1. Vientiteollisuus on Suomen talouden perusta

Teollisuusliiton harjoittaman teollisuus- ja elinkeinopolitiikan päätavoitteina on varmistaa työntekijöille oikeudenmukainen palkkaus ja työehdot sekä luoda yrityksille tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Viennin ja teollisuuden menestys ovat elintärkeitä koko Suomen hyvinvoinnille ja työllisyydelle. Julkisen vallan ja työmarkkinaosapuolten on yhteistyössä johdettava kehitystä niin, että Suomessa tehtävän ansiotyön määrä kasvaa ja työtehtävien sisältö monipuolistuu.

Teollisuusliitto peräänkuuluttaa yritysten omistajilta ja työnantajajärjestöiltä yhteiskuntavastuuta. Tarvitaan uutta asennetta ja vastuunottoa suomalaisen yhteiskunnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kestävää politiikkaa ei ole lyhytnäköinen voittojen maksimointi samaan aikaan, kun yhteiskunnalta vaaditaan lisää tukea yrityksille. Yrittäjäriskiä ei saa myöskään siirtää työntekijöille. On luotava parempi tasapaino yhteiskunnan ja yritysten tarpeiden välille yhteistyöllä. Teollisuusliitto haluaa rakentaa työelämää ja suomalaista hyvinvointimallia juuri näistä lähtökohdista.

Poliittisiin linjauksiin tarvitaan kattavampi yksimielisyys siitä, miten teollisuutta uudistetaan ja valmistavan teollisuuden toimintaedellytykset turvataan Suomessa. Hallitusohjelmiin on koottava keskeiset kehitystrendit ja niiden edellyttämät politiikkatoimet, jotka valmistellaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Suomessa toimivien yritysten tilanteet tulevat näkyviksi, kun kunkin toimialan liitot osallistuvat valmisteluun.

Valtion omistajapolitiikan tehtävänä on uudistaa elinkeinorakennetta pitkäjänteisesti. Valtion johdonmukainen omistajaohjaus on keskeinen väline, jotta työntekijöiden asiaa edistävät teollisuus- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet toteutuvat. Omistajapolitiikan on oltava yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävää, jotta työllisyys paranee ja vientialojen kasvu toteutuu. Valtio-omistuksella luodaan edellytyksiä elinkeinotoiminnan kilpailukyvylle ja investointihalukkuudelle.

Suomen elinkeinoelämän haasteena on kotimaisen pitkäjänteisen pääoman vähäisyys. Tämän vuoksi valtion pääomilla ja omistajuudella on suuri merkitys. Valtio-omistuksella tuetaan sitä, että yritysten pääkonttorit pysyvät Suomessa. Näin turvataan, vahvistetaan ja vakautetaan omistus kansallisesti tärkeillä aloilla ja yhtiöissä. Valtio-omistuksen lisäämisen on oltava mahdollista. Valtion ei pääsääntöisesti pidä luopua valtioyhtiöiden enemmistöomistuksesta, eikä myydä niitä osittain tai kokonaan yksityisille toimijoille.

Esimerkki

Suomessa on useita elinkeinopolitiikkaa toteuttavia organisaatioita, kuten Työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland, Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy), Valtion kehitysyhtiö VAKE Oy ja SITRA. Lisäksi on lukuisia hankkeita ja projekteja yhteistyössä korkeakoulujen kanssa ja varsinkin suurimmissa kaupungeissa tehdään samansuuntaisia elinkeinojen kehittämistoimia. Haasteena on toimijakentän hajanaisuus ja siitä johtuva vaikuttavuuden vaihtelevuus.

Esimerkki

Valtion omistajapolitiikan tärkeä tehtävä on tukea elinkeinorakenteen kestävää uudistamista. Johdonmukainen valtion omistajaohjaus on tässä keskeinen väline. Omistajapolitiikan on oltava yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävää, jotta työllisyys ja vientialojen kasvu toteutuvat. Valtio-omistuksella luodaan edellytyksiä elinkeinotoiminnan kilpailukyvylle ja investointihalukkuudelle.

Esimerkki

Teollisuudesta on vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen hävinnyt noin 100 000 työpaikkaa. Erityisesti kotimaassa toimiva ja työllistävä pk-sektori ei ole kyennyt uusiutumaan riittävästi useasta eri syystä.

Esimerkki

Investointien aste on edelleen alle vuoden 2008 tason, vaikka osinkoja maksettiin vuonna 2018 ennätykselliset noin 13 miljardia euroa.

Tavoite/Keinot

Teollisuusliitto esittää, että Suomelle laaditaan poikkihallinnollinen viennin ja teollisuuden kasvuohjelma. Ohjelman laatimisesta vastaa maan hallitus yhdessä keskeisten toimialoja edustavien ammatti- ja työnantajaliittojen kanssa. Ohjelmalle haetaan mahdollisimman laaja parlamentaarinen tuki, jolla varmistetaan yli vaalikausien ulottuva strategia.

Tavoite/Keinot

Valtion omistajapolitiikan yhtenä tavoitteena on kehittää jalostusarvoa, monipuolistaa elinkeinoja ja vahvistaa kotimaista ankkuriomistusta. Teollisuusliiton mielestä valtion tulee ottaa omistajaohjaukseen aktiivinen ote. Näin valtio säilyttää ja tarvittaessa lisää strategista omistamista. Erilaisissa järjestelyssä syntyviä tuloja ei pidä käyttää valtion toimintamenojen kattamiseen.

Tavoite/Keinot

EU:n kasvuohjelmiin, kuten Green Deal ja koronakriisistä johtuviin elvytyshankkeisiin, on saatava mukaan kaikki Suomelle tärkeät teollisuuden toimialat, mukaan lukien metsäteollisuus. Keskeisten vientialojen kustannuksia erityisesti logistiikka- ja energiakustannusten osalta ei saa lisätä EU-tason sääntelyllä.

Tavoite/Keinot

Teollisuusliiton tavoitteena on yritysten investointiasteen merkittävä nostaminen. Kasvuohjelmassa määritellään politiikkakeinot, joilla nostetaan yritysten ja julkisen sektorin innovaatio- ja investointiasteita.