Verksamhetsprogram för arbetarskyddet

Arbetarskyddets verksamhetsprogram fastställer målen för arbetshälsan och arbetarskyddet på arbetsplatsen och för verksamhet som upprätthåller personalens arbetsförmåga. Programmet klarlägger dessutom ansvarsområdena för arbetarskyddet och hur arbetarskyddssamarbetet ordnas. Utarbetandet av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet grundar sig på 9 § arbetarskyddslagen. Programmet utarbetas enskilt för varje arbetsgivare och gäller alla arbetsgivare.

Innehåll i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet

Det som är centralt i verksamhetsprogrammet handlar om den systematiska utvecklingen av arbetarskydd och arbetshälsa, som utgår från arbetsplatsens egna behov. Ett bra verksamhetsprogram omfattar organiseringen av arbetet, arbetsförhållandena, de sociala förhållandena och arbetsmiljöns inverkan på arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa.

Verksamhetsprogrammets innehåll och arbetarskyddets målsättningar grundar sig på en bedömning av riskerna och olägenheterna på arbetsplatsen. Dessutom får man information ur företagshälsovårdens arbetsplatsutredning om de hälsorisker som arbetet och arbetsförhållandena medför.