Organisations- och regionverksamhet

Syftet med organisationsverksamheten är att samla löntagarna och de studerande inom avtalsbranscherna till en samarbets- och intressebevakningsorganisation. Förbundets förhandlings- och intressebevakningsförmåga baserar sig på hur stark och trovärdig förbundets organisation är på arbetsplatserna, i fackavdelningarna, regionalt och
riksomfattande. Det aktiva organisationsarbetet bör också utsträcka sig till de arbetstagare vars arbete är rörligt, till dem som arbetar ensamma och dem som utför projekt- eller hyresarbete.

Huvudkontoret leder, upprätthåller och verkställer för sin del förbundets
organisationsverksamhet. I huvudkontorets uppgifter ingår även bl.a. ledning av organiseringsarbetet och regionverksamheten, tolkning av stadgar, stödande av fackavdelningarnas stadgeenliga verksamhet, utarbetande av anvisningar och stadgetolkningar vid de centrala valen i anslutning till förbundets medlemsdemokrati, upprätthållande och utveckling av datasystemen inom organisationsverksamheten samt ledningen av arbetskonflikt- och påtryckningsåtgärder.

Tillsammans med regionkontoren upprätthåller huvudkontoret förbundets och fackavdelningarnas medlemsregister. Medlemsrådgivarna vid huvud- och regionkontoren sköter frågor i anslutning till medlemskap, ansvarar för informationen om medlemskap och medlemsförmåner till förbundets medlemmar, funktionärerna i fackavdelningarna, förtroendemännen samt förbundets personal.

Arbetsplatsverksamhet och organisering

Organiseringen utgör kärnan i organisationsarbetet och förbundets aktiva medlemmar är kärnan i organiseringen. Idén med organiseringen är att få medlemmarna att arbeta tillsammans för att förbättra förhållandena på arbetsplatsen och att organisera arbetsplatsen genom att välja förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.

Fackavdelningarna

Fackavdelningen är den grundenheten för Industrifackets organisering och lokala verksamhet. Den samlar arbetstagarna antingen per arbetsplats, region, avtalsbransch eller nationellt.

Industrifacket har över 700 fackavdelningar. Utvecklingen av fackavdelningarnas verksamhet och det lokala samarbetet utgår från fackavdelningarna och från dem som verkar i dem. Industrifackets mål är att utveckla fackavdelningarnas verksamhet så att de kan upprätthålla och stärka den organisatoriska styrkan och intressebevakningsförmågan på arbetsplatserna inom sitt verksamhetsområde.

Regional verksamhet

Industrifackets regionala verksamhet organiseras i verksamhetsområden som geografiskt täcker 1–3 nationella valkretsar. Inom verksamhetsområdena finns arbetsplatser och fackavdelningar från förbundets alla sektorer och de flesta avtalsbranscher.

Planeringen av den regionala verksamheten koordineras i samarbete med förbundets övriga organisationsverksamhet, beaktande förbundets strategi och de verksamhetstyngdpunkter som fullmäktige fastställt. Inom verksamhetsområdena stöds fackavdelningarnas nätverksbildning och samarbete på ett ändamålsenligt sätt. Tyngdpunkten ligger i att utveckla organiseringsarbetet på arbetsplatsnivå samt utveckla fackavdelningarnas verksamhet.

Regionkontor

Industrifacket har 14 regionkontor. Regionkontoren ser till att såväl förbundets medlemmar, förtroendemän som aktiva inom fackavdelningarna får det stöd och råd de behöver regionalt.