Kollektivavtal

Industrifacket förhandlar fram kollektivavtal för de avtalsbranscherna som förbundet representeras och övervakar att avtalen följs. I kollektivavtalen fastslår man bland annat lönegrunder samt miniminivån för lönerna som utbetalas åt arbetstagarna.

På arbetsplatserna är det förtroendemännen, verkstadsklubbarna och fackavdelningarna som övervakar att avtalen följs och hur de tillämpas.

Så blir kollektivavtalen till

Det är Industrifackets fullmäktige eller styrelse som godkänner eller förkastar kollektivavtal. Målsättningarna för kollektivavtalsförhandlingarna görs upp på basis av motioner från fackavdelningarna och de slutliga målen slås fast av styrelsen på basis av sektordirektionens förslag. Det är också styrelsen som bestämmer om att säga upp kollektivavtal som förbundet har ingått.

Om sektordirektionen på basis av avtalsbranschens kollektivavtalsdelegations förslag konstaterar att ett förhandlingsresultat har uppnåtts, är det styrelsen som beslutar om förhandlingsresultatet godkänns eller förkastas, alltså om kollektivavtalet godkänns. Styrelsen kan också flytta över behandlingen av frågan till fullmäktige eller ordna en rådgivande förbundsomröstning.

En central arbetsmarknadsuppgörelse som uppkommit på centralorganisationsnivå behandlas av förbundets fullmäktige.