Företagshälsovården och arbetarskyddsfullmäktigens ställning

Företagshälsovården är expert på arbete och hälsa. Den har som syfte att bidra till att främja arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet. Arbetsgivaren måste ordna och bekosta lagstadgad förebyggande företagshälsovård för alla arbetstagare oberoende av arbetsförhållandets art och varaktighet. Företagshälsovården måste vara kostnadsfri för arbetstagarna. Ordnande eller ändring av företagshälsovårdstjänsterna ska tas upp med arbetstagarna eller deras företrädare.

Lagstadgade uppgifter för företagshälsovården

Lagstadgad företagshälsovård omfattar (se 12 § i lagen om företagshälsovård för närmare information):

  • Arbetsplatsutredningar och hälsoundersökningar som bedöms vara nödvändiga på basis av dem.
  • Förslag till åtgärder och uppföljning av hur de genomförs för att förbättra hälsa och säkerhet i arbetet samt för att upprätthålla arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga.
  • Uppföljning och främjande av funktionsförmåga i arbetet.
  • Information, råd och vägledning om hälsa och säkerhet i arbetet för både arbetsgivare och arbetstagare.
  • Uppföljning och främjande av funktionsförmågan i arbetet för partiellt arbetsföra och hänvisning till rehabilitering.
  • Bedömning av arbetsplatsspecifik första hjälpen-beredskap, första hjälpen-kompetens och utrustningsbehov.
  • Utvärdering och uppföljning av kvaliteten och ändamålsenligheten i företagshälsovårdens verksamhet.

Till den lagstadgade företagshälsovårdens uppgifter hör att utreda om någon fråga/faktor i arbetet utgör en risk för arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga. Utredningen bör ta arbetstagarens personliga egenskaper i beaktande. En arbetstagare har därför alltid rätt att använda företagshälsovårdens tjänster om arbetstagaren misstänker att dennas hälsoproblem beror på arbetet eller arbetsmiljön. För arbetsgivaren är det frivilligt att ordna sjukvård på allmänläkarnivå, dvs. sådan vård som i allmänhet betraktas som läkartjänster.

Arbetsplatsutredning

Företagshälsovården bör utreda och känna till de arbetsrelaterade riskerna och olägenheterna, förhållandena på arbetsplatsen, exponeringarna, arbetets belastningsgrad, arbetsarrangemangen samt risken för olycksfall och våld, samt utreda hur dessa beaktas vid planeringen eller ändringen av arbetet och arbetsmetoderna. Arbetsplatsutredningen utgör grunden för företagshälsovårdens verksamhet. Företagshälsovården bör göra upprepade besök på arbetsplatsen för arbetsplatsutredningen och använda andra metoder inom företagshälsovården, såsom litteratur om branschens exponeringsfaktorer samt riskbedömningar för arbetsplatsen. Den skriftliga rapporten om arbetsplatsutredningen ska vara tillgänglig för alla och iakttagelserna från arbetsplatsutredningen ska tas i beaktande när företagshälsovårdens verksamhetsplan utarbetas och uppdateras.

Avtal om företagshälsovård och verksamhetsplan för företagshälsovården

Arbetsgivaren och företagshälsovården ska upprätta ett skriftligt avtal om tjänsterna och en verksamhetsplan för genomförandet av företagshälsovården. Arbetsgivaren ska hålla företagshälsovårdsavtalet tillgängligt för alla arbetstagare. Avtalet och verksamhetsplanen fastställer också vilka ersättningar arbetsgivaren får av FPA.

Hälsoundersökningar

Företagshälsovården ska utföra en nyanställningsundersökning och regelbundna hälsoundersökningar på basis av exponeringsfaktorerna, om faktorer som medför särskild sjukdomsrisk förekommer i arbetet, t.ex. buller, lösningsmedel (Hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa SRf 1485/2001) eller om arbetet kan medföra överbelastning eller andra risker för hälsan. Arbetstagarna bör delta i hälsoundersökningar inom företagshälsovården som arbetsgivaren ordnar på grund av exponeringsfaktorer. Företagshälsovården informerar om hälsoriskerna i arbetet och främjandet av hälsan.

Stöd till arbetsförmåga

Företagshälsovården överväger i samarbete med arbetsgivaren hur man kan stöda arbetsförmågan, övervakar medarbetarnas arbetsförmåga och ger tidigt stöd när arbetsförmågan äventyras och överväger sätt att återställa arbetsförmågan och förebygga arbetsoförmåga. Tillvägagångssätten för tidigt stöd ska avtalas i samråd med arbetstagarna, arbetsgivaren och företagshälsovården.