Arbetarskydd på arbetsplatsen

Trygga och hälsosamma arbetsförhållanden grundar sig på arbetarskydd på eget initiativ.

Arbetsgivaren är skyldig att tillse att arbetsmiljön och arbetsförhållandena är trygga. Arbetsgivaren är även skyldig att köpa skyddsutrustning och hjälpmedel, introducera arbetstagare i arbetet, organisera företagshälsovården och åtgärda missförhållanden i tid.

Arbetstagarna är skyldiga att se till sin egen och medarbetarnas säkerhet, iaktta arbetsgivarens anvisningar och föreskrifter, använda skyddsutrustning och hjälpmedel, underrätta chefen och arbetarskyddsfullmäktigen om fel och brister samt att uppträda sakligt mot andra.

Arbetarskyddsförvaltningen är den myndighet som tillser minimikraven på arbetsförhållandena och att de iakttas. Myndigheten har olika projekt som har som syfte att utveckla arbetslivet och den ordnar också tematiska granskningar för olika branscher.