10. Hållbart nyttjande av naturtillgångar

Industrifacket vill främja olika nya förslag och fördomsfria lösningar, som kan ge svar på frågan hur en växande ekonomi och välfärd även kan spara på naturresurserna. Industrins miljökonsekvenser kan dämpas genom övergång till ren teknologi (Cleantech) och genom ett hållbart utnyttjande av naturresurserna. Det finländska kunnandet har gett oss olika energieffektiva maskiner, bioekonomiska produkter och produktionsprocesser. Bioekonomin är en av de viktigaste tyngdpunkterna gällande Finlands ekonomiska tillväxt. Tillgången på råvaror, samt en lagstiftning som möjliggör bioekonomi, är förutsättningar för att det ska lyckas.

Finland är beroende av landets egna naturtillgångar och råvaror. De är av betydelse för landets konkurrenskraft, ekonomi, sysselsättning och delvis också för försörjningsberedskapen. Inom cirkulär ekonomi maximeras den tid som materialen och värdet i dem bevaras. Det betyder ett kretslopp, där de förnybara naturtillgångarna framställs, förädlas, används och återvinns. Med hjälp av cirkulär ekonomi kan koldioxidutsläppen avsevärt minskas.

En mångsidig och hållbar användning av skogen är grunden för det finländska näringslivet, också i framtiden. Industrifacket vill betona att skogen är Finlands kolsänka, vilket är bra att minnas i diskussionerna kring utsläppsminskningar och klimatneutrala målsättningar. En aktiv användning av skogen och hållbar skogsvård ökar dessa sänkor. Att utnyttja skogen i ekonomiskt syfte, och samtidigt som en del av klimatlösningen, är motiverat.

Uppsvinget i världsekonomin har ökat efterfrågan på metaller och höjt priserna. Internationella gruvbolag har fått upp ögonen för Finlands malmtillgångar. Branschens kraftiga uppgång har väckt frågor kring gruvbolagens ansvarsskyldighet och skydd av naturvärden. Olika intressen bör sammanjämkas på ett acceptabelt sätt, såväl på gruvorterna som i hela samhället. Gruvbolagens miljömedvetenhet och beredskap inför miljörisker bör förbättras, t.ex. via en särskild gruvfond eller något motsvarande.