Arbetsavtal

Det är betydligt lättare att börja arbeta då det grundläggande i arbetsavtalet är klart. I arbetsavtalet fastställs din lön, dina lediga dagar och eventuella förmåner inom arbetsförhållandet.

Ett arbetsavtal är alltid ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare, där arbetstagaren förbinder sig till att arbeta för arbetsgivaren under dennes ledning och övervakning i utbyte mot lön. Ett arbetsavtal kan gälla tills vidare eller en bestämd tid. Ett arbetsavtal kan ingås för en bestämd tid endast av grundad anledning.

Skriftligt arbetsavtal

Ett arbetsavtal bör alltid ingås skriftligen, men det kan även ingås muntligen eller elektroniskt. Vissa kollektivavtal innehåller en bestämmelse om att avtalet alltid ska ingås skriftligen.

I och för sig är ett arbetsavtal enligt lagen lika giltiga, oavsett om det ingåtts muntligen, skriftligen eller elektroniskt. Dock är muntliga avtal alltid problematiska eftersom det med tiden kan bli svårt att komma ihåg vad man kommit överens om, eller så kan parterna komma ihåg olika.

Arbetsavtalen bör sparas, eftersom du kan kontrollera viktiga uppgifter till exempel då uträttar ärenden hos arbets- och näringsbyrån eller då du uppgör en meritförteckning.

Ett exemplar för dig och ett exemplar för arbetsgivaren

Ett arbetsavtal uppgörs i två likalydande exemplar. Det ena behåller du, det andra behåller arbetsgivaren.

Du bör även låta förtroendemannen granska att avtalet uppgjorts på rätt sätt.

Ett arbetsavtal ska innehålla

 1. Arbetsgivarens namn, företagsnummer och driftställe, samt arbetstagarens namn, personbeteckning och hemort.
 2. Eventuell prövotid och dess längd.
 3. Arbetsavtalets giltighet och huruvida arbetsavtalet ingås tills vidare eller för en bestämd tid.
 4. I tidsbestämda avtal även längden på arbetsavtalet och motiveringen till att det är tidsbundet.
 5. Tidpunkten då arbetet inleds
 6. Var arbetet utförs.
 7. Arbetsuppgifter
 8. Lön, naturaförmåner och lönebetalningsperiod.
 9. Arbetstid. Om möjligt, gå inte med på nollarbetstid eller att kallas vid behov!
 10. Semester och intjänande av semesterlön.
 11. Lön för sjuktid.
 12. Uppsägningstid.
 13. Vilket kollektivavtal som följs.
 14. Datum och underskrift.

Kollektivavtalet förpliktigar

Kom ihåg att ett arbetsavtal inte får ha sämre villkor än vad som avtalats i kollektivavtalet. I arbetsavtalet kan dock avtalas om bättre arbetsvillkor än i kollektivavtalet.

Du kan kontrollera med förtroendemannen eller arbetsgivaren vilket kollektivavtal som följs på din arbetsplats.