Industrifacket ser till medlemsuppgifternas säkerhet

Industrifacket sparar och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

I Industrifackets olika register behandlas uppgifter i enlighet med användningssyftet för registret i fråga. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter beskrivs i dataskyddsbeskrivningen för ifrågavarande register.

Garanterad sekretess och säkerhet

De personuppgifter som finns i registret behandlas och lagras strikt konfidentiellt. Detta garanteras bland annat genom att tillämpa ändamålsenliga och tidsenliga organisatoriska lösningar för datasäkerhet. Å andra sidan har till exempel de som behandlar personuppgifter tystnadsplikt.

Uppgifternas lagringstid grundar sig på lagen och den fastställda tidsplanen för lagring. Uppgifter som grundar sig på det avtal som formar medlemsförhållandet lagras så länge avtalet är giltigt och i tio år efter att avtalet upphört att gälla. Uppgifter som grundar sig på samtycke lagras endast så länge samtycket gäller.

Kontrollera dina uppgifter!

Den registrerade har rätt att få åtkomst till sina egna uppgifter och granska uppgifter om sig själv, samt att begära att inexakta och felaktiga uppgifter korrigeras eller kompletteras eller kräva att man begränsar användningen av personuppgifterna eller att de helt stryks. Den registrerade har även exempelvis rätt att få sina personuppgifter i en maskinellt läsbar form och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Det är mycket viktigt att medlemmarna kontrollerar och vid behov uppdaterar sina uppgifter i registret. Det kan du göra via den elektroniska ärendehanteringen (e-Tjänsten).

Du kan bekanta dig med Industrifackets dataskyddsbeskrivningar i sin helhet via länkar nedan. I dataskyddsbeskrivningarna hittar du mer information, till exempel kontaktuppgifter i frågor som rör Industrifackets dataskyddsärenden och anvisningar om hur man ska gå till väga i olika situationer som gäller dataskyddet.