Työkyvyttömyys

Jos sairastut

Työnantaja maksaa sinulle sairausajan palkkaa työkyvyttömyysajalta.  Oman alan työehtosopimuksessa on määritelty, että miten pitkä tämä palkanmaksuvelvollisuus on. Jos työkyvyttömyytesi kestää pidempään, pitää sinun hakea Kelan sairauspäivärahaa. Sitä maksetaan arkipäiviltä (ma-la) ja sen suuruus määräytyy edellisen 12kk tulojen mukaan.  

Vaikka työkyvyttömyyden syynä olisi työ- tai vapaa-ajan tapaturma, pitää työantajan maksaa sairausajan palkkaa työehtosopimuksen mukaan. 

Osasairauspäiväraha 

Osasairauspäivärahalla työskenteleminen on järjestely, jolla voidaan tukea työssä pysymistä tai työhön paluuta pitkän sairausloan jälkeen. Osasairauspäivärahan ajalta työantaja maksaa tehdyt tunnit ja Kela puolikkaan sairauspäivärahan joka arkipäivälle.  Osittaista sairauslomaa varten tulee tehdä työnantajan kanssa väliaikainen työsopimus (työsopimuslaki 2.luku, §11a).  On hyvä sopia kirjallisesti osittaisen työajan järjestelyistä sekä mm. vuosiloman kertymisestä osa-aikatyön ajalta.  

Kelan järjestämä kuntoutus

Kela voi järjestää sairauden perusteella lääkinnällistä kuntoutusta, tästä saat enemmän tietoa työterveyshuollostasi ja Kelan verkkosivuilta. Kiila-kuntoukset ovat Kelan ammatillista kuntoutusta, mutta niiden avulla ei mm. saavuteta uutta ammattia.  

Työeläke ja ammatillinen kuntoutus

Työstä kertyy työeläkettä, joka yleensä maksetaan meille vanhuuseläkkeenä. Työeläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja tuetaan ammattilista kuntoutusta.  Työeläkettä on kertynyt vuoden 2005 alusta myös ansiosidonnaisten etuuksien ajalta (työttömyys-, sairaus- ja vanhempainpäivärahat), tutkintoon johtavasta opiskelusta sekä oman alle kolmevuotiaan lapsen hoidosta. 

Lue lisää tyoelake.fi

Mikäli työkyvyttömyytesi kestää niin pitkään, että Kelan maksupäivät tulevat täyteen, pitää hakea kuntoutustukena maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä.  Kun työeläkeyhtiö hylkää työkyvyttömyyseläkehakemuksen, sen pitää myös samalla tutkia hakijan oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. 

Työeläkeyhtiön tukema ammatillinen kuntoutus on mahdollista myös ilman ainuttakaan sairauspoissaolopäivää. Jos työssäsi on jokin työkykyä uhkaava tekijä (raskaat, nostot, käryt, pölyt yms.) joka voi saada aikaan sinulle työkyvyttömyyden lähivuosina, sinulla on oikeus ammatillisen kuntoutuksen palveluihin. Sen muotoja ovat työkokeilu, kursitus, uudelleen koulutus ja elinkeinotuki. Oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen annetaan 9kk voimassa oleva ennakkopäätös.  

Työkyvyttömän oikeus työttömyyspäivärahaan (Työttömyysturvalaki 3 luku § 3). 

Kun sairauspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt ja työkyvyttömyytesi jatkuu, pitää hakea työkyvyttömyyseläkettä. Jos työkyvyttömyyseläkeha­kemuksen käsittely on kesken tai eläke on hylätty, ja olet edelleen työkyvytön, voit hakea työttömyysetuutta. Edellytyksenä on, että työnantaja ei voi tarjota mitään työkyvyllesi sopivaa työtä. Tällöin työnanta­jan on annettava asiasta lausunto työttömyyskassalle. Jäsenen pitää ilmoit­tautua työnhakijaksi työ­ ja elinkeinotoimistoon ja toimittaa työttömyyskas­salle työnantajan­ ja lääkärinlausunnot. Päivärahahakemukseen kirjoitetaan jokaisen päivän kohdalle ”sairas”. 

Pitkittynyt työkyvyttömyys ja toimeentulo -opas

Päätöksistä voi valittaa!

Kaikissa Kelan, työeläkeyhtiön tai tapaturmavakuutusyhtiön päätöksissä on mukana valitusosoitus. Se tarkoittaa, että jos olet tyytymätön annettuun päätökseen, voit hakea siihen muutosta eli valittaa. Valitusaika on päätökseen merkitystä postituspäivämäärästä laskien 37 kalenteripäivää. Teollisuusliiton työympäristöyksikkö voi avustaa muutoksenhaun tekemisessä.  Ole yhteydessä työympäristöyksikköön hyvissä ajoin! 

Kaikissa työkyvyttömyyden aikaiseen toimeentuloturvaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä liiton työympäristöyksikköön, mietitään mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja yhdessä.  

Työkyvyn tukemisen keinoja

Työkyvyn tukemisen keinoja

Avaa erilliseen ikkunaan klikkaamalla kuvaa.