11. Sujuva logistiikka tukee vientiteollisuutta

Teollisuusliitto korostaa toimivan logistiikan merkitystä Suomen teollisuuden ja elinkeinoelämän sujuvalle toiminnalle. Talouskasvu onnistuu vain toimivan infrastruktuurin avulla. Liikenneverkon kunto ja tietoliikenneverkon toimivuus ovat ratkaisevia, jotta ihmiset pääsevät liikkumaan ja tavarat ja maksut löytävät perille. Logistiikan sujuvuus takaa toimintavarmuuden, joka on yksi Suomen teollisten toimijoiden vahvuuksista.

Liikenne- ja tietoliikenneverkot ja niihin kytkeytyvät logistiikkaketjut mahdollistavat raaka-aineiden, tuotteiden ja palvelujen viennin. Vientiteollisuudelle meriyhteydet ovat tärkein väylä Euroopan sisämarkkinoille ja Euroopan ulkopuolelle. Meri-, tie-, raide- ja muu liikenne sekä toimivat energiansiirtopalvelut takaavat teollisuuden kilpailukyvyn. Kunnollisesti toimiva logistiikka tarvitsee tuekseen nykyaikaiset liikenneväylät sekä logistiikkajärjestelmien keskinäisen yhteen sovittamisen.

Yhä yleisemmin teollinen tuote tarkoittaa tuotekokonaisuutta, jonka logistiseen hallintaan kuuluu aineellisen tuotteen lisäksi palvelua. Logistiikka on siten paitsi tavaroiden kuljetusta ja varastointia, myös tuotteen markkinointia ja myyntiä sekä asennusta, huoltoa, korjausta ja kunnossapitoa. Näiden aineettomien palvelujen vienti on osa teollisuuden vientiä. Logistiikan sujuvuutta edistävistä palvelutuotteista ovat kasvaneet etenkin televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut, jotka kaikki vaativat uusimman teknologian mukaisia tietoliikenneverkkoja.

Laajojen työssäkäyntialueiden työmatkaliikenteen, raaka-ainekuljetusten ja tavarakuljetusten toimivuus on varmistettava. Suomen poikittaisliikenteeseen sekä maakuntakeskusten välisiin väyliin on panostettava. Esimerkiksi raideliikenne keskeisten kasvukeskusten välille on saatava rakennettua. Suomen merkittävimmät liikennehankkeet ovat osa Euroopan unionin ydinverkkokäytäviä. Ne takaavat tulevaisuudessa mahdollisuuden arktisen alueen potentiaalin hyödyntämiseen.

Esimerkki

Suomen logistiikkakustannukset suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat noin 12 prosenttia. Tätä voi pitää kansainvälisesti korkeana lukuna. Tämä selittyy osin toimialaeroilla, mutta merkittävästi myös Suomen maantieteellisestä etäisyydestä päämarkkinoistamme eli Euroopan unionin maista. Laajojen työssäkäyntialueiden työmatkaliikenteen sekä raaka-ainekuljetusten ja tavarakuljetusten toimivuus on varmistettava tulevaisuudessa. Suomen merkittävimmät liikennehankkeet ovat osa EU:n ydinverkkokäytäviä ja niiden rakentamiseen on mahdollista saada EU-rahoitusta.

Tavoite/Keinot

Raideliikenteen on oltava jatkossakin yksi Suomen keskeisimmistä kuljetusmuodoista. Teollisuusliiton mielestä investoinnit keskeisiin rata-hankkeisiin, joilla varmistetaan raideliikenteen sujuvuus ja kilpailukyky ns. kasvukolmiossa on toteutettava pikaisesti.

Tavoite/Keinot

Maantieliikenne on tulevaisuudessakin Suomen kattavin ja siksi tärkein kuljetusmuoto. Teollisuusliitto edellyttää valtiovallan kiinnittävän huomion siihen, että maanteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon osoitetaan rahoitusta korjausvelan lyhentämiseksi. Myös olemassa olevan metsäteiden kunnossapitoon on kiinnitettävä huomioita teollisuuden logistiikkaketjujen toimivuuden varmistamiseksi. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi on verotuksella voitava uudistaa autokantaa kestävästi Suomen oloihin sopivammaksi. Lähtökohtana on oltava kaikkien voimanlähteiden kehittäminen teknologiavapaasti.

Tavoite/Keinot

Sekä kotimaisen että ulkomaisen lentoliikenteen merkitys tulee Suomessa kasvamaan ja suorien lentoyhteyksien merkitys korostumaan. Teollisuusliitto kehottaa valtiovaltaa huolehtimaan siitä, että Finavialla on toimeksianto ja resurssit Helsinki-Vantaan lisäksi myös maakuntakenttien ylläpitoon ja kehittämiseen.