetsfördelningen inom industrin har omorganiserats globalt.

Arbeten försvinner inte från industrin eller servicen, utan arbetsuppgifterna förändras och kräver allt mer kunnande av arbetstagarna. När arbetet omorganiseras, utnyttjas i allt högre grad ny teknologi, artificiell intelligens och automation. Detta förutsätter att de arbetsgivare som gör investeringar i ny teknologi, även satsar på humankapital, dvs. anställer och utbildar arbetstagare.

De nya arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter som omvälvningarna för med sig kräver många olika färdigheter. Därför bör arbetstagarna upprätthålla sin kompetens. Det fordras resurser av arbetsgivarna samt också en vilja att investera i ny teknologi och i arbetstagarnas kunnande. Företag som vill vara föregångare utnyttjar den nya teknologin, artificiell intelligens samt andra uppfinningar och satsar dessutom på utbildning av arbetstagarna. Det syns som en spetskompetens i en ökad export av förstklassiga produkter.

Färdigheter i informations- och kommunikationsteknik samt språkkunskaper och social kompetens är medborgarfärdigheter som behövs både i arbetslivet och på fritiden. Den nya tekniken bör stödja produktionen och samhällsfunktionerna. Ju snabbare detta sker, desto mer genomgripande genererar det utförda arbetet tillväxt och blir synligt som välfärd hos befolkningen.