7. Kunnande och samarbete skapar en hållbar grund

Industrifacket vill betona vikten av yrkesutbildningen som en kanal för fördjupning av arbetstagarnas kunnande och ökad yrkeskompetens. Samtidigt förbättras arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. Den grundläggande utbildningen garanterar en god allmänbildning och den efterföljande utbildningen lägger grunden för en stark yrkeskompetens. Utbildningen stärker den sociala kompetensen och de kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) som behövs då arbetsuppgifterna blir mer mångsidiga. Förutom att ge bildning och stödja sysselsättning skyddar utbildning även från utslagning.

I den finländska grundskolan har vi världens bästa undervisning. Om en arbetstagare har fått sin utbildning utomlands, bör det finnas möjlighet att lära sig nya saker och uppdatera sin yrkeskompetens i Finland. Utbildning av god kvalitet är inte bara viktig för individens egen utveckling, utan också för företagsverksamheten och industrin. Digitaliseringen, sakernas internet och andra tekniska reformer som är på kommande ställer ytterligare krav på utbildningen. Innehållet i den grundläggande utbildningen måste svara mot de här kraven.

Att avlägga en examen efter grundskolan är en garanti för goda medborgarfärdigheter och en grundläggande kompetens att bygga vidare på. Utbildningssystemet fungerar då det finns tillräckligt med likvida medel. För att yrkesutbildningen, systemet med fristående examina och de fortsatta studierna ska kunna utvecklas krävs ett fungerande samarbete mellan arbetsmarknadsparterna, utbildningsorganisationerna och myndigheterna.

Företagen ansvarar för personalutbildningen och på så sätt upprätthålls arbetstagarnas yrkeskompetens. Språkundervisning och kompletterande yrkesutbildning främjar integrationen av invandrare, så att deras färdigheter uppfyller kraven i det finländska arbetslivet. Rätt sorts kunnande främjar sysselsättningen. Alla måste garanteras likvärdiga möjligheter till en tidsenlig utbildning. Kön, ålder, etnisk bakgrund, språk eller andra faktorer får inte vara hinder i den personliga utvecklingen. De bästa resultaten gällande samhällspolitiken fås då utbildningen motsvarar aktuella utmaningar och utbildningen i arbetet är en del av företagens samhällsansvar.