Forskningsverksamhet

Industrifackets forskningsverksamhet är en stödfunktion för intressebevakningsarbetet och förbundets beslutsfattande, stöder fastställande av riktlinjer för förbundets industripolitik samt stöder arbetet inom förbundets övriga verksamhetsområden och sektorer. Förbundets forskningsverksamhet producerar för detta syfte aktuell och pålitlig information.

En långsiktig uppföljning av samhälls- och ekonomiutvecklingen stöder förbundets riktlinjer och beslutsfattande samt hjälper till att förutse vad som ska komma. Informationen utnyttjas i beredningen av förbundets industri- och näringspolitik, vid samhällelig påverkan, utbildningsverksamheten, intressebevakningsarbetet och kommunikationen.

Syftet med enkäter och intervjuer som riktas till Industrifackets medlemmar, förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige är att få fram information gällande bland annat praxis kring lokalt avtalande, konkurrenskraftsavtalet och användningen av inhyrd arbetskraft. Informationen utnyttjas i olika situationer inom intressebevakningen och bland annat i samband med kollektivavtalsförhandlingar. Dessutom producerar forskningsenheten aktuell kunskap för de behov som ställs av arbetarskyddsverksamheten, jämlikhets- och likabehandlingsarbetet, organiseringsarbetet och utvecklingen av förbundets egen verksamhet.

I forskningsverksamheten ingår att följa upp och förutse utvecklingen inom Industrifackets olika branscher, sektorer och avtalsbranscher. Till stöd för informationen som fås från statistiken och för skapandet av en arbetstagarinriktad bild är Industrifackets forskningsenhet i kontakt med arbetsplatserna, förtroendemännen och experter inom förbundets sektorer. För Industrifackets behov och till stöd för förbundets förtroendemän i deras arbete publiceras regelbundet rapporter om den branschvisa utvecklingen av ekonomin och sysselsättningsläget.

Dessutom får förtroendemännen via Industrifackets forskningsenhet, vid olika kris- och förändringssituationer på arbetsplatserna, ekonomiska rapporter och affärsverksamhetsanalyser, som tas fram enligt behov. Dessa har förtroendemännen nytta av också när lokala förhandlingar förs.