Kollektivavtal

Kollektivavtalet är din viktigaste medlemsförmån. Kollektivavtalet är ett grundavtal för arbetet i en bransch, och villkoren är minimivillkor som arbetsgivaren åtminstone ska följa i fråga om alla arbetstagare. I kollektivavtalet bestäms bland annat lön, arbetstid, lön för sjukdomstid, ersättning för arbete under söckenhelg osv.

Industrifacket förhandlar fram kollektivavtal tillsammans med arbetsgivarfacken.

Att besluta om kollektivavtal

Industrifackets fullmäktige eller styrelsen tar beslut om kollektivavtal. Målen för kollektivavtalen uppställs utgående från lokalavdelningarnas initiativ, de slutliga besluten om målen tas av fackets styrelse utifrån sektordirektionens förslag. Styrelsen tar även beslut om att säga upp kollektivavtal som facket ingått.

Om sektordirektionen på förslag av avtalsbranschens arbetsvillkorsdelegation konstaterar att ett förhandlingsresultat har uppnåtts, tar styrelsen ett beslut om att förhandlingsresultatet ska godkännas som ett nytt kollektivavtal. Styrelsen kan även överföra ärendet till behandling i fullmäktige och ordna en rådgivande fackomröstning om förhandlingsresultatet.

Den centraliserade arbetsmarknadsuppgörelse som nåtts på centralorganisationsnivå behandlas av fackets fullmäktige.

Sektorer och kollektivavtal

Industrifacket sköter intressebevakningen inom tre olika sektorer: kemiska sektorn, teknologisektorn och trävarusektorn. Sektorernas avtalsbranscher och kollektivavtal för dessa hittar du via länkarna till höger på sidan.