Arbetsoförmåga

Om du blir sjuk

Arbetsgivaren betalar dig lön för sjuktid, för den tid som du är arbetsoförmögen.  Kollektivavtalet för din egen bransch fastställer för hur lång tid utbetalningsskyldigheten gäller. Om din arbetsoförmåga varar längre, ska du ansöka om sjukdagpenning hos FPA. Den betalas för arbetsdagar (mån.–lör.) och beloppet bestäms utifrån inkomsten för de föregående 12 månaderna.

Arbetsgivaren måste alltid betala lön för sjukdomstiden i enlighet med kollektivavtalet, oberoende av om arbetsoförmågan beror på ett olycksfall som hänt på arbetstid eller under fritiden.

Partiell sjukdagpenning

Att arbeta med partiell sjukdagpenning är ett arrangemang som är till för att stöda att arbetstagaren ska kunna stanna kvar i arbetslivet eller återgå till jobbet efter långvarig sjukledighet. När man får partiell sjukdagpenning betalar arbetsgivaren lön för utförda timmar och FPA betalar partiell sjukdagpenning för varje vardag.  För partiell sjukledighet ska ett avtal på viss tid ingås med arbetsgivaren (2 kap., § 11a i arbetsavtalslagen).  Det är bra att skriftligen komma överens om arrangemanget för den partiella arbetstiden, samt bl.a. gällande hur semestern ackumuleras.

Rehabilitering som FPA ordnar

FPA kan ordna medicinsk rehabilitering på grund av sjukdom. Mer information om medicinsk rehabilitering får du från din företagshälsovård och FPA:s webbplats. Kela har en yrkesinriktad, s.k. KIILA-rehabilitering, men den leder inte till ett nytt yrke.

Arbetspension och yrkesinriktad rehabilitering

För utfört arbete ackumuleras pension, som vanligtvis betalas ut som ålderspension. Från arbetspensionssystemet betalas också invalidpension, rehabiliteringsstöd och stöd för yrkesinriktad rehabilitering.  Från början av år 2005 tjänar man också in arbetspension medan man erhåller inkomstrelaterade förmåner (arbetslöshets-, sjuk- och föräldradagpenningar), under studier som leder till examen samt vid vård av eget barn under tre år.

Läs mer på arbetspension.fi

Om du är arbetsoförmögen så länge att du uppnår maximitiden för FPA:s sjukdagpenning ska du ansöka om invalidpension, som betalas ut i form av rehabiliteringsstöd.  Om arbetspensionsbolaget avslår ansökan om invalidpension måste bolaget samtidigt utreda om den sökande har rätt till yrkesinriktad rehabilitering.

Det är möjligt att delta i sådan yrkesinriktad rehabilitering som arbetspensionsbolaget stöder utan att behöva använda sjukfrånvarodagar. Om det i ditt arbete ingår riskfaktorer (tunga lyft, os/ångor, damm m.m.) som kan leda till arbetsoförmåga inom de närmaste åren, har du rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Den kan genomföras med arbetsprövning, kurser, omskolning och näringsstöd. Ett beslut om rätten till yrkesinriktad rehabilitering ges på förhand och det gäller i nio månader.

Rätt till arbetslöshetsdagpenning för den som är arbetsoförmögen (3 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa).

Om du har uppnått maximitiden för sjukdagpenningen och du fortfarande är arbetsoförmögen, ska du ansöka om invalidpension. Om handläggningen av din ansökan om invalidpension pågår eller om din ansökan har avslagits och du fortfarande är arbetsoförmögen, kan du ansöka om arbetslöshetsförmån. En förutsättning är att arbetsgivaren inte kan erbjuda något arbete som lämpar sig för din arbetsförmåga. I ett sådant fall ska arbetsgivaren ge ett utlåtande i saken till arbetslöshetskassan. Anmäl dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och lämna in både arbetsgivares utlåtande och läkarutlåtandet till arbetslöshetskassan. När du ansöker om dagpenning skriver du ”sjuk” för alla dagar i din ansökan.

Guide för utkomst vid långvarig arbetsoförmåga

Beslut kan överklagas!

En besvärsanvisning ingår i alla beslut från FPA, arbetspensionsbolaget eller olycksfallsförsäkringsbolaget. Det innebär att om du är missnöjd med beslutet kan du söka ändring i det, det vill säga överklaga det. Besvärstiden är 37 kalenderdagar räknat från det datum då beslutet postades. Industrifackets arbetsmiljöenhet kan bistå vid sökande av ändring.  Kontakta arbetsmiljöenheten i god tid!

Du kan kontakta fackets arbetsmiljöenhet i alla ärenden som gäller utkomstskydd under den tid du är arbetsoförmögen. Vi kan fundera över möjligheter och alternativ tillsammans!