2. Den internationella utvecklingen påverkar den finländska industrin

Industrifacket accepterar inte att arbetstagarnas arbetsvillkor försämras och inte heller att befolkningens försörjning och välfärden nermonteras. Det måste göras möjligt att bibehålla arbetstillfällena inom industrin samt servicen i Finland. Företagen utövar dock sin verksamhet där verksamhetsförutsättningarna är som mest gynnsamma. Finland bör därför bli mer lockande som verksamhetsställe, även för nya företag.

Utbildningsnivån, tillgången på kunnig personal, en innovativ miljö, konkurrenskraftig beskattning, energipriserna och logistikkostnaderna samt en på lång sikt förutsägbar verksamhetsmiljö, är alla faktorer som påverkar hur lockande Finland är för företagen samt inverkar på företagens vilja att stanna i landet. Konkurrensen om företagen får inte ske på villkor som försämrar lönerna, arbetsvillkoren och socialskyddet. Det bör vara hållbart och rättvist att arbeta och låta utföra ett arbete. Lagar och avtal bör följas. Försämring av socialskyddet och arbetsvillkoren får inte användas som konkurrensmedel mellan företagen.

Multilateralt samarbete baserat på internationella bestämmelser och avtal utförs av bland andra OECD och Världsbanken. Systemet utsätts för hårt tryck, då USA, Kina och andra handelsmakter framhåller sina nationella intressen. Också i framtiden ska arbetstagare, kapital och varor kunna röra sig snabbt och i regel fritt över nationsgränser. Handeln sker både på den europeiska inre marknaden och mera vida omkring. Oroväckande är att den fria rörligheten gällande varor och tjänster delvis håller på att försvåras i och med införande av tullar och andra handelshinder.

Framtidens utmaning ligger i hur vi kan förebygga ekonomiska kriser och konjunkturnedgångar, emedan det är svårt, eller näst intill omöjligt, att reglera den fria marknaden enbart med nationella åtgärder. Övervakningen av bankerna har skärpts och olika ekonomiska redskap har utvecklats för att hantera kommande finanskriser. Det krävs dock ytterligare åtgärder. En central uppgift för den internationella fackföreningsrörelsen är att påverka utvecklingen så att de förebyggande åtgärderna tas i bruk och att försämringar av socialskyddet och arbetsvillkoren inte används som konkurrensmedel mellan företagen.

Långvariga problem inom Europeiska unionen och utvecklingen av den politiska atmosfären stöder inte en snabb utveckling av regleringen på EU-nivå. EU:s finansieringsperiod (2021–2027) innebär även införande av nya program och projekt som bör kunna utnyttjas för den tillverkande industrins behov samt produktionsutvecklingen. Dessutom bör EU:s regionalpolitik fungera mer jämlikt för Finlands olika regioner. Via nationella beslut bör EU:s programfinansiering i framtiden kunna anvisas geografiskt mer flexibelt.