Industrifacket ser till medlemsuppgifternas säkerhet

Industrifacket sparar och behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Förordningen syftar till att stärka dataskyddet för individer och ge dem rätt att få veta vilka uppgifter som sparas om dem i olika databaser. Förordningen tillämpas från den 25 maj 2018.

I register som Industrifacket upprätthåller behandlas uppgifter om medlemmar i fackavdelningar. Närmare bestämt är det fråga om medlemmarnas personuppgifter, kontaktuppgifter, anställningsuppgifter, medlemsavgiftsuppgifter och uppgifter om förtroendeuppdrag. I registret behandlas dessutom på basis av samtycke uppgifter om utbildning och direktmarknadsföring.

Personuppgifterna används för att sköta medlemsärenden och ta ut medlemsavgifter. Dessutom används registret för att informera om förbundets och fackavdelningarnas tillställningar, kurser och medlemsförmåner.

Tryggad konfidentialitet och säkerhet

De personuppgifter som finns i registret behandlas och bevaras absolut konfidentiellt. Vi tryggar detta bland annat genom att tillämpa lämpliga och tidsenliga tekniska lösningar för datasäkerhet. Å andra sidan har till exempel de som behandlar personuppgifter tystnadsplikt.

Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa administrerar tillsammans medlemmarnas uppgifter när medlemmen samtidigt hör till en av Industrifackets fackavdelningar och Industrins arbetslöshetskassa. Industrifacket och dess fackavdelningar har inte åtkomst till uppgifter som gäller arbetslöshetskassans förmåner.

Bevaringstiden för personuppgifter grundar sig på lag. Uppgifter som grundar sig på det avtal som formar medlemsförhållandet bevaras så länge avtalet är giltigt och i tio år efter att avtalet upphört att gälla. Uppgifter som grundar sig på samtycke bevaras endast så länge samtycket gäller.

Kontrollera dina uppgifter!

En registrerad medlem har rätt att granska sina egna uppgifter och kräva att inexakta eller felaktiga uppgifter korrigeras. Registrerade har också rätt att kräva att man begränsar användningen av personuppgifter eller att de helt stryks. En registrerad har också exempelvis rätt att få sina personuppgifter i maskinläsbar form och att föra över dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Det är mycket viktigt att medlemmarna kontrollerar och vid behov uppdaterar sina uppgifter i medlemsregistret. Det kan du göra i e-tjänsten.

Du kan bekanta dig med Industrifackets dataskyddspolicy i sin helhet, uppdaterad i enlighet med dataskyddsförordningen, via länken Industrifackets dataskyddsbeskrivning. I beskrivningen hittar du närmare information, till exempel kontaktuppgifter i frågor som rör Industrifackets dataskyddsärenden och anvisningar om hur man ska gå till väga i olika situationer som gäller dataskyddet.