10. Luonnonvaroja hyödynnettävä kestävästi

 Teollisuusliitto kannustaa esittämään uusia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja siihen, miten talouden ja hyvinvoinnin kasvu voivat säästää luonnonvaroja. Teollisen toiminnan ympäristövaikutuksia voidaan hillitä hyödyntämällä puhdasta teknologiaa (Cleantech) ja käyttämällä luonnonvaroja kestävästi. Suomalaisesta osaamisesta kertovat erilaiset energiatehokkaat koneet sekä biotalouden tuotteet ja tuotantoprosessit. Biotalous on yksi Suomen kasvun kärjistä. Sen tärkeimpinä edellytyksinä ovat raaka-aineiden saatavuus sekä lainsäädäntö, joka mahdollistaa biotalouden harjoittamisen.

Suomi on riippuvainen omista luonnonvaroista ja raaka-aineista. Näillä on merkitystä Suomen kilpailukyvylle, taloudelle, työllisyydelle ja osin myös huoltovarmuudelle. Kiertotaloudessa maksimoidaan materiaalien ja niiden arvon säilyminen kierrossa mahdollisimman pitkään. Tämä tarkoittaa, että uusiutuvia luonnonvaroja tuotetaan, jalostetaan, käytetään ja kierrätetään. Kiertotalouden avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Metsien monipuolinen ja kestävä käyttö on Suomen elinkeinoelämän perusta tulevaisuudessakin. Teollisuusliitto korostaa, että päästövähennysten toteutuksesta ja hiilineutraaliuden tavoitteesta keskusteltaessa on muistettava, että metsät ovat Suomessa hiilinielu. Aktiivinen metsänkäyttö ja kestävä metsänhoito kasvattavat näitä nieluja. Metsien hyödyntäminen on perusteltua taloudellisista syistä ja osana ilmastoratkaisuja.

Maailmantalouden hyvä vire on lisännyt metallien kysyntää ja nostanut niiden hintoja. Kansainväliset kaivosyhtiöt ovatkin iskeneet silmänsä Suomen malmivaroihin. Alan vahva nousu on herättänyt kysymyksiä kaivosyhtiöiden vastuullisuudesta ja luontoarvojen suojaamisesta. Erilaiset intressit pitää sovittaa hyväksyttävällä tavalla yhteen niin kaivospaikkakunnilla kuin laajemminkin yhteiskunnassa. Kaivosyhtiöiden ympäristötietoisuutta ja varautumista ympäristöriskeihin on parannettava esimerkiksi erillisellä kaivosrahastolla tai vastaavalla järjestelyllä.

Esimerkki

Teollisuuden ylijäämämateriaalit tulee ottaa uusiokäyttöön ja takaisin kiertoon. Näin voidaan osaltaan torjua ilmastonmuutosta ja tukea kestävää kehitystä. Siksi on kehitettävä kiertotalouden toimijoiden liiketalousmalleja ja teknologiaa.

Esimerkki

Suomessa on runsaasti harvinaisia metalleja, joita tarvitaan muun muassa akkuteollisuudessa. Näiden talteenottoa ja jalostamista kannattaa tehdä Suomessa, eikä maissa, joissa ympäristölainsäädäntö ja yritysten yleiset toimintaedellytykset ovat paljon huonommat kuin Suomessa.

Tavoite/Keinot

Käytetään Suomen luonnonvaroja kestävästi ja ympäristö huomioiden. Teollisuusliitto katsoo, että esimerkiksi kansallisessa biotalousstrategiassa määritellyt toimenpiteet tulee toteuttaa ja parantaa voimassaolevaa kaivoslakia vastaamaan paremmin olemassa oleviin haasteisiin